Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 941 141 € 4 250 955 € 4 648 090 € 4 146 456 € 4 266 803 € 4 514 763 € 4 811 329 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 418 237 € 3 494 153 € 3 883 500 € 3 479 238 € 3 351 883 € 3 503 553 € 3 483 838 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
40 577 € 43 303 € 46 201 € 49 098 € 51 995 € 54 892 € 57 789 €
005
A.I.2
Software
2 830€ 5 556€ 8 454€ 11 351€ 14 248€ 17 145€ 20 042€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
37 747€ 37 747€ 37 747€ 37 747€ 37 747€ 37 747€ 37 747€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 377 660 € 3 450 850 € 3 837 299 € 3 430 140 € 3 299 888 € 3 448 661 € 3 426 049 €
012
A.II.1
Pozemky
52 190€ 52 190€ 52 190€ 52 190€ 20 590€ 20 590€ 20 590€
013
A.II.2
Stavby
2 321 643€ 2 240 168€ 2 234 833€ 2 098 510€ 1 956 369€ 1 849 467€ 1 730 679€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
971 232€ 1 142 044€ 1 466 301€ 967 192€ 1 278 134€ 1 577 359€ 1 671 229€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
32 595€ 16 448€ 83 975€ 312 248€ 44 795€ 1 245€ 3 551€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
480 456 € 718 754 € 706 866 € 655 521 € 880 052 € 991 654 € 1 289 177 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
54 073 € 86 289 € 33 611 € 65 845 € 37 244 € 27 195 € 31 277 €
032
B.I.1
Materiál
54 073€ 86 289€ 33 611€ 65 845€ 37 244€ 27 195€ 31 277€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
213 037 € 112 520 € 141 614 € 217 089 € 382 668 € 554 099 € 631 986 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
191 312€ 110 974€ 141 706€ 200 281€ 382 345€ 553 789€ 630 200€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 659€ 16 310€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
5 066€ 1 546€ -92€ 498€ 323€ 310€ 1 786€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
213 346 € 519 945 € 531 641 € 372 587 € 460 140 € 410 360 € 625 914 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 992€ 3 224€ 298€ 477€ 2 006€ 3 292€ 1 253€
057
B.IV.2
Účty v bankách
210 354€ 516 721€ 531 343€ 372 110€ 458 134€ 407 068€ 624 661€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
42 448 € 38 048 € 57 724 € 11 697 € 34 868 € 19 556 € 38 314 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
19 102€ 10 909€ 13 630€ 11 455€ 12 634€ 12 478€ 13 254€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
23 346€ 27 139€ 44 094€ 22 234€ 7 078€ 25 060€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
242€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 941 141 € 4 250 955 € 4 648 090 € 4 146 456 € 4 266 803 € 4 514 763 € 4 811 329 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 957 158 € 2 127 176 € 2 109 369 € 2 162 106 € 2 049 074 € 1 730 013 € 1 617 205 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 028 500 € 1 028 500 € 1 028 500 € 1 028 500 € 1 028 500 € 1 028 500 € 1 028 500 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 028 500€ 1 028 500€ 1 028 500€ 1 028 500€ 1 028 500€ 1 028 500€ 1 028 500€
071
A.I.3
Zmena základného imania
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
839 843 € 866 891 € 864 096 € 888 171 € 612 495 € 603 294 € 664 603 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
109 488€ 109 488€ 101 342€ 82 182€ 17 182€ 7 981€ 4 079€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
730 355€ 757 403€ 762 754€ 805 989€ 595 313€ 595 313€ 660 524€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
53 833 € 53 833 € 53 833 € 53 833 € 84 018 € -85 796 € -153 930 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
53 833€ 53 833€ 53 833€ 53 833€ 84 018€ 3€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-85 799€ -153 930€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
34 982 € 177 952 € 162 940 € 191 602 € 324 061 € 184 015 € 78 032 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 390 174 € 1 568 506 € 1 923 950 € 1 561 549 € 1 816 826 € 2 067 753 € 2 486 955 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
36 082 € 30 828 € 34 531 € 29 226 € 32 984 € 39 791 € 29 417 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
36 082€ 30 828€ 34 531€ 29 226€ 32 984€ 39 791€ 29 417€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
51 526 € 46 413 € 41 704 € 27 522 € 21 126 € 4 518 € 2 482 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
2 292€ 2 293€ 2 293€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
24 511€ 18 991€ 13 332€ 7 445€ 7 911€ 2 225€ 189€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
27 015€ 27 422€ 28 372€ 20 077€ 10 923€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
104 513 € -13 170 € 75 225 € 84 901 € 106 166 € 130 244 € 325 206 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
62 880€ -91 280€ 14 539€ 44 648€ 31 284€ 40 368€ 258 494€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
25 523€ 30 968€ 23 505€ 22 739€ 16 949€ 20 308€ 27 473€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
16 110€ 19 924€ 14 542€ 16 070€ 13 141€ 16 137€ 17 315€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
22 652€ 20 081€ 44 483€ 52 197€ 20 612€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 566€ 2 558€ 1 444€ 309€ 1 234€ 1 312€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
1 198 053 € 1 504 435 € 1 772 490 € 1 419 900 € 1 656 550 € 1 893 200 € 2 129 850 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 198 053€ 1 504 435€ 1 772 490€ 1 419 900€ 1 656 550€ 1 656 550€ 2 129 850€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
236 650€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
593 809 € 555 273 € 614 771 € 422 801 € 400 903 € 716 997 € 707 169 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
394 105€ 350 302€ 404 533€ 422 801€ 400 903€ 716 997€ 707 169€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
199 704€ 204 971€ 210 238€