Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
18 688 099 € 17 797 135 € 10 746 420 € 6 901 567 € 6 142 045 € 7 109 167 € 3 194 126 € 2 144 450 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
6 720 853 € 8 545 703 € 713 729 € 902 789 € 1 250 591 € 769 321 € 533 717 € 775 819 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
6 244 113 € 8 002 800 € 34 306 € 402 132 € 773 440 € 276 788 € 404 820 € 738 554 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
4 647€ 2 367€ 21 608€ 368 083€ 584 657€ 188 041€ 335 411€ 674 175€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
10 179€ 11 391€ 12 604€ 31 581€ 16 365€ 17 149€
007
A.I.4
Goodwill
6 229 287€ 7 967 692€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
94€ 2 468€ 4 843€ 7 219€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
21 350€ 167 575€ 64 379€ 69 409€ 64 379€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
476 740 € 542 903 € 679 423 € 500 657 € 477 151 € 492 533 € 128 897 € 37 265 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
269 956€ 281 336€ 292 716€ 304 096€ 287 947€ 230 256€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
206 784€ 261 567€ 372 100€ 196 561€ 189 204€ 262 277€ 100 842€ 37 265€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
14 607€ 0€ 28 055€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
11 662 022 € 8 894 719 € 9 414 073 € 5 839 902 € 4 795 367 € 6 225 801 € 2 577 624 € 1 341 768 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 209 € 5 242 € 3 142 € 428 € 118 € 60 € 47 €
032
B.I.1
Materiál
1 209€ 133€ 3 142€ 428€ 118€ 60€ 47€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
5 109€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
31 410 € 46 901 € 466 292 € 184 059 € 29 984 € 0 € 20 464 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 20 464€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
3 290€ 9 465€ 6 765€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
31 410€ 43 611€ 456 827€ 177 294€ 29 984€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 835 888 € 3 143 695 € 3 899 708 € 3 364 874 € 2 202 740 € 2 141 036 € 1 014 428 € 562 868 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 115 014€ 2 919 103€ 3 876 515€ 2 937 633€ 1 998 882€ 2 125 178€ 993 026€ 562 868€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
9 702€ 9 073€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
710 026€ 205 585€ 414 059€ 173 116€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10 848€ 19 007€ 23 193€ 13 182€ 30 742€ 6 156€ 12 329€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
7 793 515 € 5 704 123 € 5 042 831 € 2 287 827 € 2 562 215 € 4 084 647 € 1 542 672 € 778 853 €
056
B.IV.1
Peniaze
28 998€ 35 029€ 21 976€ 35 359€ 12 424€ 9 684€ 2 929€ 9 837€
057
B.IV.2
Účty v bankách
7 764 517€ 5 669 094€ 5 020 855€ 2 252 468€ 2 549 791€ 4 074 963€ 1 539 743€ 769 016€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
305 224 € 356 713 € 618 618 € 158 876 € 96 087 € 114 045 € 82 785 € 26 863 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 084€ 4 552€ 37 766€ 6 576€ 821€ 1 338€ 1 323€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
225 284€ 223 883€ 415 596€ 126 397€ 83 106€ 59 394€ 39 555€ 11 718€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
75 856€ 128 278€ 165 256€ 25 903€ 12 160€ 53 313€ 41 907€ 15 145€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
18 688 099 € 17 797 135 € 10 746 420 € 6 901 567 € 6 142 045 € 7 109 167 € 3 194 126 € 2 144 450 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
9 144 302 € 6 792 430 € 6 569 452 € 4 358 713 € 5 082 245 € 5 686 129 € 2 780 957 € 1 772 823 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 130 000 € 129 522 € 129 522 €
069
A.I.1
Základné imanie
130 000€ 130 000€ 130 000€ 130 000€ 130 000€ 129 522€ 129 522€ 129 522€
071
A.I.3
Zmena základného imania
478€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
13 000 € 13 000 € 13 000 € 12 952 € 12 952 € 12 952 € 12 952 € 12 952 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
13 000€ 13 000€ 13 000€ 12 952€ 12 952€ 12 952€ 12 952€ 12 952€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
6 649 430 € 2 252 303 € 3 615 713 € 3 939 293 € 2 727 720 € 2 638 483 € 1 330 349 € 331 243 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 649 430€ 2 252 303€ 3 615 713€ 3 939 293€ 2 727 720€ 2 638 483€ 1 330 349€ 331 243€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 351 872 € 4 397 127 € 2 810 739 € 276 468 € 2 211 573 € 2 904 694 € 1 308 134 € 1 299 106 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 540 323 € 11 008 965 € 4 174 541 € 2 532 931 € 1 052 796 € 1 411 842 € 412 798 € 369 465 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
424 061 € 379 049 € 2 343 984 € 986 157 € 221 472 € 52 969 € 11 112 € 3 513 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
305 908€ 259 535€ 227 199€ 169 371€ 108 583€ 52 969€ 11 112€ 3 513€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
118 153€ 119 514€ 2 116 785€ 816 786€ 112 889€ 0€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 237 € 4 € 6 378 € 15 741 € 37 590 € 42 134 € 19 888 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
4€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 237€ 6 378€ 7 324€ 68€ 82€ 52€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
8 417€ 37 522€ 42 052€ 19 836€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 024 069 € 1 678 034 € 1 830 553 € 1 540 396 € 815 583 € 1 321 283 € 359 552 € 346 064 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 309 488€ 909 193€ 824 635€ 855 349€ 310 581€ 708 023€ 185 933€ 63 797€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
6 499€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
40 189€ 41 769€ 20 553€ 41 407€ 21 625€ 2 148€ 333€ 319€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
345 311€ 349 192€ 265 855€ 276 909€ 193 441€ 2 613€ 4 667€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
243 044€ 240 742€ 186 146€ 174 483€ 133 874€ 3 074€ 264€ 276€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
86 033€ 136 530€ 533 321€ 183 832€ 126 956€ 561 285€ 137 827€ 271 127€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4€ 608€ 43€ 8 416€ 29 106€ 44 140€ 28 696€ 5 878€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
7 092 193 € 8 950 645 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
5 533 741€ 7 392 193€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 558 452€ 1 558 452€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
3 474 € -4 260 € 2 427 € 9 923 € 7 004 € 11 196 € 371 € 2 162 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 842€ 548€ 2 427€ 9 916€ 6 993€ 11 196€ 371€ 2 162€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
-368€ -4 808€ 7€ 11€ 0€