Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
9 888 200 € 10 692 179 € 11 557 328 € 12 689 292 € 13 840 691 € 14 943 941 € 16 023 050 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
8 965 507 € 10 060 379 € 11 110 482 € 12 220 662 € 13 331 062 € 14 436 923 € 15 550 650 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
8 965 507 € 10 060 379 € 11 110 482 € 12 220 662 € 13 331 062 € 14 436 923 € 15 539 450 €
012
A.II.1
Pozemky
22 826€ 22 826€ 22 826€ 22 826€ 22 826€ 22 826€ 22 826€
013
A.II.2
Stavby
3 503 329€ 3 830 185€ 4 194 368€ 4 525 376€ 4 856 384€ 5 187 392€ 5 437 910€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 439 352€ 6 177 914€ 6 893 288€ 7 672 460€ 8 451 852€ 9 226 705€ 10 003 221€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
29 454€ 75 493€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
11 200 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
11 200€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
920 028 € 627 922 € 442 944 € 432 667 € 506 637 € 505 828 € 470 180 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
39 690 € 39 375 €
032
B.I.1
Materiál
39 690€ 39 375€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
291 331 € 252 235 € 229 713 € 187 088 € 221 498 € 234 426 € 172 859 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
277 038€ 206 245€ 206 138€ 154 377€ 184 502€ 220 024€ 169 191€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
10 465€ 42 493€ 19 719€ 28 083€ 21 585€ 3 099€ 3 668€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 828€ 3 497€ 3 856€ 4 628€ 15 411€ 11 303€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
589 007 € 336 312 € 213 231 € 245 579 € 285 139 € 271 402 € 297 321 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 422€ 1 213€ 643€ 695€ 567€ 761€ 569€
057
B.IV.2
Účty v bankách
587 585€ 335 099€ 212 588€ 244 884€ 284 572€ 270 641€ 296 752€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 665 € 3 878 € 3 902 € 35 963 € 2 992 € 1 190 € 2 220 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 665€ 3 878€ 3 902€ 35 963€ 2 992€ 1 190€ 2 220€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
9 888 200 € 10 692 179 € 11 557 328 € 12 689 292 € 13 840 691 € 14 943 941 € 16 023 050 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-10 236 185 € -9 164 166 € -8 027 409 € -6 823 948 € -5 687 060 € -4 765 145 € -3 622 325 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 € 9 958 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€ 9 958€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
24 254 € 24 254 € 24 254 € 24 254 € 24 254 € 24 254 € 24 254 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
24 254€ 24 254€ 24 254€ 24 254€ 24 254€ 24 254€ 24 254€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-9 198 378 € -8 061 621 € -6 858 159 € -5 721 272 € -4 799 357 € -3 656 536 € -2 341 241 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-9 198 378€ -8 061 621€ -6 858 159€ -5 721 272€ -4 799 357€ -3 656 536€ -2 341 241€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-1 072 019 € -1 136 757 € -1 203 462 € -1 136 888 € -921 915 € -1 142 821 € -1 315 296 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
16 799 132 € 16 139 999 € 15 465 046 € 15 010 692 € 14 646 616 € 14 438 968 € 13 986 273 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
10 650 € 10 059 € 14 382 € 7 329 € 3 063 € 2 550 € 3 449 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
10 650€ 10 059€ 14 382€ 3 063€ 2 550€ 3 449€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
7 329€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
16 579 864 € 15 928 773 € 15 344 037 € 14 794 731 € 10 319 974 € 9 092 484 € 8 387 468 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
16 577 611€ 15 926 615€ 15 342 198€ 10 318 978€ 9 091 797€ 8 387 004€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 253€ 2 158€ 1 839€ 1 514€ 996€ 687€ 464€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
14 793 217€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
199 765 € 192 314 € 97 774 € 199 779 € 208 920 € 533 403 € 165 923 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
183 511€ 179 112€ 81 944€ 180 778€ 192 677€ 179 317€ 158 000€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 146€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
274€ 1 824€ 344 940€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
9 004€ 7 191€ 7 195€ 7 985€ 6 844€ 5 002€ 4 283€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 741€ 5 088€ 4 723€ 6 330€ 3 720€ 2 677€ 2 181€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 490€ 923€ 3 912€ 4 412€ 3 537€ 3 099€ 313€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
19€ 318€ -1 632€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
8 853€ 8 853€ 8 853€ 8 853€ 8 853€ 8 853€ 8 853€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 105 806 € 4 801 678 € 5 420 580 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
4 728 540€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 105 806€ 4 801 678€ 692 040€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
3 325 253 € 3 716 346 € 4 119 691 € 4 502 548 € 4 881 135 € 5 270 118 € 5 659 102 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
50€ 2 160€ 16 522€ 10 396€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
3 325 203€ 3 714 186€ 4 103 169€ 4 881 135€ 5 270 118€ 5 659 102€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 492 152€