Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Intropa s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
178 575 € 178 575 € 178 738 € 178 876 € 178 904 € 177 335 € 175 448 € 563 781 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 €
012
A.II.1
Pozemky
150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
28 575 € 28 575 € 28 738 € 28 876 € 28 904 € 27 335 € 25 448 € 413 781 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
0 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
16 752 € 16 752 € 16 752 € 16 752 € 16 752 € 16 752 € 18 418 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
16 752€ 16 752€ 16 752€ 16 752€ 16 752€ 16 752€ 18 418€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
28 467 € 11 715 € 11 715 € 11 715 € 11 715 € 10 515 € 7 270 € 394 703 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 715€ 11 715€ 11 715€ 11 715€ 11 715€ 10 515€ 7 270€ 394 703€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
16 752€ 0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
108 € 108 € 271 € 409 € 437 € 68 € 1 426 € 660 €
056
B.IV.1
Peniaze
38€ 38€ 98€ 98€ 58€ 14€ 298€ 200€
057
B.IV.2
Účty v bankách
70€ 70€ 173€ 311€ 379€ 54€ 1 128€ 460€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
0 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
178 575 € 178 575 € 178 738 € 178 876 € 178 904 € 177 335 € 175 448 € 563 781 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-210 732 € -210 733 € -210 570 € -210 463 € -209 400 € -208 434 € -206 710 € -208 979 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
56 430 € 56 430 € 56 430 € 56 430 € 56 430 € 56 430 € 56 430 € 56 430 €
069
A.I.1
Základné imanie
56 430€ 56 430€ 56 430€ 56 430€ 56 430€ 56 430€ 56 430€ 56 430€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 € 50 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€ 50 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-317 162 € -317 000 € -316 893 € -315 830 € -314 863 € -313 140 € -315 410 € -303 488 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 278€ 5 277€ 5 277€ 5 277€ 5 277€ 5 277€ 3 007€ 3 007€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-322 440€ -322 277€ -322 170€ -321 107€ -320 140€ -318 417€ -318 417€ -306 495€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
0 € -163 € -107 € -1 063 € -967 € -1 724 € 2 270 € -11 921 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
389 307 € 389 308 € 389 308 € 389 339 € 388 304 € 385 769 € 382 158 € 772 760 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
0 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
0 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
389 307 € 389 308 € 389 308 € 389 339 € 388 304 € 385 769 € 382 158 € 772 760 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
0€ 1 545€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
394 756€ 394 756€ 394 756€ 393 856€ 392 856€ 390 356€ 390 256€ 780 256€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
-755€ -755€ -755€ -784€ -784€ -784€ -784€ -784€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
35€ 35€ 35€ 995€ 960€ 925€ -2 586€ -3 529€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-4 729€ -4 728€ -4 728€ -4 728€ -4 728€ -4 728€ -4 728€ -4 728€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé