Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

I.M.S. International Mechanical Solution, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 605 095 € 1 134 610 € 1 677 626 € 1 268 653 € 1 011 814 € 742 492 € 342 843 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
682 440 € 548 083 € 506 575 € 298 489 € 90 939 € 12 840 € 12 840 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
668 746 € 535 819 € 494 016 € 241 489 € 90 939 € 12 840 € 12 840 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
536 797€ 467 310€ 448 599€ 241 489€ 90 939€ 5 980€ 5 980€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
131 949€ 68 509€ 45 417€ 6 860€ 6 860€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
13 694 € 12 264 € 12 559 € 57 000 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
2 430€ 2 430€ 2 725€ 2 000€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
11 264€ 9 834€ 9 834€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
55 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
922 615 € 586 437 € 1 167 743 € 970 164 € 920 875 € 729 652 € 330 003 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
206 682 € 177 604 € 381 686 € 188 164 € 54 179 €
032
B.I.1
Materiál
144 843€ 119 361€ 281 717€ 166 347€ 54 179€
034
B.I.3
Výrobky
19 885€ 38 299€ 84 237€
036
B.I.5
Tovar
41 954€ 19 944€ 15 732€ 21 817€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
682 486 € 388 258 € 623 551 € 729 390 € 659 696 € 612 190 € 250 149 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
594 291€ 353 161€ 438 956€ 659 138€ 607 209€ 550 915€ 219 572€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
5 540€ 87 649€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
88 195€ 28 967€ 96 946€ 68 761€ 51 158€ 61 503€ 30 577€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
590€ 1 491€ 1 329€ -228€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
33 447 € 20 575 € 162 506 € 52 610 € 207 000 € 117 462 € 79 854 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 122€ 1 888€ 1 184€ 13 266€ 153 047€ 101 400€ 58 636€
057
B.IV.2
Účty v bankách
32 325€ 18 687€ 161 322€ 39 344€ 53 953€ 16 062€ 21 218€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
40 € 90 € 3 308 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
40€ 90€ 3 308€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 605 095 € 1 134 610 € 1 677 626 € 1 268 653 € 1 011 814 € 742 492 € 342 843 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
198 689 € 433 018 € 350 245 € 559 520 € 526 361 € 368 608 € 103 906 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 320 € 3 319 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-319€ -3 320€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-43 306 € -44 736 € -44 441 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-43 306€ -44 736€ -44 441€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 68 € 68 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 68€ 68€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
470 771 € 233 830 € 179 537 € 193 881 € 344 521 € 159 319 € -12 120 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
470 771€ 233 830€ 179 537€ 193 881€ 348 598€ 163 396€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 077€ -4 077€ -12 120€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-236 079 € 236 940 € 211 166 € 358 336 € 174 537 € 202 582 € 109 319 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 406 406 € 680 637 € 1 300 422 € 703 139 € 483 347 € 373 884 € 238 937 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
9 969 € 8 658 € 8 931 € 5 354 € 4 454 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
8 469€ 3 958€ 4 231€ 5 354€ 4 454€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 500€ 4 700€ 4 700€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
312 763 € 148 147 € 93 568 € 1 268 € 628 € 167 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
560€ 815€ 1 530€ 1 268€ 628€ 167€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
312 203€ 147 332€ 92 038€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 083 674 € 523 832 € 1 197 923 € 696 517 € 478 265 € 373 717 € 238 937 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
936 411€ 284 703€ 816 355€ 626 690€ 465 603€ 370 711€ 232 552€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
22 855€ 157 804€ 318 748€ 3 077€ 3 076€ 370€ 370€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
17 996€ 7 622€ 7 798€ 3 037€ 2 520€ 5 198€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
27 414€ 11 423€ 17 172€ 12 317€ 9 479€ 3 664€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 224€ 1 535€ 4 353€ 51 396€ 7 241€ 1 107€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
71 774€ 60 745€ 33 497€ -9 654€ -7 333€ 6 015€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
20 955 € 26 959 € 5 994 € 2 106 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
20 955€ 26 959€ 5 994€ 2 106€