Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 460 360 € 1 213 487 € 1 255 874 € 1 201 324 € 1 137 054 € 1 232 200 € 1 231 603 € 1 396 894 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
480 889 € 494 472 € 442 352 € 524 690 € 550 242 € 541 005 € 519 313 € 583 936 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
480 889 € 494 472 € 442 352 € 524 690 € 550 242 € 541 005 € 489 313 € 513 936 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
95 852€ 119 299€ 42 527€ 55 747€ 66 528€ 48 608€ 65 216€ 76 470€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
385 037€ 375 173€ 399 825€ 468 943€ 483 714€ 492 397€ 424 097€ 437 466€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30 000 € 70 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 30 000€ 70 000€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
965 407 € 704 449 € 801 150 € 664 454 € 581 617 € 679 217 € 700 608 € 796 106 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
9 764 € 11 159 € 12 554 € 13 949 € 13 949 € 33 457 € 19 514 € 13 994 €
035
B.I.1
Materiál
722€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
9 764€ 11 159€ 12 554€ 13 949€ 13 949€ 33 457€ 19 514€ 13 272€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
76 345 € 85 906 € 134 256 € 135 257 € 134 010 € 130 766 € 145 709 € 108 500 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
34 345 € 34 345 € 34 345 € 34 345 € 34 345 € 34 345 € 34 345 € 26 816 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
34 345€ 34 345€ 34 345€ 34 345€ 34 345€ 34 345€ 34 345€ 26 816€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
42 000€ 42 000€ 92 000€ 92 000€ 92 000€ 92 000€ 111 364€ 81 684€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
9 561€ 7 911€ 8 912€ 7 665€ 4 421€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
311 210 € 340 722 € 312 892 € 325 246 € 312 701 € 380 013 € 338 353 € 430 263 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
308 331 € 298 921 € 309 630 € 311 387 € 289 592 € 309 189 € 291 997 € 343 016 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
654€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
308 331€ 298 921€ 309 630€ 311 387€ 289 592€ 308 535€ 291 997€ 343 016€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
39 017€ 11 305€ 20 034€ 67 680€ 43 966€ 84 182€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 879€ 2 784€ 3 262€ 2 554€ 3 075€ 3 144€ 2 390€ 3 065€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
568 088 € 266 662 € 341 448 € 190 002 € 120 957 € 134 981 € 197 032 € 243 349 €
072
B.V.1.
Peniaze
21€ 2 024€
073
B.V.2.
Účty v bankách
568 088€ 266 662€ 341 448€ 190 002€ 120 957€ 134 981€ 197 011€ 241 325€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
14 064 € 14 566 € 12 372 € 12 180 € 5 195 € 11 978 € 11 682 € 16 852 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 064€ 14 566€ 12 372€ 12 180€ 5 195€ 11 978€ 11 682€ 16 852€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 460 360 € 1 213 487 € 1 255 874 € 1 201 324 € 1 137 054 € 1 232 200 € 1 231 603 € 1 396 894 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
475 108 € 435 171 € 470 148 € 353 232 € 278 848 € 209 353 € 65 465 € 56 146 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
418 307 € 462 845 € 345 929 € 271 545 € 202 049 € 58 163 € 48 843 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
462 845€ 462 845€ 345 929€ 271 545€ 202 049€ 58 163€ 48 843€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-44 538€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
49 498 € -34 977 € 116 916 € 74 384 € 69 496 € 143 887 € 9 319 € 48 843 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
659 211 € 460 246 € 454 825 € 479 039 € 493 517 € 661 642 € 871 315 € 1 034 911 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
40 583 € 44 330 € 2 386 € 29 458 € 37 904 € 13 202 € 35 254 € 37 700 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
31 597€ 35 281€ 21 808€ 36 132€ 8 125€ 19 447€ 14 809€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
8 986€ 9 049€ 2 386€ 7 650€ 1 772€ 5 077€ 15 807€ 22 891€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
495 157 € 297 232 € 345 517 € 339 949 € 340 130 € 500 324 € 736 365 € 866 378 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
284 468 € 51 045 € 45 523 € 48 526 € 45 638 € 166 129 € 135 593 € 67 422 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
284 468€ 51 045€ 45 523€ 48 526€ 45 638€ 166 129€ 135 593€ 67 422€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
14 569€ 14 533€ 65 831€ 64 521€ 82 538€ 85 584€ 382 512€ 582 464€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
78 934€ 99 747€ 92 698€ 98 372€ 91 738€ 103 429€ 96 833€ 91 058€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
48 757€ 61 971€ 59 887€ 62 442€ 58 011€ 64 976€ 61 903€ 58 640€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
48 844€ 57 542€ 68 829€ 61 233€ 59 771€ 79 550€ 57 164€ 65 492€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
19 585€ 12 394€ 12 749€ 4 855€ 2 434€ 656€ 2 360€ 1 302€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
61 292 € 56 391 € 44 652 € 47 470 € 35 483 € 43 068 € 39 687 € 30 853 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
61 292€ 56 391€ 44 652€ 47 470€ 35 483€ 43 068€ 39 687€ 30 853€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
179€ 293€ 270€ 162€ 20 048€ 60 009€ 99 980€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
62 000€ 62 000€ 62 000€ 62 000€ 80 000€ 85 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
326 041 € 318 070 € 330 901 € 369 053 € 364 689 € 361 205 € 294 823 € 305 837 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
326 041€ 318 070€ 330 901€ 369 053€ 364 689€ 361 205€ 294 823€ 305 837€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé