Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INDUSTRY LASER s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 575 069 € 1 113 399 € 896 179 € 784 554 € 616 583 € 62 609 € 31 905 € 32 051 € 26 061 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
425 987 € 553 096 € 433 624 € 521 629 € 341 543 € 44 555 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
425 987 € 553 096 € 433 624 € 521 629 € 341 543 € 44 555 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
425 987€ 553 096€ 433 624€ 521 629€ 21 399€ 44 555€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
63 644€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
256 500€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 148 766 € 558 938 € 462 081 € 262 459 € 274 805 € 17 556 € 31 050 € 31 197 € 23 667 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
377 951 € 138 202 € 127 129 € 81 471 € 25 450 € 27 € 20 € 99 €
035
B.I.1
Materiál
377 951€ 138 202€ 127 129€ 81 471€ 25 450€ 27€ 20€ 99€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
50 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
50€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
756 288 € 295 438 € 288 824 € 172 860 € 238 542 € 1 084 € 9 384 € 10 406 € 2 519 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
729 776 € 286 002 € 284 548 € 158 740 € 35 730 € 1 084 € 9 384 € 10 406 € 2 519 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
729 776€ 286 002€ 284 548€ 158 740€ 35 730€ 1 084€ 9 384€ 10 406€ 2 519€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
26 512€ 9 352€ 4 276€ 14 120€ 776€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
84€ 202 036€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
14 527 € 125 298 € 46 128 € 8 078 € 10 813 € 16 445 € 21 646 € 20 791 € 21 049 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 291€ 4 700€ 4 553€ 678€ 3 911€ 4 389€ 8 042€ 10 005€ 1 869€
073
B.V.2.
Účty v bankách
10 236€ 120 598€ 41 575€ 7 400€ 6 902€ 12 056€ 13 604€ 10 786€ 19 180€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
316 € 1 365 € 474 € 466 € 235 € 498 € 855 € 854 € 2 394 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
854€ 830€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
316€ 1 365€ 474€ 466€ 235€ 498€ 855€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 564€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 575 069 € 1 113 399 € 896 179 € 784 554 € 616 583 € 62 609 € 31 905 € 32 051 € 26 061 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
193 008 € 239 190 € 196 216 € 3 536 € 17 419 € 17 725 € 28 098 € 26 517 € 20 864 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 €
082
A.I.1
Základné imanie
16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
36 194 € 23 543 € -14 721 € -838 € -533 € 9 841 € 8 260 € 2 606 € -1 165 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
36 194€ 49 921€ 11 657€ 11 657€ 11 657€ 11 658€ 10 077€ 4 423€ 652€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-26 378€ -26 378€ -12 495€ -12 190€ -1 817€ -1 817€ -1 817€ -1 817€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
138 557 € 197 390 € 192 680 € -13 883 € -305 € -10 373 € 1 581 € 5 654 € 3 772 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 382 061 € 874 209 € 699 963 € 781 018 € 599 164 € 44 884 € 3 807 € 5 534 € 5 197 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
242 896 € 75 528 € 370 824 € 512 317 € 538 162 € 509 € 440 € 395 € 350 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
370 041€ 511 627€ 537 572€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
967€ 876€ 783€ 690€ 590€ 509€ 440€ 395€ 350€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
241 929€ 74 652€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
125 005€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
925 084 € 547 171 € 328 447 € 268 036 € 60 066 € 44 002 € 3 367 € 5 139 € 4 847 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
684 351 € 242 347 € 182 913 € 218 913 € 57 093 € 702 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
684 351€ 242 347€ 182 913€ 218 913€ 57 093€ 702€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
184 738€ 40 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 345€ 1 109€ 1 089€ 1 082€ 916€ 906€ 596€ 571€ 563€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
848€ 736€ 728€ 722€ 612€ 603€ 358€ 354€ 350€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
345€ 7 590€ 48 310€ 1 144€ 1 445€ 2 493€ 2 413€ 4 214€ 3 232€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
53 457€ 295 389€ 95 407€ 46 175€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
840 € 544 € 692 € 665 € 936 € 373 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
544€ 692€ 665€ 936€ 373€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
840€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
88 236€ 250 966€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé