Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Cargotec Slovakia spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
211 197 € 210 288 € 216 929 € 325 283 € 567 911 € 889 196 € 834 672 € 1 279 774 € 1 586 200 € 2 205 298 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
7 413 € 16 079 € 31 639 € 43 156 € 24 377 € 70 171 € 101 533 € 464 491 € 1 374 090 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 € 0 € 0 € 365 491 € 1 242 672 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 365 491€ 1 242 672€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
7 413 € 16 079 € 31 639 € 43 156 € 24 377 € 70 171 € 101 533 € 99 000 € 131 418 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
3 245€ 3 835€ 4 426€ 5 016€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 413€ 16 079€ 31 639€ 43 156€ 24 377€ 66 926€ 97 698€ 94 574€ 126 402€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
205 629 € 201 517 € 199 708 € 293 495 € 524 321 € 864 486 € 763 211 € 1 175 958 € 1 119 639 € 829 814 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 105 € 4 105 € 4 105 € 63 409 € 117 733 € 279 124 € 314 897 € 552 118 € 512 798 € 224 502 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 22 472€ 1 063€ 7 351€
034
B.I.3
Výrobky
036
B.I.5
Tovar
4 105€ 4 105€ 4 105€ 63 409€ 117 733€ 256 652€ 314 897€ 551 055€ 505 447€ 216 283€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
171 435 € 162 348 € 58 294 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
171 435€ 162 348€ 58 294€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
18 905 € 23 467 € 32 156 € 135 147 € 228 050 € 278 528 € 162 404 € 416 703 € 409 362 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
17 920€ 22 556€ 32 122€ 135 100€ 227 978€ 276 185€ 161 735€ 413 071€ 408 932€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
964€ 867€ 0€ 863€ 27€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
21€ 44€ 34€ 47€ 72€ 1 480€ 669€ 3 632€ 430€ 514€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
11 184 € 11 597 € 105 153 € 94 939 € 178 538 € 306 834 € 285 910 € 207 137 € 197 479 € 375 912 €
056
B.IV.1
Peniaze
170€ 233€ 512€ 629€ 149€ 926€ 11 026€ 10 994€ 4 761€ 8 648€
057
B.IV.2
Účty v bankách
11 014€ 11 364€ 104 641€ 94 310€ 178 389€ 305 908€ 274 884€ 196 143€ 192 718€ 367 264€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
5 568 € 1 358 € 1 142 € 149 € 434 € 333 € 1 290 € 2 283 € 2 070 € 1 394 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
149€ 434€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
298€ 4€ 32€ 333€ 1 288€ 2 281€ 2 064€ 1 382€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
12€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 270€ 1 354€ 1 110€ 2€ 2€ 6€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
211 197 € 210 288 € 216 929 € 325 283 € 567 911 € 889 196 € 834 672 € 1 279 774 € 1 586 200 € 2 205 298 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-5 056 294 € -5 059 615 € -5 060 350 € -5 010 829 € -4 886 431 € -4 836 619 € -4 604 432 € -4 326 190 € -3 693 189 € -2 610 366 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
909 016 € 909 016 € 909 016 € 909 016 € 909 016 € 909 016 € 909 016 € 909 016 € 909 016 € 909 016 €
069
A.I.1
Základné imanie
909 016€ 909 016€ 909 016€ 909 016€ 909 016€ 909 016€ 909 016€ 909 016€ 909 016€ 909 016€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
700 000 € 700 000 € 700 000 € 700 000 € 700 000 € 700 000 € 700 000 € 700 000 € 700 000 € 700 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€ 700 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-6 668 631 € -6 669 367 € -6 619 845 € -6 495 447 € -6 445 635 € -6 213 448 € -5 935 206 € -5 302 205 € -4 219 382 € -3 355 726 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
736€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-6 669 367€ -6 669 367€ -6 619 845€ -6 495 447€ -6 445 635€ -6 213 448€ -5 935 206€ -5 302 205€ -4 219 382€ -3 355 726€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 321 € 736 € -49 521 € -124 398 € -49 812 € -232 187 € -278 242 € -633 001 € -1 082 823 € -863 656 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 267 491 € 5 269 903 € 5 277 279 € 5 336 112 € 5 454 342 € 5 725 815 € 5 439 104 € 5 605 964 € 5 279 389 € 4 815 664 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
9 026 € 8 901 € 8 937 € 19 465 € 9 441 € 11 804 € 17 584 € 62 728 € 35 971 € 36 945 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 557€ 3 432€ 3 468€ 4 058€ 1 767€ 6 380€ 16 032€ 15 975€ 16 001€ 12 305€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 469€ 5 469€ 5 469€ 15 407€ 7 674€ 5 424€ 1 552€ 46 753€ 19 970€ 24 640€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
38 € 32 € 7 532 € 16 150 € 24 050 € 5 351 € 18 200 € 27 257 € 5 616 € 12 925 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
38€ 32€ 46€ 137€ 399€ 399€ 262€ 298€ 131€ 26€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
7 486€ 14 914€ 21 642€ 2 082€ 12 968€ 20 963€ 1 028€ 7 149€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 099€ 2 009€ 2 870€ 4 970€ 5 996€ 4 457€ 5 750€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 256 358 € 5 260 970 € 5 260 713 € 5 300 497 € 5 419 635 € 5 708 660 € 5 403 286 € 5 515 883 € 5 237 802 € 4 765 794 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
658€ 1 499€ 939€ 73 182€ 260 437€ 447 650€ 173 946€ 311 098€ 763 020€ 453 359€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
5 176 719€ 5 141 755€ 4 374 374€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
5 247 633€ 5 247 633€ 5 247 633€ 5 194 589€ 5 118 400€ 5 208 311€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 965€ 2 145€ 1 701€ 1 973€ 2 187€ 4 546€ 15 880€ 14 447€ 17 734€ 13 714€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 514€ 1 626€ 1 413€ 1 875€ 1 822€ 3 542€ 13 436€ 13 527€ 14 756€ 12 805€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 588€ 581€ 1 599€ 22 150€ 29 101€ 39 087€ 13 201€ 24 496€ 58 602€ 56 583€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
7 486€ 7 428€ 6 728€ 7 688€ 5 524€ 10 104€ 10 560€ 9 316€ 12 479€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
2 069 € 97 € 1 216 € 34 € 96 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 069€ 97€ 1 216€ 34€ 96€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €