Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
677 186 € 544 357 € 449 110 € 382 955 € 320 352 € 314 949 € 343 550 € 254 840 € 238 801 € 197 459 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
677 186€ 544 357€ 449 110€ 382 955€ 320 352€ 314 949€ 343 550€ 254 840€ 238 801€ 197 459€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
294 759 € 254 049 € 260 448 € 214 911 € 197 752 € 169 064 € 218 040 € 184 692 € 145 486 € 86 378 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
38 644€ 21 457€ 39 957€ 34 363€ 31 005€ 27 766€ 22 694€ 33 425€ 22 817€ 18 640€
10
B.2
Služby
256 115€ 232 592€ 220 491€ 180 548€ 166 747€ 141 298€ 195 346€ 151 267€ 122 669€ 67 738€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
382 427 € 290 308 € 188 662 € 168 044 € 122 600 € 145 885 € 125 510 € 70 148 € 93 315 € 111 081 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
126 407 € 117 883 € 130 802 € 101 928 € 79 966 € 81 520 € 67 842 € 29 379 € 31 140 € 78 330 €
13
C.1
Mzdové náklady
88 071€ 81 600€ 90 621€ 21 719€ 67 189€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
30 405€ 28 400€ 31 326€ 7 395€ 8 806€
16
C.4
Sociálne náklady
7 931€ 7 883€ 8 855€ 2 026€ 2 335€
17
D
Dane a poplatky
2 005€ 1 682€ 1 495€ 1 707€ 2 077€ 981€ 855€ 1 124€ 634€ 908€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
21 464€ 37 208€ 34 028€ 33 740€ 34 532€ 17 788€ 15 314€ 18 577€ 14 701€ 13 279€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 600€ 667€ 117 000€ 22 060€ 38€ 288€ 580€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 799€ 71 932€ 22 060€ 887€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 917€ 3 355€ 22 038€ 6 536€ 1 269€ 2 354€ 361€ 1 741€ 8 903€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 690€ 3 026€ 3 271€ 3 410€ 15 440€ 3 894€ 2 410€ 10€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
231 579 € 133 864 € 41 771 € 33 795 € 36 922 € 44 056 € 39 488 € 23 087 € 55 436 € 18 564 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 4€ 4€ 4€ 6€
39
N
Nákladové úroky
6 594€ 8 851€ 9 814€ 9 779€ 10 268€ 7 811€ 5 669€ 1 734€ 1 453€ 2 143€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
28€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
577€ 367€ 1 894€ 549€ 431€ 899€ 534€ 2 378€ 3 627€ 902€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-7 171 € -9 218 € -11 708 € -10 328 € -10 699 € -8 709 € -6 199 € -4 108 € -5 048 € -3 039 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
224 408 € 124 646 € 30 063 € 23 467 € 26 223 € 35 347 € 33 289 € 18 979 € 50 388 € 15 525 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
48 029 € 26 671 € 6 703 € 5 339 € 5 827 € 8 149 € 7 555 € 5 222 € 12 252 € 3 399 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
48 029€ 26 671€ 6 703€ 5 339€ 5 827€ 8 149€ 7 555€ 5 222€ 12 252€ 3 399€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
176 379 € 97 975 € 23 360 € 18 128 € 20 396 € 27 198 € 25 734 € 13 757 € 38 136 € 12 126 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
1 152€
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
1 152 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
1 152 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
224 408 € 124 646 € 30 063 € 23 467 € 26 223 € 35 347 € 33 289 € 18 979 € 51 540 € 15 525 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
176 379 € 97 975 € 23 360 € 18 128 € 20 396 € 27 198 € 25 734 € 13 757 € 39 288 € 12 126 €