Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
922 133 € 879 410 € 806 165 € 733 907 € 706 337 € 598 735 € 400 308 € 371 838 € 192 783 € 178 806 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
681 015 € 529 357 € 580 106 € 594 894 € 589 618 € 576 462 € 367 205 € 283 056 € 128 557 € 104 469 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
15 699 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
15 699€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
681 015 € 529 357 € 564 407 € 594 894 € 589 618 € 576 462 € 367 205 € 283 056 € 128 557 € 104 469 €
012
A.II.1
Pozemky
169 525€ 532 735€ 537 213€ 510 220€ 340 351€ 245 601€
013
A.II.2
Stavby
490 912€ 504 854€ 518 794€ 81 856€ 86 817€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 182€ 24 503€ 42 072€ 62 159€ 52 405€ 66 242€ 26 854€ 37 455€ 36 704€ 12 752€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 396€ 9 997€ 4 900€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 541€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
239 239 € 347 886 € 224 327 € 139 013 € 116 719 € 22 273 € 33 103 € 88 782 € 63 096 € 73 220 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
102 € 653 € 235 € 685 € 1 001 € 797 € 160 €
032
B.I.1
Materiál
102€ 653€ 235€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
164 € 364 € 682 € 7 274 € 4 176 € 2 071 € 7 238 € 42 653 € 23 765 € 21 584 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
290€ 422€ 717€ 286€ 115€ 414€ 257€ 20€ 145€ 645€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
20 938€ 20 939€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
4 118€ 1 951€ 5 660€ 10 359€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 682€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-126€ -58€ -35€ 2 870€ 2 110€ 1 657€ 1 321€ 32 274€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
238 973 € 346 869 € 223 410 € 131 054 € 111 542 € 19 405 € 25 705 € 46 129 € 39 331 € 51 636 €
056
B.IV.1
Peniaze
152€ 126 194€ 94 825€ 131 054€ 111 542€ 19 405€ 25 705€ 46 129€ 26 858€ 17 032€
057
B.IV.2
Účty v bankách
238 821€ 220 675€ 128 585€ 12 473€ 34 604€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 879 € 2 167 € 1 732 € 1 130 € 1 117 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 879€ 2 167€ 1 732€ 1 130€ 1 117€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
922 133 € 879 410 € 806 165 € 733 907 € 706 337 € 598 735 € 400 308 € 371 838 € 192 783 € 178 806 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
343 642 € 292 985 € 195 010 € 171 651 € 153 524 € 133 426 € 106 227 € 80 493 € 67 024 € 28 036 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
765 € 765 € 765 € 765 € 765 € 765 € 765 € 765 € 765 € 765 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
765€ 765€ 765€ 765€ 765€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
159 859 € 187 606 € 164 246 € 146 119 € 125 724 € 98 824 € 73 089 € 59 332 € 20 332 € 8 506 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
159 859€ 187 606€ 164 246€ 20 332€ 8 506€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
176 379 € 97 975 € 23 360 € 18 128 € 20 396 € 27 198 € 25 734 € 13 757 € 39 288 € 12 126 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
308 869 € 334 393 € 384 814 € 562 256 € 552 813 € 465 309 € 294 081 € 291 345 € 33 161 € 55 548 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
6 276 € 5 666 € 4 580 € 3 598 € 2 703 € 2 116 € 771 € 1 291 € 1 405 € 1 049 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 666€ 3 598€ 2 703€ 2 116€ 771€ 1 291€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
6 276€ 4 580€ 1 405€ 1 049€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
577 € 399 € 241 € 147 € 9 218 € 18 230 € 841 € 815 € 535 € 403 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
577€ 399€ 241€ 535€ 403€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
95 787 € 100 728 € 73 678 € 290 029 € 255 567 € 206 886 € 195 349 € 218 648 € 31 221 € 14 039 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 181€ 19 464€ 15 818€ 36 910€ 31 333€ 22 074€ 8 348€ 23 414€ 20 431€ 1 625€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
271€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
242 373€ 199 871€ 168 077€ 176 124€ 191 947€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
248€ 15 000€ 15 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 671€ 4 456€ 4 667€ 7 789€ 6 083€ 6 752€ 7 156€ 2 804€ 1 536€ 2 288€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 652€ 3 024€ 3 140€ 754€ 850€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
53 295€ 35 044€ 11 296€ 2 957€ 18 280€ 9 983€ 3 721€ 483€ 8 500€ 9 005€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
23 740€ 23 740€ 23 757€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
206 229 € 227 600 € 306 315 € 268 482 € 285 325 € 238 077 € 97 120 € 70 591 € 40 057 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
206 229€ 227 600€ 306 315€ 268 482€ 285 325€ 238 077€ 97 120€ 70 591€ 35 548€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 509€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
269 622 € 252 032 € 226 341 € 92 598 € 95 222 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
-4 041€ -265€ -545€ 269€ 595€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
273 663€ 252 297€ 226 886€ 92 329€ 94 627€