Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kreatívne centrum s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
469 493 € 535 148 € 50 771 € 53 889 € 42 624 € 19 139 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
13 551 € 15 911 € 15 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
13 551 € 15 911 € 15 000 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
15 000€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 551€ 15 911€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
455 942 € 519 237 € 50 771 € 53 889 € 42 624 € 4 139 €
015
B.I.
Zásoby
23 584€ 25 770€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
360 560 € 443 922 € 5 846 € 7 678 € 1 101 € 2 250 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
357 173€ 437 333€ 2 384€ 4 216€ 775€ 2 250€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 800€ 2 800€ 326€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
3 387€ 6 589€ 662€ 662€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
71 798 € 49 545 € 44 925 € 46 211 € 41 523 € 1 889 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
71 798€ 49 545€ 44 925€ 46 211€ 41 523€ 1 889€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
469 493 € 535 148 € 50 771 € 53 889 € 42 624 € 19 403 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
27 096 € 23 552 € 26 197 € 24 415 € 21 479 € 15 769 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
835€ 835€ 835€ 835€ 835€ 835€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
16 603€ 14 840€ 16 940€ 14 004€ 11 329€ -5 219€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
3 018 € 1 237 € 1 782 € 2 936 € 2 675 € 13 513 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
442 397 € 511 596 € 24 574 € 29 474 € 21 145 € 3 634 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
500€ 500€ 500€ 500€ 291€ 146€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
13 386€ 16 935€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
428 511 € 494 161 € 24 074 € 24 897 € 20 854 € 2 978 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
360 807€ 444 714€ 18 568€ 14 641€ 13 740€ 510€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 777€ 3 777€ 3 777€ 4 922€ 3 829€ 850€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
2 799€ 2 694€ 1 729€ 3 335€ 3 285€ 1 503€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
61 128€ 42 976€ 1 999€ 115€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
510€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
4 077€