Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
6 523 158 € 7 626 856 € 33 752 141 € 22 231 514 € 21 744 645 € 19 573 300 € 19 288 944 € 17 752 043 € 21 224 060 € 26 500 773 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
13 404 € 32 753 € 1 214 286 € 1 821 428 € 4 012 765 € 6 212 106 € 8 413 828 € 6 325 221 € 7 907 301 € 9 491 048 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 1 214 286 € 1 821 428 € 4 011 144 € 6 205 493 € 8 399 842 € 6 324 133 € 7 905 167 € 9 486 201 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 515€ 3 605€ 6 694€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 214 286€ 1 821 428€ 4 010 629€ 6 201 888€ 7 192€
007
A.I.4
Goodwill
8 385 956€ 6 324 133€ 7 905 167€ 9 486 201€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
0 € 1 621 € 6 613 € 13 986 € 1 088 € 2 134 € 4 847 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 1 621€ 6 613€ 13 986€ 1 088€ 2 134€ 4 847€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
13 404 € 32 753 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
13 404€ 32 753€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 509 731 € 7 535 538 € 32 497 561 € 19 019 182 € 17 356 811 € 12 508 019 € 10 148 585 € 11 367 357 € 13 006 783 € 16 901 728 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
0 € 1 920 051 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 920 051€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 537 461 € 2 549 360 € 1 109 771 € 1 688 000 € 530 619 € 542 024 € 918 789 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
918 789€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 537 461€ 2 549 360€ 1 109 771€ 1 688 000€ 530 619€ 542 024€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
4 357 044 € 7 061 970 € 27 745 102 € 12 829 215 € 11 198 400 € 7 330 416 € 8 969 799 € 8 510 759 € 11 473 483 € 13 806 271 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
256 416 € 2 674 715 € 1 976 516 € 2 200 966 € 4 455 736 € 3 387 676 € 4 672 172 € 4 497 537 € 5 208 070 € 9 043 764 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 2 120 223€ 45 890€ 25 128€ 843 852€ 630 861€ 230 735€ 4 092€ 915 114€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
256 416€ 554 492€ 1 930 626€ 2 175 838€ 3 611 884€ 2 756 815€ 4 441 437€ 4 497 537€ 5 203 978€ 8 128 650€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
4 038 466€ 17 648 069€ 3 306 075€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
374 327€ 272 967€ 2 647 122€ 26 122€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
13 231€ 2 577 995€ 121 469€ 64 155€ 405 174€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
48 931€ 1 809 260€ 8 120 517€ 7 322 174€ 6 621 195€ 3 878 585€ 3 923 300€ 3 740 255€ 3 618 291€ 4 331 211€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 152 687 € 473 568 € 3 214 998 € 3 640 607 € 5 048 640 € 3 489 603 € 648 167 € 2 314 574 € 614 511 € 1 175 406 €
072
B.V.1.
Peniaze
125€ 125€ 2 376€ 2 794€ 2 809€ 3 187€ 672€ 928€ 3 594€ 2 030€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 152 562€ 473 443€ 3 212 622€ 3 637 813€ 5 045 831€ 3 486 416€ 647 495€ 2 313 646€ 610 917€ 1 173 376€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
23 € 58 565 € 40 294 € 1 390 904 € 375 069 € 853 175 € 726 531 € 59 465 € 309 976 € 107 997 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
23€ 2 955€ 23 714€ 1 160 659€ 358 511€ 494 467€ 681 683€ 57 588€ 301 290€ 22 092€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
55 610€ 16 580€ 230 245€ 16 558€ 358 708€ 44 848€ 1 877€ 8 686€ 85 905€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
6 523 158 € 7 626 856 € 33 752 141 € 22 231 514 € 21 744 645 € 19 573 300 € 19 288 944 € 17 752 043 € 21 224 060 € 26 500 773 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
4 555 395 € 4 708 059 € 17 875 445 € 6 722 085 € 4 165 754 € 1 755 044 € 1 493 010 € 1 661 378 € 962 134 € -1 565 807 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
9 500 000€ 9 500 000€ 19 500 000€ 19 500 000€ 19 500 000€ 7 500 000€ 2 500 000€ 2 500 000€ 2 500 000€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 961 € 1 961 € 1 961 € 1 961 € 1 961 € 1 961 € 1 961 € 1 961 € 1 961 € 1 961 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 961€ 1 961€ 1 961€ 1 961€ 1 961€ 1 961€ 1 961€ 1 961€ 1 961€ 1 961€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-765 217 € -745 868 € -778 622 € -778 622 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-765 217€ -745 868€ -778 622€ -778 622€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-4 054 674 € -854 534 € -12 007 894 € -15 342 847 € -5 753 557 € -1 015 591 € -847 223 € -1 546 467 € -1 574 408 € 1 761 928 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
17 810 165€ 17 810 165€ 6 656 805€ 3 321 852€ 3 321 852€ 3 321 852€ 3 321 852€ 2 622 608€ 2 594 667€ 2 594 667€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-21 864 839€ -18 664 699€ -18 664 699€ -18 664 699€ -9 075 409€ -4 337 443€ -4 169 075€ -4 169 075€ -4 169 075€ -832 739€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-133 315 € -3 200 140 € 11 153 360 € 3 334 953 € -9 589 290 € -4 737 966 € -168 368 € 699 244 € 27 941 € -3 336 336 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 967 763 € 2 916 489 € 12 183 171 € 10 476 997 € 12 280 313 € 11 451 206 € 17 355 609 € 15 893 333 € 20 260 333 € 28 047 121 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
0 € 6 235 € 8 585 € 8 818 € 9 661 € 13 278 € 7 488 € 6 750 € 5 969 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
997€ 4 809€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 235€ 8 585€ 8 818€ 8 664€ 8 469€ 7 488€ 6 750€ 5 969€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 950 763 € 2 901 189 € 12 117 115 € 10 405 036 € 12 201 233 € 10 158 542 € 16 985 144 € 14 869 419 € 18 826 165 € 25 395 934 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 930 339 € 2 861 494 € 8 566 441 € 10 116 102 € 12 183 071 € 10 137 782 € 16 628 066 € 14 595 941 € 14 392 684 € 19 262 113 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
57 784€ 950 853€ 144 269€ 1 685 344€ 1 316 096€ 1 467 269€ 3 110 858€ 2 879 097€ 2 769 834€ 6 565 812€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 872 555€ 1 910 641€ 8 422 172€ 8 430 758€ 10 866 975€ 8 670 513€ 13 517 208€ 11 716 844€ 11 622 850€ 12 696 301€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
69€ 69€ 69€ 69€ 69€ 69€ 69€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
25 273€ 10 977€ 12 846€ 10 214€ 10 542€ 9 062€ 9 374€ 9 062€ 9 404€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
13 187€ 6 567€ 8 101€ 6 471€ 6 782€ 5 621€ 5 935€ 5 703€ 5 670€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 533 102€ 267 918€ 332 478€ 257 899€ 52 439€ 93 131€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
20 424€ 1 235€ 28€ 1 407€ 3 367€ 9 848€ 201€ 4 366 208€ 6 025 547€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
17 000 € 15 300 € 59 821 € 63 376 € 67 248 € 71 295 € 131 208 € 15 810 € 18 398 € 12 972 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
9 377€ 7 351€ 67 248€ 71 295€ 131 208€ 15 810€ 18 398€ 12 972€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
17 000€ 15 300€ 50 444€ 56 025€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
3 014€ 1 211 708€ 225 979€ 1 000 616€ 1 409 020€ 2 632 246€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 2 308 € 3 693 525 € 5 032 432 € 5 298 578 € 6 367 050 € 440 325 € 197 332 € 1 593 € 19 459 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 308€ 441 592€ 466 805€ 403 618€ 503 694€ 440 325€ 197 332€ 1 473€ 19 459€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 251 933€ 4 565 627€ 4 894 960€ 5 863 356€ 120€ 0€