Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Compagnie francaise d´assurance pour le commerce extérieur, pobočka poisťovne z iného členského štátu

2011 2010 2009
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
42 105 434€ 33 083 623€ 22 601 000€
Úvery a pohľadávky
5 729 145€ 9 001 357€ 12 266 000€
Vklady v bankách
Úvery a pôžičky
9 603€ 149 823€ 373 000€
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
582 810€ 571 407€ 1 867 000€
Ostatné pohľadávky
5 136 732€ 8 280 127€ 10 026 000€
Daňové pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
17 637 724€ 16 941 899€ 38 855 000€
Pohľadávky voči klientom
12 834 709€ 11 083 924€ 11 102 000€
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči iným dlžníkom
5 184€ 0€ 14 000€
Úvery poskytnuté klientom, brutto
Opravné položky na straty z úverov
Cenné papiere na obchodovanie
Finančné aktíva na obchodovanie
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
Finančné investície držané do splatnosti
Finančné aktíva na predaj
Poistné pohľadávky
Úverové a ostatné pohľadávky
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
Derivátové finančné pohľadávky
Cenné papiere na predaj
Upísané cenné papiere na umiestenie
Úvery a obrátené repo obchody
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
58 818€ 248 897€ 3 249 000€
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
0€ 192 000€
Investície do nehnuteľností
Nehmotný majetok
219 599€ 191 002€ 283 000€
Hmotný majetok a majetok na predaj
1 316 465€ 1 549 966€ 1 884 000€
Daňové pohľadávky
296 221€ 339 926€ 83 000€
Splatná daňová pohľadávka
Odložená daňová pohľadávka
296 221€ 339 926€ 83 000€
Ostatný majetok
116 115 974€ 76 397 137€ 59 629 000€
Aktívne časové rozlíšenie
666 999€ 659 599€ 339 000€
Aktíva spolu
196 986 272€ 149 497 330€ 150 497 000€
PASÍVA
Záväzky voči bankám
Vklady a bežné účty bánk
Záväzky voči klientom
5 553 491€ 1 396 862€ 801 000€
Vklady klientov
Ostatné záväzky voči bankám
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
Emitované cenné papiere
Záväzky z obchodného styku
Derivátové finančné záväzky
Záväzky z úverov a repoobchodov
Technické rezervy
104 073 270€ 96 703 163€ 102 289 000€
Záväzky z poistenia a zaistenia
2 555 740€ 1 201 897€ 314 000€
Vklady pri pasívnom zaistení
Záväzky z emitovaných cenných papierov
Finančné záväzky
Ostatné záväzky
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
Ostatné rezervy
Rezervy
15 946 298€ 15 500 014€ 13 752 000€
Záväzky
Ostatné záväzky
41 262 055€ 7 344 688€ 9 014 000€
Podriadené finančné záväzky
3 175 000€ 3 175 000€ 3 175 000€
Daňové záväzky
Pasívne časové rozlíšenie
10 267 900€ 10 113 308€ 7 053 000€
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
Záväzky celkom
182 833 754€ 135 434 932€ 136 398 000€
Vlastné imanie
14 152 518€ 14 062 398€ 14 097 000€
Základné imane
3 650 000€ 3 650 000€ 3 650 000€
Emisné ážio
Kapitálové fondy
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
10 502 518€ 10 412 398€ 10 448 000€
Nerealizované zisky a straty
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
Podiely iných vlastníkov
Pasíva spolu
196 986 272€ 149 497 330€ 150 497 000€