Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
35 930 819 € 38 650 525 € 44 607 129 € 41 294 402 € 26 618 216 € 24 208 470 € 22 164 831 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
13 249 438 € 17 524 954 € 21 072 887 € 25 813 441 € 16 844 881 € 16 141 559 € 15 718 950 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 620 € 3 645 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
1 620€ 3 645€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
12 281 438 € 16 746 784 € 20 206 577 € 25 086 991 € 16 814 881 € 16 109 939 € 15 685 305 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
12 281 438€ 16 746 784€ 19 300 577€ 23 370 991€ 16 814 881€ 16 109 939€ 15 685 305€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
906 000€ 1 716 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
968 000 € 778 170 € 866 310 € 726 450 € 30 000 € 30 000 € 30 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
726 450€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
938 000€ 748 170€ 836 310€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
20 742 760 € 18 915 340 € 22 044 404 € 15 433 217 € 9 726 208 € 7 982 051 € 6 384 874 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
683 161 € 1 211 671 € 772 272 € 692 783 € 576 899 € 652 088 € 243 321 €
035
B.I.1
Materiál
683 161€ 1 211 671€ 772 272€ 692 783€ 576 899€ 652 088€ 243 321€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
19 757 325 € 17 618 482 € 21 243 931 € 14 673 178 € 9 128 419 € 7 255 689 € 6 067 208 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
9 237 085 € 9 670 545 € 10 162 298 € 7 801 141 € 4 329 765 € 4 247 364 € 5 236 437 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
714 167€ 1 168 301€ 781 130€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
8 522 918€ 8 502 244€ 9 381 168€ 7 801 141€ 4 329 765€ 4 247 364€ 5 236 437€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
304 540€ 350 982€ 1 666 634€ 354 964€ 514 337€ 301 017€ 115 535€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
10 215 700€ 7 596 955€ 9 414 999€ 6 517 073€ 4 284 317€ 2 707 308€ 715 236€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
302 274 € 85 187 € 28 201 € 67 256 € 20 890 € 74 274 € 74 345 €
072
B.V.1.
Peniaze
163 837€ 22 363€ 88€ 51 238€ 9 833€ 61 922€ 58 926€
073
B.V.2.
Účty v bankách
138 437€ 62 824€ 28 113€ 16 018€ 11 057€ 12 352€ 15 419€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 938 621 € 2 210 231 € 1 489 838 € 47 744 € 47 127 € 84 860 € 61 007 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
273 529€ 270 938€ 310 107€ 21 955€ 24 144€ 39 845€ 49 763€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
25 789€ 22 983€ 45 015€ 11 244€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 665 092€ 1 939 293€ 1 179 731€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
35 930 819 € 38 650 525 € 44 607 129 € 41 294 402 € 26 618 216 € 24 208 470 € 22 164 831 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 400 740 € 5 926 967 € 5 595 948 € 6 442 666 € 2 443 729 € 2 292 236 € 1 954 637 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
45 721€ 45 721€ 45 721€ 45 721€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 000 000€ 3 000 000€ 3 000 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
10 000 € 10 000 € 10 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
10 000€ 10 000€ 10 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 930 541 € 1 586 949 € 1 185 900 € 1 511 121 € 1 236 515 € 898 916 € 632 637 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 930 541€ 1 586 949€ 1 185 900€ 1 511 121€ 1 236 515€ 898 916€ 632 637€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
460 199 € 330 018 € 400 048 € 875 824 € 151 493 € 337 599 € 266 279 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
29 469 937 € 32 637 548 € 38 921 541 € 34 851 736 € 24 174 487 € 21 916 234 € 20 210 194 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 704 938 € 12 604 804 € 15 721 194 € 22 678 778 € 15 512 895 € 15 163 498 € 13 527 019 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 842 253€ 2 842 253€ 2 842 253€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
3 963 510€ 8 099 733€ 11 726 045€ 22 663 751€ 15 490 932€ 15 149 784€ 13 515 098€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
83 952€ 51 654€ 15 027€ 15 027€ 21 963€ 13 714€ 11 921€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 815 223€ 1 611 164€ 1 137 869€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
17 994 223 € 17 026 979 € 20 837 908 € 9 880 344 € 7 888 061 € 6 159 989 € 5 954 985 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
11 953 445 € 9 946 881 € 10 704 140 € 7 893 339 € 6 239 780 € 4 921 203 € 5 157 318 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
6 239 773€ 3 843 609€ 3 526 926€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 713 672€ 6 103 272€ 7 177 214€ 7 893 339€ 6 239 780€ 4 921 203€ 5 157 318€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
17 793€ 17 793€ 17 793€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
153 183€ 217 538€ 1 233 161€ 840 788€ 735 563€ 696 503€ 507 404€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
416 463€ 831 062€ 693 626€ 388 120€ 334 565€ 320 271€ 239 841€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
317 882€ 199 831€ 1 326 986€ 758 097€ 578 153€ 222 012€ 50 422€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5 135 457€ 5 813 874€ 6 862 202€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
182 586 € 146 850 € 75 925 € 875 529 € 618 128 € 321 002 € 371 522 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
182 586€ 146 850€ 75 925€ 875 529€ 618 128€ 321 002€ 371 522€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 588 190€ 2 858 915€ 2 286 514€ 1 417 085€ 155 403€ 271 745€ 356 668€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
60 142 € 86 010 € 89 640 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
86 010€ 89 640€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
60 142€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé