Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Kreatívne centrum s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
500 529 € 469 493 € 535 148 € 50 771 € 53 889 € 42 624 € 19 139 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
173 127 € 13 551 € 15 911 € 15 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
173 127 € 13 551 € 15 911 € 15 000 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
97 800€ 15 000€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
75 327€ 13 551€ 15 911€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
327 402 € 455 942 € 519 237 € 50 771 € 53 889 € 42 624 € 4 139 €
015
B.I.
Zásoby
28 790€ 23 584€ 25 770€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
146 220 € 360 560 € 443 922 € 5 846 € 7 678 € 1 101 € 2 250 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
117 118€ 357 173€ 437 333€ 2 384€ 4 216€ 775€ 2 250€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
2 567€ 2 800€ 2 800€ 326€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
26 535€ 3 387€ 6 589€ 662€ 662€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
152 392 € 71 798 € 49 545 € 44 925 € 46 211 € 41 523 € 1 889 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
152 392€ 71 798€ 49 545€ 44 925€ 46 211€ 41 523€ 1 889€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
500 529 € 469 493 € 535 148 € 50 771 € 53 889 € 42 624 € 19 403 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
31 203 € 27 096 € 23 552 € 26 197 € 24 415 € 21 479 € 15 769 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
835€ 835€ 835€ 835€ 835€ 835€ 835€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
19 621€ 16 603€ 14 840€ 16 940€ 14 004€ 11 329€ -5 219€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
4 107 € 3 018 € 1 237 € 1 782 € 2 936 € 2 675 € 13 513 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
469 326 € 442 397 € 511 596 € 24 574 € 29 474 € 21 145 € 3 634 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 291€ 146€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
8 356€ 13 386€ 16 935€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
460 470 € 428 511 € 494 161 € 24 074 € 24 897 € 20 854 € 2 978 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
332 065€ 360 807€ 444 714€ 18 568€ 14 641€ 13 740€ 510€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 777€ 3 777€ 3 777€ 3 777€ 4 922€ 3 829€ 850€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
30 927€ 2 799€ 2 694€ 1 729€ 3 335€ 3 285€ 1 503€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
93 701€ 61 128€ 42 976€ 1 999€ 115€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
510€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
4 077€