Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HoBen´s Management s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
739 444 € 599 034 € 253 605 € 126 149 € 141 031 € 70 084 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
120 682 € 120 682 € 120 682 € 107 553 € 115 051 € 21 868 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
120 682 € 120 682 € 120 682 € 107 553 € 115 051 € 21 868 €
012
A.II.1
Pozemky
120 682€ 120 682€ 120 682€ 20 682€ 100 682€
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
86 871€ 14 369€ 21 868€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
618 762 € 478 352 € 132 923 € 18 596 € 25 980 € 48 216 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
032
B.I.1
Materiál
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
416 089 € 421 111 € 120 911 € 6 000 € 12 368 € 11 021 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
306 000€ 306 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
14 781€ 19 923€ 19 723€ 6 368€ 5 021€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
95 308€ 95 188€ 95 188€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
202 673 € 57 241 € 12 012 € 12 596 € 13 612 € 37 195 €
056
B.IV.1
Peniaze
202 673€ 57 241€ 12 012€ 12 596€ 13 612€ 37 195€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
739 444 € 599 034 € 253 605 € 126 149 € 141 031 € 70 084 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
111 052 € 55 176 € 1 544 € 8 373 € 10 935 € 26 205 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 € 9 960 €
069
A.I.1
Základné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
55 000 € 55 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
996 € 996 € 996 € 996 € 996 € 996 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-10 780 € -9 412 € -2 583 € -21 € 15 248 € 24 167 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
55 876 € -1 368 € -6 829 € -2 562 € -15 269 € -8 918 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
628 392 € 543 858 € 252 061 € 117 776 € 130 096 € 43 879 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
628 214 € 543 719 € 251 922 € 117 637 € 121 730 € 27 137 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
-1 697€ -1 768€ 1 883€ 4 944€ 1 931€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
618 085€ 543 384€ 247 936€ 110 133€ 118 528€ 26 982€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
11 826€ 2 103€ 2 103€ 2 560€ 1 271€ 155€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
178 € 139 € 139 € 139 € 8 366 € 16 742 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
8 366€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
178€ 139€ 139€ 139€ 8 366€ 8 376€