Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Hanon Systems Slovakia s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
344 598 000 € 314 949 000 € 262 147 000 € 230 711 000 € 195 162 000 € 177 152 510 € 162 813 668 € 117 707 966 € 114 490 336 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
61 999 000 € 62 994 000 € 64 008 000 € 66 921 000 € 62 079 000 € 56 899 696 € 39 783 449 € 36 306 565 € 36 108 400 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 823 000 € 1 906 000 € 1 821 000 € 1 527 000 € 400 000 € 465 168 € 18 592 € 55 064 € 130 182 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
168 000€ 195 000€ 265 000€ 1 527 000€ 400 000€ 465 168€ 18 592€ 55 064€ 121 492€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 655 000€ 1 711 000€ 1 556 000€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
8 690€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
60 176 000 € 61 087 000 € 62 187 000 € 65 394 000 € 61 678 000 € 56 434 528 € 39 764 857 € 36 251 501 € 35 978 218 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 2 960 645€ 2 960 645€ 2 960 645€ 2 960 645€
013
A.II.2
Stavby
25 584 000€ 26 612 000€ 27 482 000€ 22 735 000€ 23 118 000€ 20 758 070€ 13 967 867€ 14 587 070€ 15 277 149€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 481 000€ 28 751 000€ 28 571 000€ 29 558 000€ 25 546 000€ 20 066 326€ 17 241 983€ 15 481 813€ 17 065 716€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 350 000€ 1 629 000€ 2 593 000€ 1 588 000€ 928 000€ 743 262€ 446 408€ 341 212€ 586 813€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 762 000€ 4 096 000€ 3 541 000€ 9 436 000€ 12 086 000€ 11 906 225€ 5 147 954€ 2 880 761€ 87 895€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
279 190 000 € 242 020 000 € 192 493 000 € 149 170 000 € 123 014 000 € 117 032 827 € 122 222 031 € 81 015 287 € 75 686 958 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
41 246 000 € 35 450 000 € 31 695 000 € 38 881 000 € 36 070 000 € 31 010 818 € 32 501 965 € 22 881 348 € 23 506 728 €
035
B.I.1
Materiál
17 826 000€ 14 265 000€ 13 038 000€ 15 226 000€ 14 435 000€ 13 135 243€ 21 351 247€ 12 388 165€ 15 694 673€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 637 000€ 3 128 000€ 3 179 000€ 3 086 000€ 2 881 000€ 944 442€ 869 333€ 256 916€ 241 277€
037
B.I.3
Výrobky
3 722 000€ 2 839 000€ 2 151 000€ 3 280 000€ 1 707 000€ 931 005€ 1 465 079€ 1 177 859€ 1 011 968€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
16 061 000€ 15 218 000€ 13 327 000€ 17 289 000€ 17 047 000€ 16 000 128€ 8 816 306€ 9 058 408€ 6 558 810€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
236 671 000 € 203 347 000 € 158 408 000 € 108 422 000 € 77 531 000 € 82 221 814 € 87 092 180 € 56 118 410 € 50 639 034 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
44 970 000 € 50 786 000 € 44 281 000 € 38 695 000 € 29 875 000 € 26 791 497 € 32 958 733 € 18 561 523 € 21 307 427 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
395 685€ 2 150 864€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
26 395 812€ 30 807 869€ 18 561 523€ 21 307 427€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
191 701 000€ 152 561 000€ 114 127 000€ 69 727 000€ 44 307 000€ 49 654 788€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
48 728 823€ 31 091 527€ 24 771 143€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 3 349 000€ 5 756 163€ 5 235 830€ 6 281 614€ 4 182 181€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
19 366€ 168 794€ 183 746€ 378 283€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 273 000 € 3 223 000 € 2 390 000 € 1 867 000 € 9 413 000 € 3 800 195 € 2 627 886 € 2 015 529 € 1 541 196 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 0€ 50€ 110€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 273 000€ 3 223 000€ 2 390 000€ 1 867 000€ 9 413 000€ 3 800 145€ 2 627 886€ 2 015 529€ 1 541 086€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
3 409 000 € 9 935 000 € 5 646 000 € 14 620 000 € 10 069 000 € 3 219 987 € 808 188 € 386 114 € 2 694 978 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 623 000€ 8 688 000€ 5 138 000€ 14 143 000€ 8 885 000€ 147 684€ 132 928€ 104 501€ 411 463€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 786 000€ 1 247 000€ 508 000€ 477 000€ 1 184 000€ 3 072 303€ 675 260€ 281 613€ 2 283 515€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
344 598 000 € 314 949 000 € 262 147 000 € 230 710 000 € 195 162 000 € 177 152 510 € 162 813 668 € 117 707 966 € 114 490 336 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
179 585 000 € 155 320 000 € 139 288 000 € 118 979 000 € 107 593 000 € 98 422 878 € 81 689 022 € 69 898 263 € 58 676 955 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
14 500 000€ 14 500 000€ 14 500 000€ 14 500 000€ 14 500 000€ 14 500 000€ 14 500 000€ 14 500 000€ 14 500 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
140 490 000 € 124 459 000 € 104 149 000 € 92 735 000 € 83 593 000 € 66 859 022 € 55 068 263 € 43 846 955 € 31 331 077 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
140 490 000€ 124 459 000€ 104 149 000€ 92 735 000€ 83 593 000€ 72 114 756€ 60 323 997€ 49 102 689€ 36 586 811€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -5 255 734€ -5 255 734€ -5 255 734€ -5 255 734€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
24 265 000 € 16 032 000 € 20 309 000 € 11 414 000 € 9 170 000 € 16 733 856 € 11 790 759 € 11 221 308 € 12 515 878 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
156 648 000 € 153 143 000 € 119 525 000 € 100 300 000 € 81 646 000 € 78 729 632 € 77 718 597 € 47 250 479 € 55 813 381 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
715 000 € 1 218 000 € 2 221 000 € 1 254 000 € 749 000 € 36 185 € 969 580 € 1 737 668 € 1 308 797 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
0€ 22 194€ 14 948€ 23 565€ 30 738€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
241 000€ 176 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
474 000€ 1 042 000€ 2 221 000€ 1 254 000€ 749 000€ 13 991€ 954 632€ 1 714 103€ 1 278 059€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 165 000 € 1 198 000 € 1 150 000 € 1 159 000 € 1 215 000 € 1 089 858 € 1 051 647 € 1 396 518 € 1 361 307 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 165 000€ 1 198 000€ 1 150 000€ 1 159 000€ 1 215 000€ 1 089 858€ 1 051 647€ 1 396 518€ 1 361 307€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
72 202 000 € 71 295 000 € 56 688 000 € 58 315 000 € 59 968 000 € 49 465 354 € 54 791 591 € 29 620 340 € 37 273 252 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
65 284 000 € 63 913 000 € 50 550 000 € 53 086 000 € 56 677 000 € 46 115 208 € 50 695 568 € 27 904 640 € 24 947 925 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 35 371 133€ 39 532 530€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 10 744 075€ 11 163 038€ 27 904 640€ 24 947 925€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
10 071 223€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
0€ 2 827 000€ 3 227 000€ 1 434 566€ 1 400 833€ 1 062 616€ 962 235€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 524 608€ 370 776€ 370 726€ 327 308€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 111 000€ 2 526 000€ 1 833 000€ 173 000€ 0€ 979 815€ 1 549 524€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 807 000€ 4 856 000€ 4 305 000€ 2 229 000€ 64 000€ 411 157€ 774 890€ 282 358€ 964 561€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 687 000 € 554 000 € 549 000 € 609 000 € 714 000 € 8 138 235 € 2 897 123 € 4 495 953 € 5 863 064 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
0€ 493 503€ 412 237€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 687 000€ 554 000€ 549 000€ 609 000€ 714 000€ 7 644 732€ 2 484 886€ 4 495 953€ 5 863 064€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
78 879 000€ 78 878 000€ 58 917 000€ 38 963 000€ 19 000 000€ 20 000 000€ 18 008 656€ 10 000 000€ 10 006 961€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
8 365 000 € 6 485 000 € 3 334 000 € 11 431 000 € 5 923 000 € 0 € 3 406 049 € 559 224 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
8 365 000€ 6 485 000€ 3 334 000€ 4 203 000€ 3 778 000€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 7 228 000€ 2 145 000€ 0€ 3 406 049€ 559 224€