Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
650 648 € 537 813 € 406 513 € 382 761 € 349 960 € 227 583 € 157 153 € 148 648 € 100 284 € 94 244 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
62 895 € 40 355 € 12 178 € 16 320 € 14 139 € 15 297 € 8 721 € 8 721 € 8 721 € 3 518 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
62 895 € 40 355 € 12 178 € 16 320 € 14 139 € 15 297 € 8 721 € 8 721 € 8 721 € 3 518 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
4 943€ 4 943€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
57 952€ 35 412€ 12 178€ 16 320€ 14 139€ 15 297€ 8 721€ 8 721€ 8 721€ 3 518€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
587 753 € 497 458 € 394 335 € 366 441 € 335 821 € 212 286 € 148 432 € 139 927 € 91 563 € 90 726 €
015
B.I.
Zásoby
500 692€ 319 080€ 210 787€ 254 363€ 188 497€ 162 485€ 109 121€ 83 098€ 61 429€ 68 492€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
62 477 € 165 727 € 74 025 € 86 493 € 105 220 € 39 155 € 16 760 € 17 917 € 11 206 € 17 747 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
61 515€ 164 782€ 70 442€ 81 831€ 104 472€ 38 441€ 15 340€ 16 312€ 9 900€ 16 538€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
42€ 2 464€ 3 720€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
962€ 903€ 1 119€ 942€ 748€ 714€ 1 420€ 1 605€ 1 306€ 1 209€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
24 584 € 12 651 € 109 523 € 25 585 € 42 104 € 10 646 € 22 551 € 38 912 € 18 928 € 4 487 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
24 584€ 12 651€ 109 523€ 25 585€ 42 104€ 10 646€ 22 551€ 38 912€ 18 928€ 4 487€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
650 648 € 537 813 € 406 513 € 382 761 € 349 960 € 227 583 € 157 153 € 148 648 € 100 284 € 94 244 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
11 195 € 57 211 € 58 597 € 51 926 € 41 614 € 17 742 € 18 108 € 9 855 € 5 003 € -4 560 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
030
A.III.
Fondy zo zisku
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
24 907€ 26 293€ 19 622€ 9 310€ -15 994€ -14 668€ -22 449€ -27 301€ -11 802€ -9 746€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-46 016 € -1 386 € 6 671 € 10 312 € 25 304 € 106 € 8 253 € 4 852 € -15 499 € -2 118 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
639 453 € 480 602 € 347 916 € 330 835 € 308 346 € 209 841 € 139 045 € 138 793 € 95 281 € 98 804 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
51€ 51€ 45€ 45€ 46€ 45€ 48€ 49€ 46€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
632 398 € 473 697 € 340 821 € 326 890 € 306 350 € 209 796 € 138 997 € 138 697 € 93 856 € 97 066 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
55 642€ 23 918€ 32 411€ 12 518€ 15 137€ 10 465€ 8 749€ 8 817€ 4 785€ 5 555€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
5 163€ 2 646€ 3 758€ 4 347€ 2 661€ 2 494€ 2 528€ 2 035€ 2 929€ 1 377€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
3 471€ 1 692€ 6 267€ 10 722€ 20 903€ 11 907€ 5 951€ 5 771€ 6 465€ 7 101€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
568 122€ 445 441€ 298 385€ 299 303€ 267 649€ 184 930€ 121 769€ 122 074€ 79 677€ 83 033€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
7 004€ 6 854€ 7 050€ 3 900€ 1 950€ 47€ 1 379€ 1 738€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci