Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
23 099 564 € 12 332 562 € 11 601 146 € 9 498 836 € 9 968 171 € 10 705 727 € 5 994 712 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
20 813 445 € 12 058 700 € 10 229 449 € 9 151 702 € 9 668 456 € 9 548 382 € 5 513 199 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
19 807 570 € 11 552 825 € 10 226 074 € 9 151 702 € 9 668 456 € 9 548 382 € 5 513 199 €
012
A.II.1
Pozemky
1 136 938€ 1 016 020€ 934 353€ 704 673€ 704 673€ 704 673€ 704 673€
013
A.II.2
Stavby
17 607 886€ 9 410 535€ 9 179 007€ 8 361 017€ 8 907 233€ 5 977 938€ 2 812 819€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
37 350€ 3 056€ 3 752€ 146€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 025 396€ 1 123 214€ 108 962€ 86 012€ 56 550€ 2 865 771€ 1 995 561€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 005 875 € 505 875 € 3 375 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 005 875€ 505 875€ 3 375€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 225 887 € 244 745 € 1 344 791 € 314 438 € 266 615 € 1 122 689 € 480 883 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
505 151 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
505 151€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 805 888 € 123 943 € 68 054 € 190 433 € 197 168 € 520 573 € 425 211 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
173 824€ 13 532€ 42 604€ 183 794€ 153 755€ 298 775€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 625 425€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
103 772€ 18 811€ 36 774€ 215 159€ 368 555€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 56 656€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
419 999 € 120 802 € 771 586 € 124 005 € 69 447 € 602 116 € 55 672 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 088€ 1 417€ 852€ 986€ 503€ 296€ 437€
057
B.IV.2
Účty v bankách
418 911€ 119 385€ 770 734€ 123 019€ 68 944€ 601 820€ 55 235€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
60 232 € 29 117 € 26 906 € 32 696 € 33 100 € 34 656 € 630 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 642€ 4 349€ 4 360€ 3 771€ 3 772€ 5 148€ 560€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
50 590€ 24 768€ 22 546€ 28 925€ 29 328€ 29 508€ 70€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
23 099 564 € 12 332 562 € 11 601 146 € 9 498 836 € 9 968 171 € 10 705 727 € 5 994 712 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 658 923 € 852 534 € 985 890 € 766 296 € 337 843 € 332 795 € 190 196 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
446 639 € 446 639 € 446 639 € 446 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
446 639€ 446 639€ 446 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
071
A.I.3
Zmena základného imania
440 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
900 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
900 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
11 643 € 11 643 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
11 643€ 11 643€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
394 252 € 527 607 € 318 994 € 330 539 € 325 492 € 182 893 € 136 847 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
539 152€ 539 152€ 330 539€ 330 539€ 325 492€ 182 893€ 136 847€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-144 900€ -11 545€ -11 545€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-93 611 € -133 355 € 219 593 € -11 546 € 5 048 € 142 599 € 46 046 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
21 338 872 € 11 380 153 € 10 048 689 € 8 651 344 € 9 467 726 € 9 604 881 € 5 188 175 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
500 € 500 € 850 € 750 € 500 € 500 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
500€ 500€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
500€ 500€ 850€ 750€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
188 768 € 4 104 692 € 3 086 659 € 8 249 281 € 8 846 605 € 7 703 883 € 3 358 429 €
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 915 925€ 3 029 659€ 8 207 176€ 6 438 487€ 5 317 698€ 3 358 429€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
188 768€ 188 767€ 57 000€ 42 105€ 42 105€ 20 172€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 366 013€ 2 366 013€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
9 986 994 € 1 040 961 € 833 530 € 52 677 € 39 478 € 1 087 247 € 783 638 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
400 546€ 70 922€ 52 071€ 33 914€ 26 745€ 1 059 808€ 779 660€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
8 686 004€ 80 723€ 679 978€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
15 589€ 8 389€ 101 476€ 18 763€ 12 733€ 27 439€ 3 978€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
884 855€ 880 927€ 5€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
11 163 110 € 6 234 000 € 6 128 000 € 348 536 € 580 893 € 813 251 € 1 045 608 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
10 398 110€ 6 234 000€ 6 128 000€ 348 536€ 580 893€ 813 251€ 1 045 608€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
765 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
101 769 € 99 875 € 566 567 € 81 196 € 162 602 € 768 051 € 616 341 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
713 688€ 616 341€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
101 769€ 99 875€ 566 567€ 81 196€ 162 602€ 54 363€