Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 475 925 € 2 634 838 € 2 231 340 € 2 314 531 € 1 267 272 € 465 854 € 501 546 € 529 720 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
409 910 € 467 491 € 385 639 € 175 312 € 112 754 € 62 394 € 17 319 € 33 044 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
10 240 € 14 720 € 14 719 € 19 200 € 11 435 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
10 240€ 14 720€ 14 719€ 19 200€ 11 435€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
399 670 € 452 771 € 370 920 € 156 112 € 101 319 € 62 394 € 17 319 € 33 044 €
012
A.II.1
Pozemky
208 950€ 208 950€ 208 950€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
173 343€ 228 944€ 147 473€ 156 112€ 101 319€ 62 394€ 17 319€ 33 044€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
17 377€ 14 877€ 14 497€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 052 774 € 2 152 293 € 1 837 727 € 2 136 393 € 1 151 913 € 399 581 € 480 856 € 493 826 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
102 283 € 691 155 € 1 448 927 € 1 073 617 € 574 629 € 99 460 € 56 856 € 1 332 €
032
B.I.1
Materiál
470€ 490€ 765 617€ 512 332€ 99 463€ 34 556€ 1 332€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
101 813€ 690 665€ 1 448 927€ 308 000€ 62 297€ -3€ 22 300€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
393 785 € 1 333 938 € 135 512 € 145 766 € 150 556 € 119 959 € 292 431 € 90 792 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
228 791€ 1 333 938€ 73 695€ 135 845€ 139 673€ 105 309€ 256 678€ 41 478€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
150 000€ 35 921€ 9 921€ 7 010€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 073€ 25 896€ 0€ 10 883€ 14 650€ 28 698€ 48 789€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
921€ 0€ 45€ 525€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
556 706 € 127 200 € 253 288 € 917 010 € 426 728 € 180 162 € 131 569 € 401 702 €
056
B.IV.1
Peniaze
80 594€ 127 200€ 157 186€ 214 823€ 74 440€ 588€ 5 552€ 331 057€
057
B.IV.2
Účty v bankách
476 112€ 96 102€ 702 187€ 352 288€ 179 574€ 126 017€ 70 645€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
13 241 € 15 054 € 7 974 € 2 826 € 2 605 € 3 879 € 3 371 € 2 850 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
13 241€ 15 054€ 7 974€ 2 826€ 2 605€ 3 879€ 2 850€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 371€ 0€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 475 925 € 2 634 838 € 2 231 340 € 2 314 531 € 1 267 272 € 465 854 € 501 546 € 529 720 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 244 131 € 983 545 € 777 989 € 612 505 € 434 248 € 236 559 € 174 929 € 461 233 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
782 398 € 560 265 € 418 720 € 425 699 € 229 256 € 40 837 € 413 093 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
782 398€ 560 265€ 418 720€ 425 699€ 229 256€ 40 837€ 413 093€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
454 430 € 415 977 € 351 966 € 179 503 € 197 689 € 229 256 € 126 789 € 40 837 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
231 794 € 1 651 293 € 1 453 351 € 1 702 026 € 833 024 € 229 295 € 326 617 € 68 487 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 054 € 1 888 € 1 331 € 14 035 € 4 417 € 4 201 € 1 377 € 8 621 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 054€ 1 888€ 1 331€ 14 035€ 4 417€ 4 201€ 1 377€ 8 621€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
7 573 € 7 573 € 7 573 € 6 252 € 5 361 € 5 152 € 3 545 € 2 842 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
7 573€ 7 573€ 7 573€ 6 252€ 5 361€ 5 152€ 3 545€ 2 842€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
113 369 € 677 492 € 1 172 743 € 1 450 973 € 823 246 € 219 942 € 321 695 € 57 024 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
79 520€ 377 222€ 1 144 615€ 1 389 873€ 581 625€ 134 321€ 305 727€ 43 534€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
197 100€ 57 954€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
20 098€ 19 105€ 15 828€ 14 824€ 12 991€ 11 452€ 9 381€ 7 971€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
12 261€ 11 862€ 9 817€ 9 406€ 8 358€ 6 916€ 5 697€ 4 778€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 490€ 134 303€ 2 483€ 36 870€ 21 664€ 4 440€ 890€ 741€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
135 000€ 1 508€ 4 859€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
108 798 € 964 340 € 271 704 € 230 766 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
108 798€ 964 340€ 271 704€ 230 766€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé