Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
99 449 529 € 74 563 933 € 74 230 162 € 66 974 157 € 59 712 755 € 77 502 233 € 72 911 498 € 88 603 992 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
0 € 0 € 0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
0 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
99 305 187 € 74 505 645 € 74 168 442 € 66 825 160 € 59 695 910 € 77 485 756 € 72 852 923 € 88 484 175 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
902 642 € 1 493 093 € 1 332 924 € 1 758 481 € 1 869 023 € 1 790 587 € 1 368 236 € 1 234 695 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
902 642€ 1 493 093€ 1 332 924€ 1 743 433€ 1 636 515€ 1 660 771€ 1 030 751€ 1 234 695€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
15 048€ 232 508€ 129 816€ 337 485€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 673 639 € 749 796 € 1 133 488 € 305 872 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 587 795 € 475 976 € 842 529 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 587 795€ 475 976€ 842 529€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
85 844€ 273 820€ 290 959€ 305 872€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
95 651 589 € 69 352 521 € 69 865 023 € 64 305 805 € 57 702 837 € 75 548 648 € 71 187 921 € 84 810 438 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
83 109 191 € 66 577 721 € 67 279 742 € 59 547 373 € 55 746 096 € 74 131 950 € 69 689 914 € 82 765 343 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
21 383 119€ 19 019 308€ 25 933 127€ 21 903 398€ 19 219 477€ 17 929 017€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
61 726 072€ 47 558 413€ 41 346 615€ 37 643 975€ 36 526 619€ 56 202 933€ 69 689 914€ 82 765 343€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
7 429 846€ 194 204€ 909 106€ 210 340€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 110 398€ 2 760 882€ 2 391 077€ 3 849 326€ 1 746 401€ 1 416 698€ 1 498 007€ 2 045 095€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
2 154€ 13 918€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 077 317 € 2 910 235 € 1 837 007 € 455 002 € 124 050 € 146 521 € 296 766 € 2 439 042 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 077 317€ 2 910 235€ 1 837 007€ 455 002€ 124 050€ 146 521€ 296 766€ 2 439 042€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
144 342 € 58 288 € 61 720 € 148 997 € 16 845 € 16 477 € 58 575 € 119 817 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 053€ 45 098€ 45 098€ 40 820€ 0€ 52 170€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
141 289€ 13 190€ 16 622€ 108 177€ 16 845€ 16 477€ 58 575€ 67 647€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
99 449 529 € 74 563 933 € 74 230 162 € 66 974 157 € 59 712 755 € 77 502 233 € 72 911 498 € 88 603 992 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
848 798 € -24 398 € -1 275 596 € -2 580 856 € -5 662 966 € -6 688 368 € -5 285 914 € -2 938 152 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 735€ 735€ 735€ 735€ 735€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
2 154 € 9 005 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
2 154€ 9 005€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-38 903 € -1 281 096 € -2 587 090 € -5 669 200 € -6 694 103 € -5 291 649 € -2 943 887 € -4 279 495 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 111 783€ 10 111 783€ 8 805 789€ 5 723 679€ 4 698 777€ 4 698 777€ 4 698 777€ 3 363 169€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-10 150 686€ -11 392 879€ -11 392 879€ -11 392 879€ -11 392 880€ -9 990 426€ -7 642 664€ -7 642 664€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
880 047 € 1 242 193 € 1 305 994 € 3 082 109 € 1 025 402 € -1 402 454 € -2 347 762 € 1 335 608 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
98 600 731 € 74 588 331 € 75 505 758 € 69 555 013 € 65 375 721 € 84 190 601 € 78 197 412 € 91 542 144 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
0 € 333 599 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 333 599 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
333 599€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
98 485 229 € 74 516 087 € 74 740 888 € 69 331 771 € 65 147 510 € 84 047 325 € 77 763 911 € 91 442 144 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
97 333 009 € 67 018 177 € 63 043 100 € 62 027 559 € 62 116 609 € 45 975 143 € 50 357 025 € 59 992 697 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
92 625 217€ 61 576 295€ 59 976 370€ 58 392 980€ 59 849 107€ 38 890 791€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 707 792€ 5 441 882€ 3 066 730€ 3 634 579€ 2 267 502€ 7 084 352€ 50 357 025€ 59 992 697€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
6 278 722€ 11 696 797€ 6 426 679€ 2 284 747€ 37 881 438€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
27 249 888€ 31 359 115€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
817 159€ 501 020€ 877 533€ 689 196€ 0€ 90 332€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
4 913€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
335 061€ 713 255€ 991€ 56 958€ 190 744€ 156 998€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
115 502 € 72 244 € 431 271 € 223 242 € 228 047 € 143 276 € 433 501 € 100 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
48 162€ 68 000€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
115 502€ 72 244€ 431 271€ 223 242€ 228 047€ 143 276€ 385 339€ 32 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 164€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé