Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 006 279 € 977 684 € 787 218 € 536 840 € 590 469 € 554 490 € 589 803 € 540 570 € 545 080 € 358 218 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
922 657 € 888 151 € 701 362 € 467 247 € 474 882 € 500 197 € 530 906 € 542 705 € 408 836 € 239 732 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
922 657 € 888 151 € 701 362 € 467 247 € 474 882 € 500 197 € 530 906 € 542 705 € 408 836 € 239 732 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
839 034€ 866 325€ 318 145€ 58 322€ 41 621€ 35 987€ 16 597€ 518 778€ 379 070€ 239 732€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
83 623€ 21 826€ 383 217€ 408 925€ 433 261€ 464 210€ 514 309€ 23 927€ 29 766€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
83 622 € 89 533 € 85 856 € 69 593 € 115 587 € 54 293 € 58 897 € -2 135 € 136 244 € 118 486 €
015
B.I.
Zásoby
51 222€ 51 036€ 46 059€ 41 976€ 39 932€ 32 604€ 25 759€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
25 329 € 22 576 € 38 321 € 23 403 € 31 102 € 1 088 € 28 710 € -3 064 € 27 988 € 58 504 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
24 955€ 22 576€ 37 324€ 22 796€ 30 496€ 482€ 28 092€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
27 988€ 55 504€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
374€ 997€ 607€ 606€ 606€ 618€ -3 064€ 3 000€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
7 071 € 15 921 € 1 476 € 4 214 € 44 553 € 20 601 € 4 428 € 929 € 108 256 € 59 982 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
7 071€ 15 921€ 1 476€ 4 214€ 44 553€ 20 601€ 4 428€ 929€ 108 256€ 59 982€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 006 279 € 977 684 € 787 218 € 536 840 € 590 469 € 554 490 € 589 803 € 540 570 € 545 080 € 358 218 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
425 020 € 431 906 € 425 972 € 427 023 € 2 490 € 2 560 € 24 578 € 21 449 € 22 775 € 19 330 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 € 7 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€ 7 000€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
425 489€ 425 489€ 425 489€ 425 489€
030
A.III.
Fondy zo zisku
34€ 700€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-617€ -1 259€ -5 467€ -4 510€ -4 438€ 16 878€ 14 449€ 15 775€ 12 329€ 10 968€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-6 886 € 676 € -1 050 € -956 € -72 € -22 018 € 3 129 € -1 326 € 3 446 € 1 362 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
581 259 € 545 778 € 361 246 € 109 817 € 587 979 € 551 930 € 565 225 € 519 121 € 522 305 € 338 888 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
408 780€ 823€ 668€ 556€ 240 419€ 298€ 136€ 18€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
172 479 € 544 955 € 360 578 € 109 261 € 346 990 € 548 750 € 562 501 € 518 939 € 522 305 € 338 888 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
155 143€ 345 406€ 345 822€ 99 783€ 155 593€ 370 353€ 396 884€ 432 019€ 440 523€ 327 303€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
4 689€ 2 726€ 3 417€ 3 126€ 2 740€ 1 594€ 3 853€ 536€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
8 986€ 6 963€ 7 690€ 6 352€ 7 962€ 5 640€ 4 157€ 4 520€ 197€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
3 661€ 189 860€ 3 649€ 180 695€ 171 163€ 157 607€ 81 864€ 81 585€ 11 585€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
570€ 882€ 2 588€ 164€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
2 000€