Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 289 893€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 293 048 € 6 437 484 € 2 392 138 € 1 632 141 € 108 067 € 75 770 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 179 260€ 6 305 663€ 2 261 696€ 1 534 527€ 9 884€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
110 633€ 102 896€ 81 940€ 61 865€ 107 340€ 65 884€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 910€ 8 381€ 30 000€ 35 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
245€ 20 544€ 18 502€ 749€ 727€ 2€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 248 500 € 6 397 154 € 2 518 312 € 1 648 699 € 126 418 € 95 336 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 934 209€ 6 144 992€ 2 245 851€ 1 534 652€ 9 295€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
37 483€ 26 633€ 29 755€ 27 022€ 46 326€ 18 592€
13
C.
Opravné položky k zásobám
23 943€
14
D.
Služby
99 444€ 80 449€ 19 808€ 47 350€ 60 365€ 51 753€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
11 464 € 9 874 € 8 619 € 9 016 € 7 904 € 5 615 €
16
E.1.
Mzdové náklady
8 515€ 7 854€ 6 918€ 7 315€ 6 329€ 4 602€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 865€ 1 977€ 1 649€ 1 673€ 1 575€ 984€
19
E.4.
Sociálne náklady
84€ 43€ 52€ 28€ 29€
20
F.
Dane a poplatky
644€ 1 520€ 1 764€ 2 675€ 4 365€ 3 486€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15 684€ 16 715€ 16 083€ 4 319€ 5 100€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 684€ 16 715€ 16 083€ 4 319€ 5 100€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 274€ 3 083€ 28 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 701€ 2 493€ 4 773€ 877€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
146 871€ 108 204€ 164 633€ -16€ 3 139€ 618€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
44 548 € 40 330 € -126 174 € -16 558 € -18 351 € -19 566 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
218 757 € 156 485 € 24 279 € -12 632 € 649 € -3 872 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
27 568 € 15 218 € 9 267 € 23 652 € 17 001 € 45 002 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
750€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
2 806 € 17 368 € 17 000 € 45 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
2 806€ 17 368€ 17 000€ 45 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
26 818€ 15 218€ 6 461€ 6 284€ 1€ 2€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
32 947 € 20 548 € 8 263 € 9 492 € 282 € 527 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
1€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
7 984 € 2 133 € 1 453 € 1 977 € 116 € 260 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
7 984€ 2 133€ 1 453€ 1 977€ 116€ 260€
52
O.
Kurzové straty
21 961€ 15 785€ 5 993€ 6 805€ 27€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 001€ 2 630€ 817€ 710€ 166€ 240€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-5 379 € -5 330 € 1 004 € 14 160 € 16 719 € 44 475 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
39 169 € 35 000 € -125 170 € -2 398 € -1 632 € 24 909 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
8 516 € 4 907 € 2 880 € 2 880 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
8 516€ 4 907€ 2 880€ 2 880€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
30 653 € 30 093 € -128 050 € -5 278 € -2 592 € 24 909 €