Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ELKOPLAST Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
4 610 854€ 4 696 684€ 2 146 730€ 2 171 247€ 1 125 595€ 1 064 189€ 914 181€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 777 482€ 3 673 974€ 1 761 421€ 1 820 005€ 828 845€ 817 879€ 685 977€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
833 372 € 1 022 710 € 385 309 € 351 242 € 296 750 € 246 310 € 228 204 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
114 192 € 102 979 € 104 347 € 49 745 € 5 063 € 39 485 € 36 287 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
114 192€ 102 979€ 104 347€ 49 745€ 5 063€ 39 485€ 36 287€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
492 476 € 498 872 € 225 267 € 135 777 € 134 810 € 94 472 € 102 183 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
56 188€ 33 033€ 26 357€ 34 238€ 26 284€ 24 371€ 25 512€
10
B.2
Služby
436 288€ 465 839€ 198 910€ 101 539€ 108 526€ 70 101€ 76 671€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
455 088 € 626 817 € 264 389 € 265 210 € 167 003 € 191 323 € 162 308 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
177 059 € 179 981 € 145 995 € 120 206 € 110 141 € 90 371 € 93 426 €
13
C.1
Mzdové náklady
128 086€ 130 898€ 106 802€ 88 176€ 78 992€ 65 844€ 67 534€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
43 081€ 43 251€ 35 477€ 29 461€ 27 806€ 21 896€ 23 010€
16
C.4
Sociálne náklady
5 892€ 5 832€ 3 716€ 2 569€ 3 343€ 2 631€ 2 882€
17
D
Dane a poplatky
7 657€ 1 241€ 1 342€ 1 645€ 1 464€ 1 853€ 2 628€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
72 599€ 89 532€ 102 004€ 32 235€ 15 434€ 38 970€ 46 340€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
50 331€ 2 250€ 8 916€ 6 916€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
28 955€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
19 770€ 945€ 3 775€ 2 631€ 3 655€ 38€ 2 205€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
80 711€ 30 438€ 5 424€ 8 213€ 5 493€ 4 590€ 6 090€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
136 832 € 347 946 € 15 649 € 105 542 € 47 042 € 55 577 € 22 945 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€ 3€ 5€ 2€ 20€
39
N
Nákladové úroky
9 535€ 1 840€ 1 171€ 386€ 7€ 1 101€ 4 204€
40
XI.
Kurzové zisky
5€ 4€ 150€ 9€ 59€ 19€ 808€
41
O
Kurzové straty
2 338€ 441€ 524€ 280€ 535€ 248€ 84€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 649€ 4 137€ 1 186€ 558€ 168€ 179€ 189€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-13 517 € -6 414 € -2 730 € -1 212 € -646 € -1 507 € -3 649 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
123 315 € 341 532 € 12 919 € 104 330 € 46 396 € 54 070 € 19 296 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
42 229 € 77 697 € 3 468 € 23 860 € 11 041 € 13 036 € 4 843 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
42 229€ 77 697€ 3 468€ 23 860€ 11 041€ 13 036€ 4 843€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
81 086 € 263 835 € 9 451 € 80 470 € 35 355 € 41 034 € 14 453 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
123 315 € 341 532 € 12 919 € 104 330 € 46 396 € 54 070 € 19 296 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
81 086 € 263 835 € 9 451 € 80 470 € 35 355 € 41 034 € 14 453 €