Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 081 682 € 922 133 € 879 410 € 806 165 € 733 909 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
487 111 € 681 015 € 529 357 € 580 106 € 594 894 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
15 699 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
15 699€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
487 111 € 681 015 € 529 357 € 564 407 € 594 894 €
012
A.II.1
Pozemky
169 525€
013
A.II.2
Stavby
477 851€ 490 912€ 504 854€ 518 794€ 532 735€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 260€ 15 182€ 24 503€ 42 072€ 62 159€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 396€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
1 000€ 3 541€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
592 724 € 239 239 € 347 886 € 224 327 € 136 681 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
178 545 € 102 € 653 € 235 € 685 €
035
B.I.1
Materiál
176€ 102€ 653€ 235€ 685€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
8 844€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
169 525€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
30 435 € 164 € 364 € 682 € 4 940 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
653 € 290 € 422 € 717 € 286 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
653€ 290€ 422€ 717€ 286€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
28 954€ 4 118€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
828€ -126€ -58€ -35€ 536€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
383 744 € 238 973 € 346 869 € 223 410 € 131 056 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 804€ 152€ 126 194€ 94 825€ 75 314€
073
B.V.2.
Účty v bankách
380 940€ 238 821€ 220 675€ 128 585€ 55 742€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 847 € 1 879 € 2 167 € 1 732 € 2 334 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
172€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 503€ 1 879€ 2 167€ 1 732€ 2 334€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
172€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 081 682 € 922 133 € 879 410 € 806 165 € 733 909 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
369 538 € 343 642 € 292 985 € 195 010 € 171 651 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
765 € 765 € 765 € 765 € 765 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
765€ 765€ 765€ 765€ 765€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
336 236 € 159 859 € 187 606 € 164 246 € 146 119 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
336 236€ 159 859€ 187 606€ 164 246€ 146 119€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
25 898 € 176 379 € 97 975 € 23 360 € 18 128 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
339 411 € 308 869 € 334 393 € 384 814 € 365 018 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
517 € 577 € 399 € 241 € 147 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
517€ 577€ 399€ 241€ 147€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
163 487€ 206 229€ 227 600€ 306 315€ 268 482€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
149 395 € 95 787 € 100 728 € 73 678 € 92 791 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
7 516 € 9 181 € 19 464 € 15 818 € 36 910 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 516€ 9 181€ 19 464€ 15 818€ 36 910€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
108 468€ 248€ 15 000€ 15 000€ 15 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 388€ 5 671€ 4 456€ 4 667€ 4 590€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 715€ 3 652€ 3 024€ 3 140€ 3 200€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
23 483€ 53 295€ 35 044€ 11 296€ 2 957€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
825€ 23 740€ 23 740€ 23 757€ 30 134€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 641 € 6 276 € 5 666 € 4 580 € 3 598 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
4 641€ 5 666€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 276€ 4 580€ 3 598€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
21 371€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
372 733 € 269 622 € 252 032 € 226 341 € 197 240 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
-4 041€ -265€ -545€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
372 733€ 273 663€ 252 297€ 226 886€ 197 240€