Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ice Distribution s.r.o. [zrušená]

2014 2013
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 138 068 € 3 342 738 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 633 820€ 3 331 283€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
5 631€ 10 213€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
471 106€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
26 787€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
724€ 1 242€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 125 274 € 3 400 475 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 683 667€ 3 094 908€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
213 956€ 65 275€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
91 290€ 82 702€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
93 936 € 145 049 €
16
E.1.
Mzdové náklady
63 705€ 102 746€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
24 375€ 35 884€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 856€ 6 419€
20
F.
Dane a poplatky
1 445€ 555€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 331€ 5 562€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 331€ 5 562€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
27 683€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 966€ 6 424€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
12 794 € -57 737 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
121 644 € 98 611 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
10 763 € 5 337 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
5 302 € 2 367 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
5 302€ 2 367€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 461€ 2 970€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-10 762 € -5 336 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 032 € -63 073 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 707 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 707€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
325 € -63 073 €