Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
479 823 € 428 655 € 445 954 € 464 466 € 507 324 € 527 216 € 452 082 € 469 999 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
349 177 € 320 933 € 291 861 € 295 800 € 338 460 € 328 227 € 306 629 € 249 113 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
23 000 € 0 € 8 450 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 8 450€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
326 177 € 320 933 € 291 861 € 295 800 € 338 460 € 328 227 € 298 179 € 249 113 €
012
A.II.1
Pozemky
257 854€ 6 194€ 6 194€ 6 194€ 21 321€ 21 321€
013
A.II.2
Stavby
259 781€ 215 818€ 222 638€ 237 792€ 244 303€ 236 277€ 205 511€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
68 323€ 54 958€ 59 349€ 66 968€ 79 347€ 62 603€ 61 902€ 43 602€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 500€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
130 646 € 104 828 € 150 965 € 166 555 € 168 375 € 194 099 € 144 370 € 220 236 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
775 € 9 090 € 2 986 € 2 087 € 18 446 € 25 161 € 37 800 €
032
B.I.1
Materiál
13€ 92€ 87€ 100€ 86€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
760€ 222€ 222€ 37 800€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
8 317€ 2 894€ 2 000€ 18 124€ 24 853€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
36 356 € 39 679 € 107 862 € 128 216 € 119 532 € 119 183 € 99 405 € 181 974 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
12 522€ 39 679€ 100 082€ 125 659€ 79 634€ 77 496€ 30 695€ 155 845€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
33 588€ 38 638€ 67 923€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 608€ 2 158€ 2€ 787€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
23 834€ 172€ 399€ 6 310€ 3 047€ 26 129€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
93 515 € 56 059 € 40 117 € 36 252 € 30 397 € 49 755 € 44 965 € 462 €
056
B.IV.1
Peniaze
93 515€ 5 149€ 21 778€ 10 833€ 6 198€ 49 802€ 44 928€ 405€
057
B.IV.2
Účty v bankách
50 910€ 18 339€ 25 419€ 24 199€ -47€ 37€ 57€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 894 € 3 128 € 2 111 € 489 € 4 890 € 1 083 € 650 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
337€ 202€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 265€ 1 990€ 1 210€ 489€ 459€ 439€ 650€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
292€ 936€ 901€ 4 431€ 644€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
479 823 € 428 655 € 445 954 € 464 466 € 507 324 € 527 216 € 452 082 € 469 999 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
270 748 € 269 701 € 268 752 € 267 388 € 266 014 € 251 889 € 251 525 € 251 042 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
216 696 € 216 695 € 216 696 € 216 695 € 216 697 € 216 697 € 216 696 € 216 696 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
216 695€ 216 696€ 216 695€ 216 697€ 216 697€ 216 696€ 216 696€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 0 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 0€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
45 411 € 44 752 € 43 389 € 42 014 € 28 552 € 28 189 € 27 706 € 19 648 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
44 752€ 43 389€ 42 014€ 28 552€ 28 189€ 27 706€ 19 648€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 337 € 950 € 1 363 € 1 375 € 14 125 € 363 € 483 € 8 058 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
209 075 € 124 829 € 177 202 € 197 078 € 241 310 € 275 327 € 200 557 € 218 957 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 € 250 € 114 € 263 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
0€ 250€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
114€ 263€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
10 112 € 22 224 € 29 285 € 44 604 € 32 501 € 26 768 € 23 903 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 7 063€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
129€ 129€ 129€ 129€ 127€ 103€ 43€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
9 983€ 22 095€ 29 156€ 44 475€ 32 374€ 26 665€ 16 797€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
152 105 € 30 615 € 43 666 € 29 683 € 34 599 € 41 822 € 37 512 € 37 045 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
35 494€ 7 401€ 20 405€ 7 304€ 22 445€ 26 021€ 17 485€ 28 765€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
501€ 25€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
116 273€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
160€ 501€ 499€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
566€ 1 133€ 1 072€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
361€ 1 338€ 1 497€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
338€ 11 356€ 4 076€ 11 006€ 12 154€ 5 187€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
11 858€ 19 185€ 11 373€ 14 714€ 16 554€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
5 272€ 5 440€ 5 686€ 5 520€ 5 644€ 5 266€ 5 266€ 7 550€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
51 698 € 78 662 € 105 626 € 132 590 € 156 463 € 195 488 € 130 897 € 150 196 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
78 662€ 105 626€ 132 590€ 156 463€ 186 518€ 121 990€ 139 618€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
51 698€ 0€ 8 970€ 8 907€ 10 578€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
34 125 € 0 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
34 125€