Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

QBE Insurance (Europe) Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu

2012 2011 2010 2009
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
 
Úvery a pohľadávky
 
Vklady v bankách
 
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
 
Ostatné pohľadávky
 
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
 
Nehmotný majetok
 
Hmotný majetok a majetok na predaj
 
Daňové pohľadávky
 
Splatná daňová pohľadávka
 
Odložená daňová pohľadávka
 
Aktívne časové rozlíšenie
 
Aktíva spolu
PASÍVA
 
Záväzky z obchodného styku
 
Záväzky z poistenia a zaistenia
 
Rezervy
 
Daňové záväzky
 
Záväzky celkom
 
Vlastné imanie
 
Podiely iných vlastníkov
 
Pasíva spolu