Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 917 270€ 1 390 935€ 1 679 558€ 0€ 1 180 659€ 843 497€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
5 146 295 € 3 099 954 € 3 179 681 € 3 579 423 € 1 918 068 € 1 455 745 € 1 685 042 € 1 261 380 € 1 185 265 € 844 570 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
10 208€ 14 879€ 712€ 0€ 2 417€ 42 576€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 946 247€ 2 956 757€ 2 391 087€ 1 399 232€ 1 702 195€ 1 136 504€ 1 403 847€ 1 061 549€ 931 682€ 650 177€
05
III.
Tržby z predaja služieb
163 893€ 41 057€ 96 520€ 728 743€ 204 868€ 239 552€ 274 998€ 197 179€ 246 560€ 150 745€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 026 920€ 101 813€ 690 665€ 1 448 928€ 62 300€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
417€ 167€ 0€ 426€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 235€ 327€ 1 409€ 2 520€ 797€ 2 093€ 5 318€ 2 652€ 4 606€ 646€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
4 584 883 € 2 538 352 € 2 671 727 € 3 163 219 € 1 681 997 € 1 203 398 € 1 388 747 € 922 882 € 1 020 740 € 782 683 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
-194€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 594 656€ 1 140 087€ 1 666 144€ 2 392 439€ 611 230€ 414 699€ 758 048€ 485 688€ 484 729€ 425 619€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€
14
D.
Služby
448 213€ 934 805€ 550 212€ 370 864€ 684 782€ 485 625€ 374 135€ 219 230€ 341 699€ 173 219€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
473 219 € 384 009 € 380 987 € 331 375 € 325 257 € 264 440 € 224 326 € 195 132 € 173 223 € 160 618 €
16
E.1.
Mzdové náklady
339 808€ 279 615€ 276 803€ 242 215€ 232 797€ 194 180€ 158 549€ 136 771€ 124 881€ 116 776€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
118 019€ 97 813€ 94 582€ 82 082€ 82 764€ 66 604€ 54 711€ 47 691€ 42 743€ 39 631€
19
E.4.
Sociálne náklady
15 392€ 6 581€ 9 602€ 7 078€ 9 696€ 3 656€ 11 066€ 10 670€ 5 599€ 4 211€
20
F.
Dane a poplatky
13 137€ 11 929€ 13 211€ 4 487€ 1 244€ 1 181€ 257€ 1 116€ 1 097€ 450€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
58 936€ 65 498€ 51 952€ 54 993€ 45 207€ 28 798€ 23 601€ 18 600€ 15 724€ 18 337€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
58 936€ 65 498€ 51 952€ 54 993€ 45 207€ 28 798€ 23 601€ 18 600€ 15 724€ 18 337€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
-3 278€ 2 024€ 9 221€ 9 061€ 14 277€ 8 655€ 8 574€ 3 116€ 4 268€ 4 440€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
561 412 € 561 602 € 507 954 € 416 204 € 236 071 € 252 347 € 296 295 € 338 498 € 164 525 € 61 887 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 094 191 € 1 024 735 € 961 916 € 813 600 € 621 259 € 552 911 € 547 568 € 553 810 € 354 231 € 244 660 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 € 18 € 8 € 5 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 € 18 € 8 € 5 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
4€ 18€ 8€ 5€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€
42
XII.
Kurzové zisky
0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
33 118 € 20 630 € 17 313 € 14 444 € 6 101 € 1 482 € 942 € 953 € 1 551 € 1 680 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
25 955 € 14 484 € 10 986 € 9 584 € 5 287 € 16 € 0 € 36 € 109 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
25 955€ 14 484€ 10 986€ 9 584€ 5 287€ 16€ 0€ 36€ 109€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€
52
O.
Kurzové straty
13€ 22€ 29€ 19€ 129€ 127€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 163€ 6 146€ 6 314€ 4 860€ 792€ 1 482€ 897€ 934€ 1 386€ 1 444€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-33 118 € -20 630 € -17 313 € -14 444 € -6 101 € -1 482 € -938 € -935 € -1 543 € -1 675 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
528 294 € 540 972 € 490 641 € 401 760 € 229 970 € 250 865 € 295 357 € 337 563 € 162 982 € 60 212 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
8 568 € 86 542 € 74 664 € 49 794 € 50 467 € 53 176 € 66 101 € 74 495 € 36 193 € 19 375 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
8 568€ 86 542€ 74 664€ 49 794€ 50 467€ 53 176€ 66 101€ 74 495€ 36 193€ 19 375€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
519 726 € 454 430 € 415 977 € 351 966 € 179 503 € 197 689 € 229 256 € 263 068 € 126 789 € 40 837 €