Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 044 647 € 3 144 094 € 4 290 875 € 3 212 239 € 3 418 429 € 3 856 303 € 1 760 504 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 141 164 € 614 313 € 674 874 € 1 479 898 € 2 049 054 € 2 071 365 € 1 315 841 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 098 567 € 597 716 € 658 277 € 1 463 301 € 1 684 002 € 1 777 525 € 1 242 201 €
012
A.II.1
Pozemky
135 431€ 164 200€ 164 200€ 340 867€
013
A.II.2
Stavby
447 245€ 460 370€ 473 495€ 1 109 213€ 1 264 686€ 1 306 998€ 852 500€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
136 289€ 108 193€ 155 629€ 189 504€ 225 963€ 277 174€ 19 681€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 656€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
26 497€ 26 497€ 26 497€ 26 497€ 26 497€ 26 497€ 26 497€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
485 880€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 042 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 365 052 € 293 840 € 73 640 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
14 537€ 14 537€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 026 000€ 42 506€ 42 506€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
16 597€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 365 052€ 236 797€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 894 315 € 2 527 464 € 3 608 636 € 1 725 649 € 1 360 529 € 1 775 115 € 441 797 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 835 263 € 1 855 259 € 2 768 288 € 1 056 766 € 502 477 € 345 991 € 51 816 €
032
B.I.1
Materiál
78€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 513 207€ 1 351 645€ 1 540 941€ 106 398€ 44 141€ 45 348€ 51 738€
036
B.I.5
Tovar
322 056€ 503 614€ 1 227 347€ 950 368€ 458 336€ 300 643€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
20 783 € 48 171 € 247 503 € 552 312 € 324 485 € 947 981 € 343 049 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 787€ 47 040€ 246 412€ 548 865€ 320 783€ 947 010€ 309 830€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 825€ 2 396€ 2 691€ 85€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 171€ 1 131€ 1 091€ 1 051€ 1 011€ 971€ 33 134€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
38 269 € 624 034 € 592 845 € 116 571 € 533 567 € 481 143 € 46 932 €
056
B.IV.1
Peniaze
12 118€ 4 572€ 5 719€ 625€ 6 680€ 15 000€ 33 092€
057
B.IV.2
Účty v bankách
26 151€ 619 462€ 587 126€ 115 946€ 526 887€ 466 143€ 13 840€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
9 168 € 2 317 € 7 365 € 6 692 € 8 846 € 9 823 € 2 866 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 168€ 2 317€ 7 365€ 6 692€ 8 846€ 9 823€ 2 866€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 044 647 € 3 144 094 € 4 290 875 € 3 212 239 € 3 418 429 € 3 856 303 € 1 760 504 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 022 201 € 1 008 109 € 959 668 € 871 211 € 831 307 € 1 088 105 € 458 399 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 074 912 € 2 074 912 € 2 074 912 € 2 074 912 € 2 074 912 € 2 120 737 € 2 124 118 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
2 565 352€ 2 565 352€ 2 565 352€ 2 565 352€ 2 565 352€ 2 565 352€ 2 565 352€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
3 320€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-490 440€ -490 440€ -490 440€ -490 440€ -490 440€ -444 615€ -444 554€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 € 3 320 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€ 3 320€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 103 323 € -1 151 764 € -1 240 220 € -1 280 125 € -1 090 330 € -1 698 919 € -1 783 229 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
136 897€ 88 456€ 837 841€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 240 220€ -1 240 220€ -1 240 220€ -1 280 125€ -1 090 330€ -1 698 919€ -2 621 070€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
14 092 € 48 441 € 88 456 € 39 904 € -189 795 € 629 767 € 84 310 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 022 446 € 2 135 985 € 3 331 207 € 2 340 138 € 2 587 122 € 2 768 198 € 1 302 105 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 843 € 1 933 € 1 276 € 543 € 1 089 € 645 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 843€ 1 933€ 1 276€ 543€ 1 089€ 645€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 910 € 4 812 € 4 696 € 4 616 € 8 151 € 7 998 € 7 845 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
450€ 352€ 236€ 156€ 104€ 55€ 5€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
3 587€ 3 483€ 3 380€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
4 460€ 4 460€ 4 460€ 4 460€ 4 460€ 4 460€ 4 460€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 753 053 € 1 840 128 € 2 588 168 € 1 993 466 € 2 209 900 € 2 364 111 € 1 293 594 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
219 558€ 131 304€ 334 149€ 22 033€ 7 301€ 23 894€ 9 373€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
150€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
702 020€ 2 020€ 2 020€ 2 020€ 2 020€ 2 020€ 2 020€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 196€ 1 128€ 1 041€ 656€ 635€ 594€ 954€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
746€ 678€ 521€ 302€ 271€ 356€ 526€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 891€ 71 634€ 67 653€ 2 898€ 2 892€ 84 977€ 11 115€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 824 642€ 1 633 364€ 2 182 784€ 1 965 557€ 2 196 781€ 2 252 270€ 1 269 456€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
262 640 € 289 112 € 737 067 € 342 056 € 368 528 € 395 000 € 21 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
262 640€ 289 112€ 737 067€ 342 056€ 368 528€ 395 000€ 21€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
890 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
890€