Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PPC Energy, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
43 356 926 € 27 918 154 € 25 262 944 € 3 998 476 € 2 602 584 € 6 201 627 € 6 334 999 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
43 356 926€ 27 918 154€ 25 262 944€ 3 998 476€ 2 602 584€ 6 201 627€ 6 334 999€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
31 025 972 € 25 453 664 € 24 762 698 € 4 629 458 € 725 365 € 1 179 252 € 667 648 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
25 560 102€ 20 431 853€ 19 639 334€ 3 483 951€ 409 443€ 739 213€ 227 196€
10
B.2
Služby
5 345 729€ 4 663 885€ 4 995 690€ 1 174 097€ 297 696€ 356 039€ 440 452€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
12 330 954 € 2 464 490 € 500 246 € -630 982 € 1 877 219 € 5 022 375 € 5 667 351 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
0 €
13
C.1
Mzdové náklady
0€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
0€
16
C.4
Sociálne náklady
0€
17
D
Dane a poplatky
228 266€ 487 082€ 4 693€ 4 529€ 8 562€ 3 767€ 3 608€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 757 414€ 3 722 417€ 3 770 961€ 2 503 259€ 3 488 935€ 2 859 997€ 2 847 262€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
0€ 33€ 536 378€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 430 975€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€ 130 000€ 1 335 783€ 19 984€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
761 091€ 12 344 976€ 14 335 919€ 3 246 758€ 374 204€ 10 493€ 3 517€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 740 579€ 3 945 679€ 2 866 037€ 444 275€ 502 764€ 139 631€ 214 964€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
4 365 786 € 6 654 288 € 8 064 474 € -1 672 037 € -1 663 419 € 2 029 473 € 2 605 034 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 338 856€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 426 010€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 388 015€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 646 876€ 407 597€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
0€ 12€ 9€ 521€ 21 329€ 5 450€ 149 564€
39
N
Nákladové úroky
947 839€ 1 032 055€ 1 253 215€ 495 092€ 358 634€ 459 752€ 470 530€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 283€ 846€
41
O
Kurzové straty
179€ 1 369€ 9 536€ 436€ 1 232€ 11€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 106€ 35€ 47€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
594€ 343€ 60 354€ 913€ 621€ 837 137€ 159 050€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-948 612 € -1 033 366 € -1 323 096 € -494 603 € -338 315 € -1 638 686 € -887 624 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
3 417 174 € 5 620 922 € 6 741 378 € -2 166 640 € -2 001 734 € 390 787 € 1 717 410 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
726 987 € -1 501 035 € 1 417 489 € -397 552 € -251 772 € 86 271 € 388 996 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
199€ -2 316 138€ 534 271€ 3 025€ 6 885€ 11 329€ 295 107€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
726 788€ 815 103€ 883 218€ -400 577€ -258 657€ 74 942€ 93 889€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 690 187 € 7 121 957 € 5 323 889 € -1 769 088 € -1 749 962 € 304 516 € 1 328 414 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
3 417 174 € 5 620 922 € 6 741 378 € -2 166 640 € -2 001 734 € 390 787 € 1 717 410 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 690 187 € 7 121 957 € 5 323 889 € -1 769 088 € -1 749 962 € 304 516 € 1 328 414 €