Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
12 685 085 € 48 645 762 € 85 082 952 € 67 676 676 € 50 313 330 € 57 855 834 € 36 658 861 € 38 454 713 € 99 204 927 € 71 327 713 € 58 157 732 € 88 566 661 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 947 € 9 207 € 13 863 € 19 906 € 6 227 € 9 558 € 9 442 € 4 576 € 6 841 € 2 196 € 7 172 € 9 862 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
4 920 € 8 856 € 12 792 € 16 739 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
4 920€ 8 856€ 12 792€ 16 739€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
27 € 351 € 1 071 € 3 167 € 6 227 € 9 558 € 9 442 € 4 576 € 6 841 € 2 196 € 7 172 € 9 862 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
27€ 351€ 1 071€ 3 167€ 6 227€ 9 558€ 9 442€ 4 576€ 6 841€ 2 196€ 7 172€ 6 862€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
12 254 769 € 48 121 018 € 85 041 841 € 67 627 649 € 50 280 236 € 57 821 689 € 36 623 261 € 38 411 091 € 99 165 062 € 71 121 932 € 58 127 327 € 80 570 153 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
72 € 484 € 2 731 173 € 1 564 410 € 2 159 056 € 2 703 685 € 2 352 952 € 9 780 022 € 6 295 645 € 1 456 549 € 2 254 658 € 431 €
032
B.I.1
Materiál
72€ 484€ 504€ 649€ 964€ 669€ 612€ 559€ 431€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
2 731 173€ 1 564 410€ 2 159 056€ 2 703 181€ 2 352 303€ 9 779 058€ 6 294 976€ 1 455 937€ 2 254 099€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
765 470 € 597 838 € 699 046 € 418 897 € 236 323 € 917 175 € 1 050 791 € 1 322 903 € 201 500 € 200 000 € 210 000 € 210 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
21 242€ 22 742€ 23 948€ 22 851€ 22 851€ 222 742€ 201 500€ 201 500€ 200 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
765 470€ 576 596€ 676 304€ 394 949€ 213 472€ 894 324€ 828 049€ 1 121 403€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
11 396 559 € 47 318 705 € 81 363 146 € 65 470 630 € 47 720 105 € 54 003 118 € 32 998 109 € 27 086 994 € 92 550 456 € 69 306 445 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
11 330 010€ 47 263 305€ 80 620 815€ 59 152 905€ 47 714 035€ 53 999 147€ 30 877 970€ 27 084 189€ 67 434 117€ 55 363 228€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
2 117 169€ 5 779 279€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
669 369€ 248 252€ 1 757 694€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
66 549€ 55 400€ 742 331€ 5 648 356€ 6 070€ 3 971€ 2 970€ 2 805€ 19 337 060€ 13 943 217€ 12 849 116€ 50 632 055€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
92 668 € 203 991 € 248 476 € 173 712 € 164 752 € 197 711 € 221 409 € 221 172 € 117 461 € 158 938 € 29 072 € 1 585 913 €
056
B.IV.1
Peniaze
682€ 744€ 919€ 923€ 836€ 5 274€ 4 756€ 4 163€ 3 249€ 3 332€ 2 109€ 2 279€
057
B.IV.2
Účty v bankách
91 986€ 203 247€ 247 557€ 172 789€ 163 916€ 192 437€ 216 653€ 217 009€ 114 212€ 155 606€ 26 963€ 1 583 634€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
425 369 € 515 537 € 27 248 € 29 121 € 26 867 € 24 587 € 26 158 € 39 046 € 33 024 € 203 585 € 23 233 € 7 986 646 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
265 639€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
425 369€ 249 898€ 27 248€ 29 121€ 26 867€ 24 587€ 26 158€ 39 046€ 33 024€ 190 930€ 23 233€ 7 986 646€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
12 655€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
12 685 085 € 48 645 762 € 85 082 952 € 67 676 676 € 50 313 330 € 57 855 834 € 36 658 861 € 38 454 713 € 99 204 927 € 71 327 713 € 58 157 732 € 88 566 661 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 124 481 € 2 822 376 € 7 742 734 € 20 325 802 € 22 071 259 € 18 446 191 € 16 986 446 € 15 843 541 € 25 566 671 € 198 509 € -1 255 124 € 3 717 443 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 € 331 940 €
069
A.I.1
Základné imanie
331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€ 331 940€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
25 250 000 € 22 000 000 € 22 467 157 € 23 403 593 € 22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 € 22 000 000 € 33 207 755 € 8 889 211 € 970 129 € 1 481 593 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
25 250 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 22 000 000€ 12 000 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
467 157€ 1 403 593€ 11 207 755€ -3 110 789€ 970 129€ 1 481 593€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-19 542 758 € -15 089 557 € -3 442 925 € -293 874 € -3 918 944 € -5 378 687 € -6 521 593 € -8 006 217 € -9 055 837 € -2 590 387 € 1 870 715 € 609 483 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 632 678€ 10 632 677€ 10 632 677€ 10 632 677€ 7 007 608€ 5 547 864€ 4 404 959€ 2 920 335€ 1 870 715€ 1 870 715€ 1 870 715€ 609 483€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-30 175 436€ -25 722 234€ -14 075 602€ -10 926 551€ -10 926 552€ -10 926 551€ -10 926 552€ -10 926 552€ -10 926 552€ -4 461 102€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-4 947 895 € -4 453 201 € -11 646 632 € -3 149 051 € 3 625 069 € 1 459 744 € 1 142 905 € 1 484 624 € 1 049 619 € -6 465 449 € -4 461 102 € 1 261 233 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
11 559 534 € 45 823 218 € 77 340 116 € 47 350 835 € 28 242 071 € 39 409 643 € 19 672 415 € 22 611 172 € 73 638 256 € 71 118 349 € 59 412 856 € 78 006 739 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 041 006 € 503 112 € 2 633 966 € 2 013 603 € 919 925 € 628 731 € 1 677 230 € 4 069 684 € 4 807 315 € 2 079 869 € 4 221 059 € 4 881 632 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
17 691€ 46 106€ 55 407€ 100 508€ 87 770€ 59 977€ 1 356 230€ 3 668 484€ 4 645 315€ 1 979 869€ 4 118 525€ 4 844 132€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 023 315€ 457 006€ 2 578 559€ 1 913 095€ 832 155€ 568 754€ 321 000€ 401 200€ 162 000€ 100 000€ 102 534€ 37 500€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
4 390 € 5 188 € 4 744 € 8 452 € 6 516 € 5 832 € 5 945 € 6 216 € 422 542 € 1 805 € 6 059 € 310 204 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 390€ 5 188€ 4 744€ 8 452€ 6 516€ 5 832€ 5 945€ 6 216€ 1 300€ 1 805€ 6 059€ 3 920€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
421 242€ 306 284€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
9 513 533 € 45 313 221 € 74 700 894 € 45 326 292 € 27 314 596 € 38 774 084 € 17 988 658 € 18 534 462 € 68 407 008 € 69 035 074 € 55 184 718 € 72 812 887 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
8 705 021€ 19 788 078€ 23 100 186€ 17 033 706€ 17 684 524€ 15 549 402€ 15 810 356€ 16 262 025€ 61 487 230€ 37 309 432€ 40 539 011€ 23 934 521€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
971€ 18 838€ 4€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
135 007€ 23 649 099€ 45 545 306€ 25 950 027€ 6 695 701€ 20 870 457€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
151 515€ 12 512 659€ 1 624 704€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
61 961€ 75 498€ 52 929€ 102 131€ 59 097€ 48 034€ 51 948€ 47 541€ 113 571€ 33 697€ 34 396€ 24 118€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
15 617€ 49 298€ 36 627€ 54 164€ 37 090€ 29 776€ 32 694€ 34 182€ 32 204€ 17 763€ 11 172€ 12 174€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
595 927€ 1 745 187€ 5 959 319€ 2 185 505€ 2 835 019€ 2 273 873€ 2 092 125€ 2 036 713€ 1 798 333€ 1 968 936€ 1 324 009€ 78 419€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
6 061€ 6 527€ 759€ 3 165€ 2 542€ 1 535€ 1 515€ 4 956 832€ 17 192 583€ 11 651 426€ 48 763 655€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
605 € 1 697 € 512 € 2 488 € 1 034 € 996 € 582 € 810 € 1 391 € 1 601 € 1 020 € 2 016 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
605€ 1 697€ 512€ 2 488€ 1 034€ 996€ 582€ 810€ 1 391€ 1 601€ 1 020€ 2 016€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 070 € 168 € 102 € 39 € 10 855 € 6 842 479 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
118€ 63€ 10 855€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 070€ 50€ 39€ 39€ 6 842 479€