Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INDUSTRY LASER s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 998 900 € 1 667 427 € 1 485 928 € 650 579 € 90 930 € 25 730 € 23 163 € 56 863 € 50 405 € 45 730 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 998 900€ 1 667 427€ 1 485 928€ 650 579€ 90 930€ 25 730€ 23 163€ 56 863€ 50 405€ 45 730€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 033 858 € 1 332 388 € 1 175 716 € 625 857 € 74 231 € 4 131 € 3 233 € 35 600 € 29 236 € 27 308 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 754 832€ 991 051€ 994 349€ 455 098€ 28 011€ 1 893€ 924€ 7 640€ 9 010€ 9 721€
10
B.2
Služby
279 026€ 341 337€ 181 367€ 170 759€ 46 220€ 2 238€ 2 309€ 27 960€ 20 226€ 17 587€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-34 958 € 335 039 € 310 212 € 24 722 € 16 699 € 21 599 € 19 930 € 21 263 € 21 169 € 18 422 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
28 538 € 25 910 € 26 242 € 27 859 € 21 257 € 18 306 € 12 278 € 11 824 € 14 324 € 14 842 €
13
C.1
Mzdové náklady
20 772€ 18 706€ 18 768€ 19 863€ 15 549€ 13 460€ 9 120€ 8 718€ 10 684€ 10 938€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
7 225€ 6 585€ 6 599€ 6 983€ 5 198€ 4 545€ 3 112€ 3 062€ 3 585€ 3 849€
16
C.4
Sociálne náklady
541€ 619€ 875€ 1 013€ 510€ 301€ 46€ 44€ 55€ 55€
17
D
Dane a poplatky
111€ 46€ 1 306€ 1 728€ 1 740€ 2 298€ 2 172€ 2 098€ 2 162€ 2 155€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
131 830€ 107 584€ 95 664€ 43 264€ 2 050€ 7 608€ 109€ 445€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
46 617€ 20 000€ 1 000€ 15 000€ 54 300€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
38 259€ 6 020€ 44 555€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
350 113€ 92 090€ 78 252€ 29 276€ 192€ 28€ 458€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 532€ 1 342€ 1 519€ 873€ 527€ 2 402€ 3 017€ 3€ 51€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
199 761 € 273 988 € 264 733 € -10 746 € 870 € -9 015 € 2 655 € 7 369 € 5 029 € 929 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 1€ 2€
39
N
Nákladové úroky
17 534€ 20 585€ 23 632€ 1 975€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
5€ 243€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 554€ 345€ 295€ 197€ 182€ 156€ 115€ 122€ 116€ 106€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-19 088 € -20 930 € -23 927 € -2 177 € -182 € -398 € -114 € -121 € -115 € -104 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
180 673 € 253 058 € 240 806 € -12 923 € 688 € -9 413 € 2 541 € 7 248 € 4 914 € 825 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
42 116 € 55 668 € 48 126 € 960 € 993 € 960 € 960 € 1 594 € 1 142 € 173 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
42 116€ 55 668€ 48 126€ 960€ 993€ 960€ 960€ 1 594€ 1 142€ 173€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
138 557 € 197 390 € 192 680 € -13 883 € -305 € -10 373 € 1 581 € 5 654 € 3 772 € 652 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
180 673 € 253 058 € 240 806 € -12 923 € 688 € -9 413 € 2 541 € 7 248 € 4 914 € 825 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
138 557 € 197 390 € 192 680 € -13 883 € -305 € -10 373 € 1 581 € 5 654 € 3 772 € 652 €