Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Naše Farmy, a. s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
46 039 167 € 51 218 209 € 49 369 096 € 39 621 449 € 64 036 714 € 59 507 225 € 59 471 439 € 61 021 884 € 21 491 041 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
20 247 762 € 20 885 300 € 23 963 434 € 16 096 383 € 15 773 147 € 12 029 187 € 12 569 770 € 13 324 458 € 12 832 478 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
32 217 € 29 315 € 29 025 € 33 770 € 42 326 € 48 311 € 29 345 € 31 514 € 21 686 €
005
A.I.2
Software
32 217€ 1 588€ 13 386€ 10 019€ 16 163€ 22 307€ 28 451€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 354€ 894€ 1 428€ 4 484€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
7 527€ 15 639€ 23 751€ 26 163€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
20 200€ 25 650€ 30 086€ 17 202€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 417 454 € 6 026 196 € 6 789 997 € 7 723 297 € 8 604 155 € 9 581 330 € 10 148 379 € 10 900 898 € 10 927 926 €
012
A.II.1
Pozemky
2 509 787€ 2 522 567€ 2 554 577€ 2 594 846€ 2 616 922€ 2 904 639€ 2 897 799€ 2 916 122€ 2 939 827€
013
A.II.2
Stavby
2 400 937€ 2 980 139€ 3 694 940€ 4 607 047€ 5 279 340€ 5 747 727€ 5 501 330€ 5 937 534€ 3 456 402€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 235€ 37 007€ 72 755€ 41 573€ 204 250€ 502 222€ 847 017€ 982 933€ 600 070€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 381€ 5 381€ 5 381€ 5 381€ 5 381€ 2 260€ 2 260€ 2 260€ 2 260€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
271 114€ 271 102€ 252 344€ 235 499€ 273 435€ 282 314€ 871 640€ 846 937€ 3 839 008€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
210 000€ 210 000€ 210 000€ 238 951€ 224 827€ 142 168€ 28 333€ 215 112€ 90 359€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
14 798 091 € 14 829 789 € 17 144 412 € 8 339 316 € 7 126 666 € 2 399 546 € 2 392 046 € 2 392 046 € 1 882 866 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
14 653 591€ 14 674 943€ 6 162 066€ 8 245 970€ 7 113 570€ 2 376 700€ 2 376 700€ 2 376 700€ 1 844 200€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
144 500€ 144 500€ 972 000€ 83 000€ 2 500€ 12 500€ 5 000€ 5 000€ 28 320€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
10 346€ 10 346€ 10 346€ 10 596€ 10 346€ 10 346€ 10 346€ 10 346€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
10 000 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
25 749 256 € 30 306 210 € 25 377 175 € 23 502 919 € 48 186 071 € 46 326 911 € 45 563 220 € 45 969 023 € 8 622 434 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
150 252 € 284 814 € 1 240 705 € 1 603 886 € 1 799 360 € 2 178 971 € 2 527 780 € 2 183 906 € 2 186 052 €
032
B.I.1
Materiál
21 130€ 21 130€ 21 130€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
375 192€ 400 192€ 500 239€ 500 239€ 500 239€ 500 239€ 500 239€
034
B.I.3
Výrobky
150 252€ 284 814€ 537 549€ 875 730€ 971 157€ 1 342 410€ 1 573 867€ 1 662 537€ 1 664 683€
036
B.I.5
Tovar
327 964€ 327 964€ 327 964€ 336 322€ 432 544€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 200 681 € 2 884 996 € 2 884 515 € 2 448 841 € 29 089 198 € 30 150 195 € 29 183 512 € 29 243 276 € 515 274 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
194 612€ 51 939€ 0€ 177 055€ 164 702€ 318 508€ 53 346€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
803 000€ 2 561 266€ 2 408 373€ 2 255 481€ 28 862 941€ 28 719 072€ 28 549 088€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
29 389 293€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€ 75 000€ 340 800€ 6 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
203 069€ 196 791€ 476 142€ 193 360€ 226 257€ 243 047€ 293 738€ 375 680€ 461 928€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
24 117 971 € 26 844 108 € 20 976 223 € 19 015 220 € 17 173 446 € 13 849 885 € 13 767 619 € 14 180 405 € 4 997 277 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 051 072€ 3 949 702€ 704 008€ 736 869€ 1 988 740€ 4 685 259€ 5 209 350€ 7 595 266€ 1 132 294€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
19 071 421€ 20 141 677€ 15 899 478€ 14 364 824€ 10 862 854€ 6 961 634€ 6 018 438€ 3 159 163€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
644 563€ 343 949€ 1 241 604€ 777 408€ 6 540€ 6 217 696€ 164 763€ 145 551€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
62 279€ 60 279€ 468 279€ 469 964€ 219 125€ 23 027€ 50 077€ 13 486€ 252 444€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 361€ 334 641€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 288 636€ 2 348 501€ 2 662 854€ 2 666 155€ 4 096 187€ 2 923 903€ 1 377 434€ 407 664€ 118 735€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
280 352 € 292 292 € 275 732 € 434 972 € 124 067 € 147 860 € 84 309 € 361 436 € 923 831 €
056
B.IV.1
Peniaze
15 114€ 12 250€ 9 331€ 5 720€ 3 620€ 10 174€ 663€ 11 150€ 153 219€
057
B.IV.2
Účty v bankách
265 238€ 280 042€ 266 401€ 429 252€ 120 447€ 137 686€ 83 646€ 350 286€ 770 612€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
42 149 € 26 699 € 28 487 € 22 147 € 77 496 € 1 151 127 € 1 338 449 € 1 728 403 € 36 129 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
822 886€ 1 042 323€ 1 269 596€ 865€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
34 589€ 20 069€ 18 017€ 14 387€ 26 269€ 231 220€ 230 148€ 223 256€ 35 264€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
235 551€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
7 560€ 6 630€ 10 470€ 7 760€ 51 227€ 97 021€ 65 978€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
46 039 167 € 51 218 209 € 49 369 096 € 39 621 449 € 64 036 714 € 59 507 225 € 59 471 439 € 61 021 884 € 21 491 041 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-8 409 547 € -2 220 047 € 3 867 837 € 2 243 326 € 2 291 967 € 2 587 275 € 2 595 231 € 2 462 962 € -1 948 950 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
8 000 000 € 8 000 000 € 8 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 € 265 883 €
069
A.I.1
Základné imanie
8 000 000€ 8 000 000€ 8 000 000€ 4 000 000€ 4 000 000€ 4 000 000€ 4 000 000€ 4 000 000€ 265 883€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
152 161 € 152 161 € 152 161 € 152 161 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
152 161€ 152 161€ 152 161€ 152 161€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
151 380 € 151 380 € 151 380 € 151 380 € 151 380 € 149 407 € 117 661 € 49 882 € 49 882 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
151 380€ 151 380€ 151 380€ 151 380€ 151 380€ 149 407€ 117 661€ 49 882€ 49 882€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-10 523 588 € -4 435 704 € -2 060 214 € -1 859 414 € -1 564 104 € -1 581 855 € -1 839 890 € -2 264 715 € -1 311 301 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
706 370€ 706 370€ 706 370€ 706 370€ 706 370€ 706 370€ 734 049€ 919 239€ 919 239€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-11 229 958€ -5 142 074€ -2 766 584€ -2 565 784€ -2 270 474€ -2 288 225€ -2 573 939€ -3 183 954€ -2 230 540€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-6 189 500 € -6 087 884 € -2 375 490 € -200 801 € -295 309 € 19 723 € 317 460 € 677 795 € -953 414 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
54 448 004 € 53 436 648 € 45 498 206 € 37 378 123 € 61 744 747 € 56 919 950 € 56 875 793 € 58 558 507 € 23 413 762 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
29 946 € 55 397 € 48 393 € 37 325 € 34 190 € 55 704 € 29 078 € 37 632 € 92 836 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
25 446€ 30 397€ 23 393€ 18 605€ 14 990€ 55 704€ 29 078€ 37 632€ 92 836€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 500€ 25 000€ 25 000€ 18 720€ 19 200€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
19 600 908 € 17 198 666 € 11 530 447 € 26 813 € 14 519 € 55 227 990 € 55 028 064 € 55 087 820 € 54 814 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 44 574€ 54 128€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
10 678 082€ 10 178 082€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
24 000€ 24 000€ 24 000€ 24 000€ 12 000€ 218 444€ 26 199€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
55 000 000€ 55 000 000€ 55 000 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 843€ 1 574€ 1 817€ 2 813€ 2 519€ 2 263€ 1 865€ 1 258€ 686€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
19 575 065€ 6 495 010€ 1 326 548€ 7 283€ 41 988€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
15 221 129 € 505 028 € 1 420 389 € 1 321 883 € 788 929 € 541 598 € 777 800 € 2 385 319 € 2 743 100 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
563 579€ 342 434€ 369 996€ 800 187€ 641 870€ 438 679€ 584 458€ 1 993 577€ 2 528 223€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 558€ 80 664€ 180 659€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
14 505 980€ 919 995€ 365 034€ 57 593€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
31 473€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 661€ 57 536€ 60 036€ 65 033€ 4 969€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
17 664€ 28 552€ 25 777€ 24 561€ 21 955€ 17 896€ 12 341€ 22 003€ 14 889€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 674€ 18 957€ 16 894€ 15 882€ 14 062€ 11 459€ 7 928€ 10 063€ 6 479€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
52 268€ 50 577€ 45 989€ 116 189€ 44 266€ 16 028€ 64 044€ 151 769€ 1 869€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
69 964€ 64 508€ 41 738€ 30€ 4 522€ 43 435€ 30 737€ 6 012€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
1 000 000€ 1 000 000€ 1 012 751€ 1 616 136€ 2 729 559€ 1 094 658€ 1 040 851€ 1 047 736€ 1 251 839€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
18 596 021 € 34 677 557 € 31 486 226 € 34 375 966 € 58 177 550 € 19 271 173 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
16 593 391€ 30 042 724€ 29 392 550€ 32 715 584€ 35 162 000€ 14 211 639€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
2 002 630€ 4 634 833€ 2 093 676€ 1 660 382€ 23 015 550€ 5 059 534€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
710 € 1 608 € 3 053 € 415 € 415 € 26 229 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
710€ 1 608€ 3 053€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
415€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
415€ 26 229€