Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 089 361 € 2 152 086 € 2 499 857 € 2 586 713 € 2 726 203 € 3 725 103 € 5 604 444 € 7 532 573 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 290 626 € 1 344 773 € 1 462 784 € 1 692 377 € 1 836 119 € 1 987 755 € 2 132 055 € 2 281 400 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 290 626 € 1 344 773 € 1 462 784 € 1 692 377 € 1 836 119 € 1 987 755 € 2 132 055 € 2 281 400 €
012
A.II.1
Pozemky
274 251€ 274 251€ 272 125€ 272 126€ 272 126€ 272 769€ 272 769€ 272 769€
013
A.II.2
Stavby
1 006 388€ 1 057 955€ 1 190 659€ 1 420 251€ 1 563 993€ 1 714 986€ 1 859 286€ 2 003 586€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
9 987€ 12 567€ 5 045€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
796 732 € 805 313 € 1 036 978 € 893 490 € 888 849 € 1 737 272 € 3 470 580 € 5 250 259 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
888 € 763 € 23 € 29 € 27 € 44 €
035
B.I.1
Materiál
888€ 763€ 23€ 29€ 27€ 44€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
710 468 € 683 028 € 710 374 € 554 322 € 85 450 € 1 467 055 € 3 179 372 € 4 745 199 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
33 586 € 23 717 € 76 154 € 141 785 € 85 450 € 997 393 € 1 134 323 € 1 045 104 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
33 586€ 23 717€ 76 154€ 141 785€ 85 450€ 997 393€ 1 134 323€ 1 045 104€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
672 485€ 657 780€ 634 220€ 412 537€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 575 409€ 1 291 105€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 531€ 1 939 286€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 397€ 469 662€ 469 640€ 469 704€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
85 376 € 121 522 € 326 604 € 339 145 € 803 399 € 270 188 € 291 181 € 505 016 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 221€ 15 511€ 474€ 189€ 864€ 294€ 687€ 852€
073
B.V.2.
Účty v bankách
81 155€ 106 011€ 326 130€ 338 956€ 802 535€ 269 894€ 290 494€ 504 164€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 003 € 2 000 € 95 € 846 € 1 235 € 76 € 1 809 € 914 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
11€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 003€ 2 000€ 95€ 835€ 814€ 76€ 1 809€ 914€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
421€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 089 361 € 2 152 086 € 2 499 857 € 2 586 713 € 2 726 203 € 3 725 103 € 5 604 444 € 7 532 573 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
139 997 € 174 039 € 443 639 € 744 487 € 844 955 € 1 889 081 € 3 640 481 € 3 737 510 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 364 204 € 3 364 204 € 3 364 204 € 3 364 204 € 3 364 204 € 3 364 204 € 3 364 204 € 3 364 204 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 364 204€ 3 364 204€ 3 364 204€ 3 364 204€ 3 364 204€ 3 364 204€ 3 364 204€ 3 364 204€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
41 987 € 41 988 € 41 988 € 41 987 € 41 988 € 41 987 € 41 988 € 41 988 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
41 987€ 41 988€ 41 988€ 41 987€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
41 988€ 41 987€ 41 988€ 41 988€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 232 152 € -2 962 553 € -2 661 705 € -2 561 236 € -1 516 291 € 234 290 € 331 318 € 443 196 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
797 761€ 797 761€ 797 761€ 797 762€ 797 761€ 797 762€ 797 761€ 797 761€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 029 913€ -3 760 314€ -3 459 466€ -3 358 998€ -2 314 052€ -563 472€ -466 443€ -354 565€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-34 042 € -269 600 € -300 848 € -100 468 € -1 044 946 € -1 751 400 € -97 029 € -111 878 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 949 364 € 1 978 047 € 2 056 218 € 1 842 226 € 1 881 248 € 122 323 € 250 264 € 142 323 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 432 € 1 790 € 946 € 1 295 € 1 228 € 11 € 15 € 49 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
897€ 896€ 896€ 1 295€ 1 228€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 535€ 894€ 50€ 11€ 15€ 49€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 937 049 € 1 969 375 € 2 052 442 € 1 839 031 € 1 854 362 € 121 283 € 247 414 € 140 156 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 012 € 30 506 € 119 922 € 115 880 € 132 666 € 109 875 € 144 934 € 130 952 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 012€ 30 506€ 119 922€ 115 880€ 132 666€ 109 875€ 144 934€ 130 952€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
200 000€ 200 000€ 200 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
9 128€ 13 121€ 7 120€ 823€ 871€ 2 797€ 43 197€ 3 406€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 570€ 9 152€ 4 764€ 1 260€ 1 084€ 1 697€ 27 277€ 2 149€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 717 339€ 1 716 261€ 1 720 475€ 1 718 987€ 1 718 845€ 5 121€ 29 114€ 823€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
335€ 161€ 2 081€ 896€ 1 793€ 2 892€ 2 826€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
9 883 € 6 882 € 2 830 € 1 900 € 25 658 € 1 029 € 2 835 € 2 118 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
8 083€ 5 082€ 230€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 800€ 1 800€ 2 600€ 1 900€ 25 658€ 1 029€ 2 835€ 2 118€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 713 699 € 1 713 699 € 3 652 740 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 713 699€ 1 713 699€ 3 652 740€