Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 546 766 € 1 464 741 € 963 879 € 949 138 € 703 713 € 553 935 € 505 277 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 887 050 € 826 038 € 545 020 € 408 511 € 333 817 € 235 733 € 163 040 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 887 050 € 826 038 € 545 020 € 408 511 € 333 817 € 235 733 € 163 040 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
235 733€ 163 040€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 887 050€ 826 038€ 545 020€ 408 511€ 333 817€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 656 426 € 637 368 € 418 857 € 540 627 € 369 896 € 318 202 € 342 237 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
234 € 3 382 € 4 051 € 5 790 € 1 740 € 1 074 € 322 €
032
B.I.1
Materiál
234€ 282€ 951€ 1 290€ 340€ 1 074€ 322€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
3 100€ 3 100€ 4 500€ 1 400€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 € 0 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 012 185 € 195 736 € 336 881 € 402 773 € 299 763 € 190 776 € 168 211 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 009 552€ 172 199€ 282 047€ 399 008€ 295 411€ 177 337€ 142 699€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
23 427€ 54 636€ 3 567€ 3 991€ 13 089€ 25 162€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 633€ 110€ 198€ 198€ 361€ 350€ 350€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
644 007 € 438 250 € 77 925 € 132 064 € 68 393 € 126 352 € 173 704 €
056
B.IV.1
Peniaze
133 849€ 62 607€ 272€ 591€ 547€ 735€ 971€
057
B.IV.2
Účty v bankách
510 158€ 375 643€ 77 653€ 131 473€ 67 846€ 125 617€ 172 733€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 290 € 1 335 € 2 € 0 € 0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 290€ 1 335€ 2€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 546 766 € 1 464 741 € 963 879 € 949 138 € 703 713 € 553 935 € 505 277 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 591 633 € 681 406 € 543 037 € 502 145 € 289 926 € 185 970 € 119 551 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 €
069
A.I.1
Základné imanie
16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
4 979 € 4 979 € 4 979 € 4 979 € 4 979 € 4 979 € 4 979 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 979€ 4 979€ 4 979€ 4 979€ 4 979€ 4 979€ 4 979€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
0 € 0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
646 848 € 534 441 € 480 569 € 268 349 € 164 396 € 97 974 € 150 842 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
699 716€ 587 309€ 533 437€ 321 217€ 217 264€ 150 842€ 150 842€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-52 868€ -52 868€ -52 868€ -52 868€ -52 868€ -52 868€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
923 209 € 125 389 € 40 892 € 212 220 € 103 954 € 66 420 € -52 867 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 955 133 € 783 335 € 420 842 € 446 993 € 413 787 € 367 965 € 385 726 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 450 € 2 713 € 253 € 0 € 0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
3 450€ 2 713€ 253€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 155 279 € 602 715 € 361 896 € 389 450 € 350 464 € 301 114 € 326 401 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
556€ 309€ 292€ 180€ 84€ 84€ 35€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 154 723€ 602 406€ 361 604€ 389 270€ 350 380€ 301 030€ 326 366€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
796 404 € 177 907 € 58 693 € 57 543 € 63 323 € 66 851 € 59 325 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
170 340€ 34 359€ 7 027€ 3 585€ 10 600€ 56 105€ 37 099€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 754€ 1 461€ 1 093€ 1 325€ 762€ 586€ 561€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 584€ 840€ 626€ 746€ 437€ 324€ 310€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
262 495€ 4 044€ 9 102€ 34 081€ 32 285€ 9 570€ 4 563€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
359 231€ 137 203€ 40 845€ 17 806€ 19 239€ 266€ 16 792€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 € 0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 €