Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

INDUSTRY LASER s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
3 395 630€ 1 779 517€ 1 565 180€ 694 855€ 145 230€ 25 731€ 23 357€ 56 892€ 50 864€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
3 395 630 € 1 779 517 € 1 565 180 € 694 855 € 145 230 € 25 730 € 23 355 € 56 891 € 50 863 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 993 198€ 1 518 179€ 1 352 966€ 637 065€ 56 850€
05
III.
Tržby z predaja služieb
5 702€ 149 248€ 132 962€ 13 514€ 34 080€ 25 730€ 23 163€ 56 863€ 50 405€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
46 617€ 20 000€ 1 000€ 15 000€ 54 300€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
350 113€ 92 090€ 78 252€ 29 276€ 192€ 28€ 458€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 195 869 € 1 505 529 € 1 300 447 € 705 601 € 144 360 € 34 745 € 20 700 € 49 522 € 45 834 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 754 832€ 991 051€ 994 349€ 455 098€ 28 011€ 1 893€ 924€ 7 640€ 9 010€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
279 026€ 341 337€ 181 367€ 170 759€ 46 220€ 2 238€ 2 309€ 27 960€ 20 226€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
28 538 € 25 910 € 26 242 € 27 859 € 21 257 € 18 306 € 12 278 € 11 824 € 14 324 €
16
E.1.
Mzdové náklady
20 772€ 18 706€ 18 768€ 19 863€ 15 549€ 13 460€ 9 120€ 8 718€ 10 684€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 225€ 6 585€ 6 599€ 6 983€ 5 198€ 4 545€ 3 112€ 3 062€ 3 585€
19
E.4.
Sociálne náklady
541€ 619€ 875€ 1 013€ 510€ 301€ 46€ 44€ 55€
20
F.
Dane a poplatky
111€ 46€ 1 306€ 1 728€ 1 740€ 2 298€ 2 172€ 2 098€ 2 162€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
131 830€ 107 584€ 95 664€ 43 264€ 2 050€ 7 608€ 109€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
131 830€ 107 584€ 95 664€ 43 264€ 2 050€ 7 608€ 109€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
38 259€ 6 020€ 44 555€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 532€ 1 342€ 1 519€ 873€ 527€ 2 402€ 3 017€ 3€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
199 761 € 273 988 € 264 733 € -10 746 € 870 € -9 015 € 2 655 € 7 369 € 5 029 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-34 958 € 335 039 € 310 212 € 24 722 € 16 699 € 21 599 € 19 930 € 21 263 € 21 169 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 € 1 € 1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
19 088 € 20 930 € 23 927 € 2 177 € 182 € 399 € 115 € 122 € 116 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
17 534 € 20 585 € 23 632 € 1 975 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
20 585€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
17 534€ 23 632€ 1 975€
52
O.
Kurzové straty
5€ 243€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 554€ 345€ 295€ 197€ 182€ 156€ 115€ 122€ 116€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-19 088 € -20 930 € -23 927 € -2 177 € -182 € -398 € -114 € -121 € -115 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
180 673 € 253 058 € 240 806 € -12 923 € 688 € -9 413 € 2 541 € 7 248 € 4 914 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
42 116 € 55 668 € 48 126 € 960 € 993 € 960 € 960 € 1 594 € 1 142 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
42 116€ 55 668€ 48 126€ 960€ 993€ 960€ 960€ 1 594€ 1 142€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
138 557 € 197 390 € 192 680 € -13 883 € -305 € -10 373 € 1 581 € 5 654 € 3 772 €