Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Marelli Kechnec Slovakia s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
168 174 000 € 176 340 000 € 277 013 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
13 398 000€ 3 373 000€ 5 007 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
151 912 000€ 171 103 000€ 263 869 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
-71 000€ 273 000€ 459 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 034 000€ -426 000€ 4 134 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
459 000€ 0€ 92 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 510 000€ 2 017 000€ 3 452 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
161 793 000 € 172 093 000 € 233 690 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
118 073 000€ 124 193 000€ 187 152 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
312 000€ 294 000€ 523 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 775 000 € 9 962 000 € 11 681 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 658 000€ 6 822 000€ 8 107 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 435 000€ 2 521 000€ 2 791 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
683 000€ 619 000€ 783 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 610 000€ 13 472 000€ 14 413 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
7 610 000€ 13 472 000€ 14 413 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
26 023 000€ 24 172 000€ 19 921 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
6 381 000 € 4 247 000 € 43 323 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
45 820 000 € 49 836 000 € 85 794 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 750 000 € 3 602 000 € 1 443 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
1 482 000€ 2 833 000€ 1 197 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 140 000€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
268 000€ 769 000€ 106 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 306 000 € 2 470 000 € 1 889 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
31 000 € 655 000 € 316 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
31 000€ 655 000€ 316 000€
52
O.
Kurzové straty
1 930 000€ 1 080 000€ 1 156 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
92 000€ 322 000€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
253 000€ 413 000€ 417 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-556 000 € 1 132 000 € -446 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
5 825 000 € 5 379 000 € 42 877 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 355 000 € 2 274 000 € 12 636 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
485 000€ -189 000€ 7 862 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
5 870 000€ 2 462 000€ 4 774 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-530 000 € 3 105 000 € 30 242 000 €