Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Agroinštitút Nitra, štátny podnik

 • Názov Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 • IČO 36858749
 • DIČ 2022631512
 • IČ DPH SK2022631512 podľa §4
 • Sídlo Akademická 4, 949 01 Nitra
 • Dátum vzniku 1. júla 2008, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Pš, vložka č. 10008/N
 • Základné imanie Podľa ORSR: 2 144 894 €
  Podľa účtovnej závierky: 2 144 894 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Mária Debrecéniová, CSc. Riaditeľ Šalgovská ulica 140/601, 951 15 Mojmírovce 8. marca 2012
 • Konanie menom spoločnosti [od 1. júla 2008] Za štátny podnik koná riaditeľ vo všetkých veciach samostatne.
Predmety podnikania
Názov Vznik
B) Podnikateľské činnosti:

1 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných
živností

2 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3 kopírovacie, rozmnožovacie a kancelárske služby

4 vydavateľská činnosť

5 poradenská služba a dodávanie programového vybavenie počítača (software)

6 spracovanie údajov a poskytovanie dátových služieb

7 vypracovávanie projektov pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ

8 školiaca a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností

9 prenájom priestorov a výpočtovej techniky

10 vývoj multimediálnych aplikácií na elektronických nosičoch

11 ubytovacie služby

12 parkovacie služby
27.7.2011
A) Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov:
1 zabezpečovanie vedecko-technických a ekonomických informácií pre rezort pôdohospodárstva Slovenskej republiky, zamerané na potreby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, jeho riadiacu a rozhodovaciu činnosť, pre výskumné a vývojové pracoviská rezortu, pre poľnohospodársku prax štátneho a súkromného sektora ako aj pre ostatnú verejnosť
2 vypracovávanie študijných a študijno - rozborových prác podľa objednávok pre riadiacu, rozhodovaciu a prognostickú činnosť ústredných orgánov štátnej správy a výrobnej praxe
3 budovanie odborného špecializovaného knižničného fondu, tvorba odborných databáz a centrálneho katalógu knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva a jeho sprístupnenie v sieti internet
4 získavanie, spracovanie a distribúcia informácií z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
5 tvorba koncepcií, stratégií a metodických pokynov v oblasti ďalšieho vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva
6 rozpracovávanie rezortnej koncepcie a zámerov ďalšieho vzdelávania do konkrétnych vzdelávacích programov, projektov a ich predkladanie na akreditáciu Akreditačnej komisii pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
7 vykonávanie akreditovanej vzdelávacej činnosti
8 vydávanie osvedčení pre špecifické odborné zručnosti a rekvalifikačné kurzy v zmysle pridelených oprávnení
9 realizácia vzdelávacích projektov prostredníctvom konferencií, seminárov, kurzov, tréningov, domácich a zahraničných odborných stáží a exkurzií
10 realizácia jednotlivých druhov celoživotného vzdelávania modulovým systémom štúdia a dištančnými formami vzdelávania
11 spolupráca so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, vedecko - výskumnými a poradenskými organizáciami a profesijnými združeniami pôsobiacimi v rezorte pôdohospodárstva, ako aj mimorezortnými vzdelávacími inštitúciami, agentúrami a organizáciami
12 vyhodnocovanie priebehu a dosiahnutých výsledkov realizovaných vzdelávacích projektov a spracovávanie štatistických výkazov o ďalšom vzdelávaní v rámci štátneho informačného systému
13 spolupráca pri tvorbe a realizácii medzinárodných vzdelávacích projektov
14 zabezpečovanie zberu, spracovania a distribúcie informácií v oblasti vzdelávania pre štátne, verejné a súkromné subjekty, fyzické a právnické osoby v rezorte pôdohospodárstva a mimo rezortné vzdelávacie subjekty prostredníctvom databázového informačného systému
15 realizácia ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov stredných odborných škôl v spolupráci s inštitúciami rezortu Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
16 plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v oblasti vedecko - technických informácií vo vzťahu k Organizácii Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO):
a) účastnícke stredisko medzinárodných informačných systémov pre poľnohospodársku vedu a techniku AGRIS FAO
b) činnosť Depozitnej knižnice FAO - získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie oficiálnych dokumentov a informačných zdrojov FAO
17 spolupráca s medzinárodnými organizáciami pri tvorbe a aktualizácii terminologických a prekladateľských nástrojov v oblasti pôdohospodárstva
18 udržiavanie a rozvíjanie medzinárodných kontaktov s poľnohospodárskymi informačnými inštitúciami a poľnohospodárskymi knižnicami v zahraničí
19 koordinovanie pôdohospodárskeho poradenského systému v súlade s poverením MPSR č. 671/2008-910 z 22.1.2008, Koncepciou pôdohospodárskeho poradenského systému prijatou 25.1.2007 pod č. 817/2007-550 a nariadením Rady č. 73/2009 a ďalších nariadení a následných zmien
20 tvorba vzdelávacích programov a realizácia odborného vzdelávania a prípravy pôdohospodárskych poradcov
21 certifikácia poradcov a vedenie centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR
22 získavanie, spracovanie a distribúcia informačných zdrojov pre potreby poradenstva v rezorte pôdohospodárstva, budovanie odborných databáz, informačných databázových systémov a databázy poradcov
23 zabezpečovanie vystavovania informačných materiálov rezortu pôdohospodárstva prostredníctvom tvorby, prevádzky a aktualizácie internetových stránok rezortu
24 zabezpečovanie distribúcie výstupov zo spracovávaných informačných zdrojov na netradičných médiách, vývoj a prevádzkovanie informačných nástrojov, internetových aplikácií, databáz, multimediálnych prezentácií a programového vybavenia
25 metodické usmerňovanie a informačné zabezpečenie šírenia nových informačných technológií v sieti informačných pracovísk, poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti informačných technológií, informačných systémov, programových užívateľských aplikácií, knižničných a informačných zdrojov
17.9.2014
realizácia celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti výskumu vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu 17.9.2014
spolupráca so sociálnymi partnermi pri príprave podkladov pre koncepčné materiály v oblasti odborného vzdelávania vo väzbe na požiadavky trhu práce 17.9.2014
plnenie ďalších úloh v oblasti celoživotného vzdelávania vyplývajúcich z poverenia rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a platnej legislatívy 17.9.2014
zabezpečenie úloh v oblasti pôdohospodárskeho poradenského systému v súlade s poverením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 889/2013-100 a požiadavkami Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 17.9.2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 17.8.2017
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 17.8.2017
prenájom hnuteľných vecí 17.8.2017
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 17.8.2017
Iné právne skutočnosti
1. Zánik funkcie riaditeľa prof. Dr. Ing. Imrichovi Okenkovi, PhD. dňom 30.09.2010.
História zmien a podania
 • 2020
 • 20.4. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R320828
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 25.3. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R315207
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 4 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2019 [RUZ]
 • 2019
 • 18.6. 2019
 • 13.6. 2019
  Zmena zápisu číslo R269363

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 2 144 894 € z hodnoty 2 237 211 €

 • 2.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R264267
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 12.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R258150
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 10.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R257145
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 4.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R255432
  • Výročná správa za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
 • 3.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R254792
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1 [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 2018
 • 21.6. 2018
 • 13.6. 2018
  Zmena zápisu číslo R221470

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 2 237 211 € z hodnoty 2 277 943 €

 • 4.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R217387
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 11.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R210179
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 10.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R209329
  • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
 • 2017
 • 6.9. 2017
 • 17.8. 2017
  Zmena zápisu číslo R187200

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  • prenájom hnuteľných vecí
  • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

 • 27.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R167747
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf [RUZ]
 • 20.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R163251
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
 • 6.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R157642
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 2016
 • 20.10. 2016
  Zmena zápisu číslo R143433

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 21.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R128433
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 20.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R128248
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
 • 10.6. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R127179
  • Rozhodnutie o zmene zakladacej listiny
  • Dodatok k zakladacej listine
  • Zakladacia listina - úplné znenie
 • 13.5. 2016
  Zmena zápisu číslo R123199

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 2 277 943 € z hodnoty 2 279 939 €

 • 3.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R122185
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 2.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R121927
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
 • 21.3. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R110301
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2 [RUZ]
 • 18.3. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R109869
  • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf [RUZ]
 • 2015
 • 1.6. 2015
 • 20.5. 2015
  Zmena zápisu číslo R924836

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 2 279 939 € z hodnoty 2 427 486 €

 • 2014
 • 10.10. 2014
 • 17.9. 2014
  Zmena zápisu číslo R814448
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 2 427 486 € z hodnoty 2 727 143 €
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • A) Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: 1 zabezpečovanie vedecko-technických a ekonomických informácií pre rezort pôdohospodárstva Slovenskej republiky, zamerané na potreby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, jeho riadiacu a rozhodovaciu činnosť, pre výskumné a vývojové pracoviská rezortu, pre poľnohospodársku prax štátneho a súkromného sektora ako aj pre ostatnú verejnosť 2 vypracovávanie študijných a študijno - rozborových prác podľa objednávok pre riadiacu, rozhodovaciu a prognostickú činnosť ústredných orgánov štátnej správy a výrobnej praxe 3 budovanie odborného špecializovaného knižničného fondu, tvorba odborných databáz a centrálneho katalógu knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva a jeho sprístupnenie v sieti internet 4 získavanie, spracovanie a distribúcia informácií z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ 5 tvorba koncepcií, stratégií a metodických pokynov v oblasti ďalšieho vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva 6 rozpracovávanie rezortnej koncepcie a zámerov ďalšieho vzdelávania do konkrétnych vzdelávacích programov, projektov a ich predkladanie na akreditáciu Akreditačnej komisii pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 vykonávanie akreditovanej vzdelávacej činnosti 8 vydávanie osvedčení pre špecifické odborné zručnosti a rekvalifikačné kurzy v zmysle pridelených oprávnení 9 realizácia vzdelávacích projektov prostredníctvom konferencií, seminárov, kurzov, tréningov, domácich a zahraničných odborných stáží a exkurzií 10 realizácia jednotlivých druhov celoživotného vzdelávania modulovým systémom štúdia a dištančnými formami vzdelávania 11 spolupráca so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, vedecko - výskumnými a poradenskými organizáciami a profesijnými združeniami pôsobiacimi v rezorte pôdohospodárstva, ako aj mimorezortnými vzdelávacími inštitúciami, agentúrami a organizáciami 12 vyhodnocovanie priebehu a dosiahnutých výsledkov realizovaných vzdelávacích projektov a spracovávanie štatistických výkazov o ďalšom vzdelávaní v rámci štátneho informačného systému 13 spolupráca pri tvorbe a realizácii medzinárodných vzdelávacích projektov 14 zabezpečovanie zberu, spracovania a distribúcie informácií v oblasti vzdelávania pre štátne, verejné a súkromné subjekty, fyzické a právnické osoby v rezorte pôdohospodárstva a mimo rezortné vzdelávacie subjekty prostredníctvom databázového informačného systému 15 realizácia ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov stredných odborných škôl v spolupráci s inštitúciami rezortu Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 16 plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v oblasti vedecko - technických informácií vo vzťahu k Organizácii Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO): a) účastnícke stredisko medzinárodných informačných systémov pre poľnohospodársku vedu a techniku AGRIS FAO b) činnosť Depozitnej knižnice FAO - získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie oficiálnych dokumentov a informačných zdrojov FAO 17 spolupráca s medzinárodnými organizáciami pri tvorbe a aktualizácii terminologických a prekladateľských nástrojov v oblasti pôdohospodárstva 18 udržiavanie a rozvíjanie medzinárodných kontaktov s poľnohospodárskymi informačnými inštitúciami a poľnohospodárskymi knižnicami v zahraničí 19 koordinovanie pôdohospodárskeho poradenského systému v súlade s poverením MPSR č. 671/2008-910 z 22.1.2008, Koncepciou pôdohospodárskeho poradenského systému prijatou 25.1.2007 pod č. 817/2007-550 a nariadením Rady č. 73/2009 a ďalších nariadení a následných zmien 20 tvorba vzdelávacích programov a realizácia odborného vzdelávania a prípravy pôdohospodárskych poradcov 21 certifikácia poradcov a vedenie centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR 22 získavanie, spracovanie a distribúcia informačných zdrojov pre potreby poradenstva v rezorte pôdohospodárstva, budovanie odborných databáz, informačných databázových systémov a databázy poradcov 23 zabezpečovanie vystavovania informačných materiálov rezortu pôdohospodárstva prostredníctvom tvorby, prevádzky a aktualizácie internetových stránok rezortu 24 zabezpečovanie distribúcie výstupov zo spracovávaných informačných zdrojov na netradičných médiách, vývoj a prevádzkovanie informačných nástrojov, internetových aplikácií, databáz, multimediálnych prezentácií a programového vybavenia 25 metodické usmerňovanie a informačné zabezpečenie šírenia nových informačných technológií v sieti informačných pracovísk, poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti informačných technológií, informačných systémov, programových užívateľských aplikácií, knižničných a informačných zdrojov
   • realizácia celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti výskumu vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu
   • spolupráca so sociálnymi partnermi pri príprave podkladov pre koncepčné materiály v oblasti odborného vzdelávania vo väzbe na požiadavky trhu práce
   • plnenie ďalších úloh v oblasti celoživotného vzdelávania vyplývajúcich z poverenia rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a platnej legislatívy
   • zabezpečenie úloh v oblasti pôdohospodárskeho poradenského systému v súlade s poverením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 889/2013-100 a požiadavkami Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020
   Zrušené predmety
   • A) Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: 1 zabezpečovanie vedecko-technických a ekonomických informácií pre rezort pôdohospodárstva Slovenskej republiky, zamerané na potreby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, jeho riadiacu a rozhodovaciu činnosť, pre výskumné a vývojové pracoviská rezortu, pre poľnohospodársku prax štátneho a súkromného sektora ako aj pre ostatnú verejnosť 2 vypracovávanie študijných a študijno - rozborových prác podľa objednávok pre riadiacu, rozhodovaciu a prognostickú činnosť ústredných orgánov štátnej správy a výrobnej praxe 3 budovanie odborného špecializovaného knižničného fondu, tvorba odborných databáz a centrálneho katalógu knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva a jeho sprístupnenie v sieti internet 4 získavanie, spracovanie a distribúcia informácií z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ 5 tvorba koncepcií, stratégií a metodických pokynov v oblasti ďalšieho vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva 6 rozpracovávanie rezortnej koncepcie a zámerov ďalšieho vzdelávania do konkrétnych vzdelávacích programov, projektov a ich predkladanie na akreditáciu Akreditačnej komisii pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 vykonávanie akreditovanej vzdelávacej činnosti 8 vydávanie osvedčení pre špecifické odborné zručnosti a rekvalifikačné kurzy v zmysle pridelených oprávnení 9 realizácia vzdelávacích projektov prostredníctvom konferencií, seminárov, kurzov, tréningov, domácich a zahraničných odborných stáží a exkurzií 10 realizácia jednotlivých druhov celoživotného vzdelávania modulovým systémom štúdia a dištančnými formami vzdelávania 11 spolupráca so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, vedecko - výskumnými a poradenskými organizáciami a profesijnými združeniami pôsobiacimi v rezorte pôdohospodárstva, ako aj mimorezortnými vzdelávacími inštitúciami, agentúrami a organizáciami 12 koordinácia celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti výskumu vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu 13 vyhodnocovanie priebehu a dosiahnutých výsledkov realizovaných vzdelávacích projektov a spracovávanie štatistických výkazov o ďalšom vzdelávaní v rámci štátneho informačného systému 14 spolupráca pri tvorbe a realizácii medzinárodných vzdelávacích projektov 15 zabezpečovanie zberu, spracovania a distribúcie informácií v oblasti vzdelávania pre štátne, verejné a súkromné subjekty, fyzické a právnické osoby v rezorte pôdohospodárstva a mimo rezortné vzdelávacie subjekty prostredníctvom databázového informačného systému 16 realizácia domácich a zahraničných podujatí rezortu pôdohospodárstva 17 realizácia ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov stredných odborných škôl v spolupráci s inštitúciami rezortu Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 18 odborné a organizačné zabezpečenie súťaží odborných zručností a prezentácií žiakov stredných odborných škôl pôdohospodárskeho zamerania 19 spolupodieľanie sa na príprave zmien v obsahu odborného vzdelávania v učebných plánoch a učebných osnovách odborných predmetov stredných odborných škôl, na príprave a experimentálnom overovaní nových a inovovaných učebných a študijných odborov a návrhoch zmien v sústave študijných a učebných odborov v nadväznosti na potreby rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 20 spolupráca so školami a sociálnymi partnermi pri príprave podkladov pre koncepčné materiály v oblasti odborného vzdelávania vo väzbe na požiadavky trhu práce 21 odborná a poradenská činnosť vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu v stredných odborných školách 22 plnenie ďalších úloh v oblasti stredného odborného vzdelávania vyplývajúcich z poverenia rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a platnej legislatívy 23 plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v oblasti vedecko - technických informácií vo vzťahu k Organizácii Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO): a) účastnícke stredisko medzinárodných informačných systémov pre poľnohospodársku vedu a techniku AGRIS FAO b) činnosť Depozitnej knižnice FAO - získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie oficiálnych dokumentov a informačných zdrojov FAO 24 spolupráca s medzinárodnými organizáciami pri tvorbe a aktualizácii terminologických a prekladateľských nástrojov v oblasti pôdohospodárstva 25 udržiavanie a rozvíjanie medzinárodných kontaktov s poľnohospodárskymi informačnými inštitúciami a poľnohospodárskymi knižnicami v zahraničí 26 koordinovanie pôdohospodárskeho poradenského systému v súlade s poverením MPSR č. 671/2008-910 z 22.1.2008, Koncepciou pôdohospodárskeho poradenského systému prijatou 25.1.2007 pod č. 817/2007-550 a nariadením Rady č. 73/2009 a ďalších nariadení a následných zmien 27 poradenské aktivity z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade s požiadavkami Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb a novým programovacím obdobím 28 tvorba vzdelávacích programov a realizácia odborného vzdelávania a prípravy pôdohospodárskych poradcov 29certifikácia poradcov a vedenie centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR 30 získavanie, spracovanie a distribúcia informačných zdrojov pre potreby poradenstva v rezorte pôdohospodárstva, budovanie odborných databáz, informačných databázových systémov a databázy poradcov 31 zabezpečovanie vystavovania informačných materiálov rezortu pôdohospodárstva prostredníctvom tvorby, prevádzky a aktualizácie internetových stránok rezortu 32 zabezpečovanie distribúcie výstupov zo spracovávaných informačných zdrojov na netradičných médiách, vývoj a prevádzkovanie informačných nástrojov, internetových aplikácií, databáz, multimediálnych prezentácií a programového vybavenia 33 metodické usmerňovanie a informačné zabezpečenie šírenia nových informačných technológií v sieti informačných pracovísk, poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti informačných technológií, informačných systémov, programových užívateľských aplikácií, knižničných a informačných zdrojov
 • 2013
 • 13.9. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R606966
  • Výročná správa za r.2012,správa audítora
 • 2012
 • 11.10. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R344657
  • ZL
  • Dodatok k ZL
  • Rozhodnutie o zmene ZL
 • 3.10. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R339041
  • Vymenovanie riaditeľa - Ing. Mária Debrecéniová, CSc.
  • Výročná správa za r. 2011, správa audítora
 • 10.9. 2012
  Zmena zápisu číslo R324762

  Zaregistrovali sme zmenu základného imania 2 727 143 € z hodnoty 4 321 328 €

 • 29.3. 2012
  Zmena zápisu číslo R237227

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2011
 • 24.11. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R172603
  • Rozhodnutie
  • Dodatok ZL
  • ZL - úplné znenie
 • 30.8. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R130283
  • Účtovná závierka za r.2010,správa audítora
  • Výročná správa za r.2010
 • 27.7. 2011
  Zmena zápisu číslo R113265
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové základne imanie 4 321 328 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • B) Podnikateľské činnosti: 1 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 2 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 3 kopírovacie, rozmnožovacie a kancelárske služby 4 vydavateľská činnosť 5 poradenská služba a dodávanie programového vybavenie počítača (software) 6 spracovanie údajov a poskytovanie dátových služieb 7 vypracovávanie projektov pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ 8 školiaca a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností 9 prenájom priestorov a výpočtovej techniky 10 vývoj multimediálnych aplikácií na elektronických nosičoch 11 ubytovacie služby 12 parkovacie služby
   • A) Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: 1 zabezpečovanie vedecko-technických a ekonomických informácií pre rezort pôdohospodárstva Slovenskej republiky, zamerané na potreby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, jeho riadiacu a rozhodovaciu činnosť, pre výskumné a vývojové pracoviská rezortu, pre poľnohospodársku prax štátneho a súkromného sektora ako aj pre ostatnú verejnosť 2 vypracovávanie študijných a študijno - rozborových prác podľa objednávok pre riadiacu, rozhodovaciu a prognostickú činnosť ústredných orgánov štátnej správy a výrobnej praxe 3 budovanie odborného špecializovaného knižničného fondu, tvorba odborných databáz a centrálneho katalógu knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva a jeho sprístupnenie v sieti internet 4 získavanie, spracovanie a distribúcia informácií z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ 5 tvorba koncepcií, stratégií a metodických pokynov v oblasti ďalšieho vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva 6 rozpracovávanie rezortnej koncepcie a zámerov ďalšieho vzdelávania do konkrétnych vzdelávacích programov, projektov a ich predkladanie na akreditáciu Akreditačnej komisii pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 vykonávanie akreditovanej vzdelávacej činnosti 8 vydávanie osvedčení pre špecifické odborné zručnosti a rekvalifikačné kurzy v zmysle pridelených oprávnení 9 realizácia vzdelávacích projektov prostredníctvom konferencií, seminárov, kurzov, tréningov, domácich a zahraničných odborných stáží a exkurzií 10 realizácia jednotlivých druhov celoživotného vzdelávania modulovým systémom štúdia a dištančnými formami vzdelávania 11 spolupráca so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, vedecko - výskumnými a poradenskými organizáciami a profesijnými združeniami pôsobiacimi v rezorte pôdohospodárstva, ako aj mimorezortnými vzdelávacími inštitúciami, agentúrami a organizáciami 12 koordinácia celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti výskumu vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu 13 vyhodnocovanie priebehu a dosiahnutých výsledkov realizovaných vzdelávacích projektov a spracovávanie štatistických výkazov o ďalšom vzdelávaní v rámci štátneho informačného systému 14 spolupráca pri tvorbe a realizácii medzinárodných vzdelávacích projektov 15 zabezpečovanie zberu, spracovania a distribúcie informácií v oblasti vzdelávania pre štátne, verejné a súkromné subjekty, fyzické a právnické osoby v rezorte pôdohospodárstva a mimo rezortné vzdelávacie subjekty prostredníctvom databázového informačného systému 16 realizácia domácich a zahraničných podujatí rezortu pôdohospodárstva 17 realizácia ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov stredných odborných škôl v spolupráci s inštitúciami rezortu Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 18 odborné a organizačné zabezpečenie súťaží odborných zručností a prezentácií žiakov stredných odborných škôl pôdohospodárskeho zamerania 19 spolupodieľanie sa na príprave zmien v obsahu odborného vzdelávania v učebných plánoch a učebných osnovách odborných predmetov stredných odborných škôl, na príprave a experimentálnom overovaní nových a inovovaných učebných a študijných odborov a návrhoch zmien v sústave študijných a učebných odborov v nadväznosti na potreby rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 20 spolupráca so školami a sociálnymi partnermi pri príprave podkladov pre koncepčné materiály v oblasti odborného vzdelávania vo väzbe na požiadavky trhu práce 21 odborná a poradenská činnosť vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu v stredných odborných školách 22 plnenie ďalších úloh v oblasti stredného odborného vzdelávania vyplývajúcich z poverenia rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a platnej legislatívy 23 plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v oblasti vedecko - technických informácií vo vzťahu k Organizácii Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO): a) účastnícke stredisko medzinárodných informačných systémov pre poľnohospodársku vedu a techniku AGRIS FAO b) činnosť Depozitnej knižnice FAO - získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie oficiálnych dokumentov a informačných zdrojov FAO 24 spolupráca s medzinárodnými organizáciami pri tvorbe a aktualizácii terminologických a prekladateľských nástrojov v oblasti pôdohospodárstva 25 udržiavanie a rozvíjanie medzinárodných kontaktov s poľnohospodárskymi informačnými inštitúciami a poľnohospodárskymi knižnicami v zahraničí 26 koordinovanie pôdohospodárskeho poradenského systému v súlade s poverením MPSR č. 671/2008-910 z 22.1.2008, Koncepciou pôdohospodárskeho poradenského systému prijatou 25.1.2007 pod č. 817/2007-550 a nariadením Rady č. 73/2009 a ďalších nariadení a následných zmien 27 poradenské aktivity z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade s požiadavkami Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb a novým programovacím obdobím 28 tvorba vzdelávacích programov a realizácia odborného vzdelávania a prípravy pôdohospodárskych poradcov 29certifikácia poradcov a vedenie centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR 30 získavanie, spracovanie a distribúcia informačných zdrojov pre potreby poradenstva v rezorte pôdohospodárstva, budovanie odborných databáz, informačných databázových systémov a databázy poradcov 31 zabezpečovanie vystavovania informačných materiálov rezortu pôdohospodárstva prostredníctvom tvorby, prevádzky a aktualizácie internetových stránok rezortu 32 zabezpečovanie distribúcie výstupov zo spracovávaných informačných zdrojov na netradičných médiách, vývoj a prevádzkovanie informačných nástrojov, internetových aplikácií, databáz, multimediálnych prezentácií a programového vybavenia 33 metodické usmerňovanie a informačné zabezpečenie šírenia nových informačných technológií v sieti informačných pracovísk, poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti informačných technológií, informačných systémov, programových užívateľských aplikácií, knižničných a informačných zdrojov
   Zrušené predmety
   • B) Podnikateľské činnosti: 1 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 2 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 3 kopírovacie, rozmnožovacie a kancelárske služby 4 vydavateľská činnosť 5 poradenská služba a dodávanie programového vybavenie počítača (software) 6 spracovanie údajov a poskytovanie dátových služieb 7 vypracovávanie projektov pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ 8 školiaca a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností 9 prenájom priestorov a výpočtovej techniky 10 vývoj multimediálnych aplikácií na elektronických nosičoch 11 ubytovacie služby 12 parkovacie služby
   • A) Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: 1 zabezpečovanie vedecko-technických a ekonomických informácií pre rezort pôdohospodárstva Slovenskej republiky, zamerané na potreby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, jeho riadiacu a rozhodovaciu činnosť, pre výskumné a vývojové pracoviská rezortu, pre poľnohospodársku prax štátneho a súkromného sektora ako aj pre ostatnú verejnosť 2 vypracovávanie študijných a študijno - rozborových prác podľa objednávok pre riadiacu, rozhodovaciu a prognostickú činnosť ústredných orgánov štátnej správy a výrobnej praxe 3 budovanie odborného špecializovaného knižničného fondu, tvorba odborných databáz a centrálneho katalógu knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva a jeho sprístupnenie v sieti internet 4 získavanie, spracovanie a distribúcia informácií z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ 5 tvorba koncepcií, stratégií a metodických pokynov v oblasti ďalšieho vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva 6 rozpracovávanie rezortnej koncepcie a zámerov ďalšieho vzdelávania do konkrétnych vzdelávacích programov, projektov a ich predkladanie na akreditáciu Akreditačnej komisii pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 vykonávanie akreditovanej vzdelávacej činnosti 8 vydávanie osvedčení pre špecifické odborné zručnosti a rekvalifikačné kurzy v zmysle pridelených oprávnení 9 realizácia vzdelávacích projektov prostredníctvom konferencií, seminárov, kurzov, tréningov, domácich a zahraničných odborných stáží a exkurzií 10 realizácia jednotlivých druhov celoživotného vzdelávania modulovým systémom štúdia a dištančnými formami vzdelávania 11 spolupráca so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, vedecko - výskumnými a poradenskými organizáciami a profesijnými združeniami pôsobiacimi v rezorte pôdohospodárstva, ako aj mimorezortnými vzdelávacími inštitúciami, agentúrami a organizáciami 12 koordinácia celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti výskumu vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu 13 vyhodnocovanie priebehu a dosiahnutých výsledkov realizovaných vzdelávacích projektov a spracovávanie štatistických výkazov o ďalšom vzdelávaní v rámci štátneho informačného systému 14 spolupráca pri tvorbe a realizácii medzinárodných vzdelávacích projektov 15 zabezpečovanie zberu, spracovania a distribúcie informácií v oblasti vzdelávania pre štátne, verejné a súkromné subjekty, fyzické a právnické osoby v rezorte pôdohospodárstva a mimo rezortné vzdelávacie subjekty prostredníctvom databázového informačného systému 16 realizácia domácich a zahraničných podujatí rezortu pôdohospodárstva 17 realizácia ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov stredných odborných škôl v spolupráci s inštitúciami rezortu Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 18 odborné a organizačné zabezpečenie súťaží odborných zručností a prezentácií žiakov stredných odborných škôl pôdohospodárskeho zamerania 19 spolupodieľanie sa na príprave zmien v obsahu odborného vzdelávania v učebných plánoch a učebných osnovách odborných predmetov stredných odborných škôl, na príprave a experimentálnom overovaní nových a inovovaných učebných a študijných odborov a návrhoch zmien v sústave študijných a učebných odborov v nadväznosti na potreby rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 20 spolupráca so školami a sociálnymi partnermi pri príprave podkladov pre koncepčné materiály v oblasti odborného vzdelávania vo väzbe na požiadavky trhu práce 21 odborná a poradenská činnosť vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu v stredných odborných školách 22 plnenie ďalších úloh v oblasti stredného odborného vzdelávania vyplývajúcich z poverenia rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a platnej legislatívy 23 plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v oblasti vedecko - technických informácií vo vzťahu k Organizácii Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO): a) účastnícke stredisko medzinárodných informačných systémov pre poľnohospodársku vedu a techniku AGRIS FAO b) činnosť Depozitnej knižnice FAO - získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie oficiálnych dokumentov a informačných zdrojov FAO 24 spolupráca s medzinárodnými organizáciami pri tvorbe a aktualizácii terminologických a prekladateľských nástrojov v oblasti pôdohospodárstva 25 udržiavanie a rozvíjanie medzinárodných kontaktov s poľnohospodárskymi informačnými inštitúciami a poľnohospodárskymi knižnicami v zahraničí 26 koordinovanie pôdohospodárskeho poradenského systému v súlade s poverením MPSR č. 671/2008-910 z 22.1.2008, Koncepciou pôdohospodárskeho poradenského systému prijatou 25.1.2007 pod č. 817/2007-550 a nariadením Rady č. 73/2009 a ďalších nariadení a následných zmien 27 poradenské aktivity z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade s požiadavkami Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb a novým programovacím obdobím 28 tvorba vzdelávacích programov a realizácia odborného vzdelávania a prípravy pôdohospodárskych poradcov 29certifikácia poradcov a vedenie centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR 30 získavanie, spracovanie a distribúcia informačných zdrojov pre potreby poradenstva v rezorte pôdohospodárstva, budovanie odborných databáz, informačných databázových systémov a databázy poradcov 31 zabezpečovanie vystavovania informačných materiálov rezortu pôdohospodárstva prostredníctvom tvorby, prevádzky a aktualizácie internetových stránok rezortu 32 zabezpečovanie distribúcie výstupov zo spracovávaných informačných zdrojov na netradičných médiách, vývoj a prevádzkovanie informačných nástrojov, internetových aplikácií, databáz, multimediálnych prezentácií a programového vybavenia 33 metodické usmerňovanie a informačné zabezpečenie šírenia nových informačných technológií v sieti informačných pracovísk, poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti informačných technológií, informačných systémov, programových užívateľských aplikácií, knižničných a informačných zdrojov
 • 23.7. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • B) Podnikateľské činnosti: 1 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 2 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 3 kopírovacie, rozmnožovacie a kancelárske služby 4 vydavateľská činnosť 5 poradenská služba a dodávanie programového vybavenie počítača (software) 6 spracovanie údajov a poskytovanie dátových služieb 7 vypracovávanie projektov pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ 8 školiaca a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností 9 prenájom priestorov a výpočtovej techniky 10 vývoj multimediálnych aplikácií na elektronických nosičoch 11 ubytovacie služby 12 parkovacie služby
  • A) Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: 1 zabezpečovanie vedecko-technických a ekonomických informácií pre rezort pôdohospodárstva Slovenskej republiky, zamerané na potreby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, jeho riadiacu a rozhodovaciu činnosť, pre výskumné a vývojové pracoviská rezortu, pre poľnohospodársku prax štátneho a súkromného sektora ako aj pre ostatnú verejnosť 2 vypracovávanie študijných a študijno - rozborových prác podľa objednávok pre riadiacu, rozhodovaciu a prognostickú činnosť ústredných orgánov štátnej správy a výrobnej praxe 3 budovanie odborného špecializovaného knižničného fondu, tvorba odborných databáz a centrálneho katalógu knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva a jeho sprístupnenie v sieti internet 4 získavanie, spracovanie a distribúcia informácií z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ 5 tvorba koncepcií, stratégií a metodických pokynov v oblasti ďalšieho vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva 6 rozpracovávanie rezortnej koncepcie a zámerov ďalšieho vzdelávania do konkrétnych vzdelávacích programov, projektov a ich predkladanie na akreditáciu Akreditačnej komisii pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 7 vykonávanie akreditovanej vzdelávacej činnosti 8 vydávanie osvedčení pre špecifické odborné zručnosti a rekvalifikačné kurzy v zmysle pridelených oprávnení 9 realizácia vzdelávacích projektov prostredníctvom konferencií, seminárov, kurzov, tréningov, domácich a zahraničných odborných stáží a exkurzií 10 realizácia jednotlivých druhov celoživotného vzdelávania modulovým systémom štúdia a dištančnými formami vzdelávania 11 spolupráca so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, vedecko - výskumnými a poradenskými organizáciami a profesijnými združeniami pôsobiacimi v rezorte pôdohospodárstva, ako aj mimorezortnými vzdelávacími inštitúciami, agentúrami a organizáciami 12 koordinácia celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti výskumu vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu 13 vyhodnocovanie priebehu a dosiahnutých výsledkov realizovaných vzdelávacích projektov a spracovávanie štatistických výkazov o ďalšom vzdelávaní v rámci štátneho informačného systému 14 spolupráca pri tvorbe a realizácii medzinárodných vzdelávacích projektov 15 zabezpečovanie zberu, spracovania a distribúcie informácií v oblasti vzdelávania pre štátne, verejné a súkromné subjekty, fyzické a právnické osoby v rezorte pôdohospodárstva a mimo rezortné vzdelávacie subjekty prostredníctvom databázového informačného systému 16 realizácia domácich a zahraničných podujatí rezortu pôdohospodárstva 17 realizácia ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov stredných odborných škôl v spolupráci s inštitúciami rezortu Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 18 odborné a organizačné zabezpečenie súťaží odborných zručností a prezentácií žiakov stredných odborných škôl pôdohospodárskeho zamerania 19 spolupodieľanie sa na príprave zmien v obsahu odborného vzdelávania v učebných plánoch a učebných osnovách odborných predmetov stredných odborných škôl, na príprave a experimentálnom overovaní nových a inovovaných učebných a študijných odborov a návrhoch zmien v sústave študijných a učebných odborov v nadväznosti na potreby rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 20 spolupráca so školami a sociálnymi partnermi pri príprave podkladov pre koncepčné materiály v oblasti odborného vzdelávania vo väzbe na požiadavky trhu práce 21 odborná a poradenská činnosť vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu v stredných odborných školách 22 plnenie ďalších úloh v oblasti stredného odborného vzdelávania vyplývajúcich z poverenia rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a platnej legislatívy 23 plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v oblasti vedecko - technických informácií vo vzťahu k Organizácii Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO): a) účastnícke stredisko medzinárodných informačných systémov pre poľnohospodársku vedu a techniku AGRIS FAO b) činnosť Depozitnej knižnice FAO - získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie oficiálnych dokumentov a informačných zdrojov FAO 24 spolupráca s medzinárodnými organizáciami pri tvorbe a aktualizácii terminologických a prekladateľských nástrojov v oblasti pôdohospodárstva 25 udržiavanie a rozvíjanie medzinárodných kontaktov s poľnohospodárskymi informačnými inštitúciami a poľnohospodárskymi knižnicami v zahraničí 26 koordinovanie pôdohospodárskeho poradenského systému v súlade s poverením MPSR č. 671/2008-910 z 22.1.2008, Koncepciou pôdohospodárskeho poradenského systému prijatou 25.1.2007 pod č. 817/2007-550 a nariadením Rady č. 73/2009 a ďalších nariadení a následných zmien 27 poradenské aktivity z poverenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade s požiadavkami Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb a novým programovacím obdobím 28 tvorba vzdelávacích programov a realizácia odborného vzdelávania a prípravy pôdohospodárskych poradcov 29certifikácia poradcov a vedenie centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR 30 získavanie, spracovanie a distribúcia informačných zdrojov pre potreby poradenstva v rezorte pôdohospodárstva, budovanie odborných databáz, informačných databázových systémov a databázy poradcov 31 zabezpečovanie vystavovania informačných materiálov rezortu pôdohospodárstva prostredníctvom tvorby, prevádzky a aktualizácie internetových stránok rezortu 32 zabezpečovanie distribúcie výstupov zo spracovávaných informačných zdrojov na netradičných médiách, vývoj a prevádzkovanie informačných nástrojov, internetových aplikácií, databáz, multimediálnych prezentácií a programového vybavenia 33 metodické usmerňovanie a informačné zabezpečenie šírenia nových informačných technológií v sieti informačných pracovísk, poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti informačných technológií, informačných systémov, programových užívateľských aplikácií, knižničných a informačných zdrojov
  Zrušené predmety
  • A) Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: 1 zabezpečovanie vedecko-technických a ekonomických informácií pre rezort pôdohospodárstva Slovenskej republiky, zamerané najmä na potreby Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, jeho riadiacu a rozhodovaciu činnosť pre výskumné a vývojové pracoviská rezortu, pre poľnohospodársku prax štátneho a súkromného sektora ako aj pre ostatnú verejnosť 2 vypracovávanie študijných a študijno - rozborových prác podľa objednávok pre riadiacu, rozhodovaciu a prognostickú činnosť ústredných orgánov a výrobnej praxe 3 budovanie odborného špecializovaného knižničného fondu, tvorba odborných databáz a centrálneho katalógu knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva a jeho sprístupnenie v sieti internet 4 získavanie, spracovanie a distribúcia informácií z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ prostredníctvom Informačného strediska pre Európsku úniu 5 tvorba koncepcií, stratégií a metodických pokynov v oblasti ďalšieho vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva 6 rozpracovávanie rezortnej koncepcie a zámerov ďalšieho vzdelávania do konkrétnych vzdelávacích programov, projektov a ich predkladanie na akreditáciu Akreditačnej komisii pri Ministerstve školstva Slovenskej republiky 7 vykonávanie akreditovanej vzdelávacej činnosti 8 vydávanie osvedčení pre špecifické odborné zručnosti a rekvalifikačné kurzy v zmysle pridelených oprávnení 9 realizácia vzdelávacích projektov prostredníctvom konferencií, seminárov, kurzov, tréningov, domácich a zahraničných odborných stáží a exkurzií 10 realizácia jednotlivých druhov vzdelávania modulovým systémom štúdia a dištančnými formami vzdelávania 11 spolupráca so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, vedecko - výskumnými a poradenskými organizáciami a profesijnými združeniami pôsobiacimi v rezorte pôdohospodárstva, ako aj mimo rezortnými vzdelávacími inštitúciami, agentúrami a organizáciami 12 koordinácia celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti výskumu vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu 13 vyhodnocovanie priebehu a dosiahnutých výsledkov realizovaných vzdelávacích projektov a v rámci štátneho informačného systému spracúvanie štatistických výkazov o ďalšom vzdelávaní 14 spolupráca pri tvorbe a realizácii medzinárodných vzdelávacích projektov 15 zabezpečovanie zberu, spracovania a distribúcie informácií v oblasti vzdelávania pre štátne, verejné a súkromné subjekty, fyzické a právnické osoby v rezorte pôdohospodárstva a mimo rezortné vzdelávacie subjekty prostredníctvom databázového informačného systému 16 realizácia domácich a zahraničných podujatí rezortu pôdohospodárstva 17 realizácia ďalšieho vzdelávania zamestnancov stredných škôl v spolupráci s inštitúciami rezortu Ministerstva školstva Slovenskej republiky 18 organizačné zabezpečenie súťaží odborných zručností a prezentácií žiakov stredných škôl 19 spolupodieľanie sa na príprave zmien v obsahu odborného vzdelávania v učebných plánoch a učebných osnovách odborných predmetov stredných škôl, na príprave a experimentálnom overovaní nových a inovovaných učebných a študijných odborov a návrhoch zmien v sústave študijných a učebných odborov 20 spolupráca so školami a sociálnymi partnermi pri príprave podkladov pre koncepčné materiály v oblasti odborného vzdelávania vo väzbe na požiadavky trhu práce 21 metodická a poradenská činnosť vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu na stredných školách 22 plnenie ďalších úloh v oblasti stredného odborného vzdelávania vyplývajúcich z platnej legislatívy 23 plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v oblasti vedecko - technických informácií vo vzťahu k Organizácii Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO): a) účastnícke stredisko medzinárodných informačných sietí pre poľnohospodársku vedu a techniku AGRIS, CARIS FAO b) činnosť Depozitnej knižnice FAO - získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie oficiálnych dokumentov a informačných zdrojov FAO 24 účasť na tvorbe a prevádzkovaní informačných systémov a programového vybavenia pre Svetové stredisko poľnohospodárskych informácií - Waicent vo FAO a iné partnerské organizácie 25 spolupráca s medzinárodnými organizáciami pri tvorbe a aktualizácii terminologických a prekladateľských nástrojov v oblasti pôdohospodárstva 26 udržiavanie a rozvíjanie medzinárodných kontaktov s poľnohospodárskymi informačnými inštitúciami a poľnohospodárskymi knižnicami v zahraničí 27 zabezpečovanie poradenských služieb v súlade so zákonnými požiadavkami na riadenie a dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky ustanovené v článkoch 4 a 5 a v prílohách III a IV nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 a normami bezpečnosti pri práci založenými na právnych predpisoch Spoločenstva 28 poradenské služby v súlade s požiadavkami Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, opatrenie 1. 7 Využívanie poradenských služieb 29 poskytovanie poradenstva v oblasti poľnohospodárskej výroby a prevádzkovanie poradenského portálu www.agroporadenstvo.sk 30 získavanie, spracovanie a distribúcia informačných zdrojov pre potreby poradenstva v rezorte pôdohospodárstva, budovanie odborných databáz, informačných databázových systémov a databázy poradcov 31 zabezpečovanie vystavovania informačných materiálov rezortu pôdohospodárstva prostredníctvom tvorby, prevádzky a aktualizácie internetových stránok rezortu 32 zabezpečovanie distribúcie výstupov zo spracovávaných informačných zdrojov na netradičných médiách, vývoj a prevádzkovanie informačných nástrojov, internetových aplikácií, databáz, multimediálnych prezentácií a programového vybavenia 33 metodické usmerňovanie a informačné zabezpečenie šírenia nových informačných technológií v sieti informačných pracovísk, poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti informačných technológií, informačných systémov, programových užívateľských aplikácií, knižničných a informačných zdrojov 34 realizácia projektov v národnom programe Oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky zameraných na oblasť vedecko - technických informácií a vzdelávania a poľnohospodárstve
  • B) Podnikateľské činnosti: 1 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 2 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 3 tlačiarenské, kopírovacie, rozmnožovacie a kancelárske služby 4 vydavateľská činnosť 5 poradenská služba a dodávanie programového vybavenie počítača (software) 6 spracovanie údajov a poskytovanie dátových služieb 7 vypracovávanie projektov pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ 8 školiaca a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností 9 prenájom výpočtovej techniky 10 vývoj multimediálnych aplikácií na elektronických nosičoch 11 ubytovacie služby 12 parkovacie služby

 • 1.3. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 11.1. 2011
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2008
 • 1.7. 2008
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  • novú adresu firmy Akademická 4, 949 01 Nitra
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Za štátny podnik koná riaditeľ vo všetkých veciach samostatne.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • A) Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov: 1 zabezpečovanie vedecko-technických a ekonomických informácií pre rezort pôdohospodárstva Slovenskej republiky, zamerané najmä na potreby Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, jeho riadiacu a rozhodovaciu činnosť pre výskumné a vývojové pracoviská rezortu, pre poľnohospodársku prax štátneho a súkromného sektora ako aj pre ostatnú verejnosť 2 vypracovávanie študijných a študijno - rozborových prác podľa objednávok pre riadiacu, rozhodovaciu a prognostickú činnosť ústredných orgánov a výrobnej praxe 3 budovanie odborného špecializovaného knižničného fondu, tvorba odborných databáz a centrálneho katalógu knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva a jeho sprístupnenie v sieti internet 4 získavanie, spracovanie a distribúcia informácií z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ prostredníctvom Informačného strediska pre Európsku úniu 5 tvorba koncepcií, stratégií a metodických pokynov v oblasti ďalšieho vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva 6 rozpracovávanie rezortnej koncepcie a zámerov ďalšieho vzdelávania do konkrétnych vzdelávacích programov, projektov a ich predkladanie na akreditáciu Akreditačnej komisii pri Ministerstve školstva Slovenskej republiky 7 vykonávanie akreditovanej vzdelávacej činnosti 8 vydávanie osvedčení pre špecifické odborné zručnosti a rekvalifikačné kurzy v zmysle pridelených oprávnení 9 realizácia vzdelávacích projektov prostredníctvom konferencií, seminárov, kurzov, tréningov, domácich a zahraničných odborných stáží a exkurzií 10 realizácia jednotlivých druhov vzdelávania modulovým systémom štúdia a dištančnými formami vzdelávania 11 spolupráca so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, vedecko - výskumnými a poradenskými organizáciami a profesijnými združeniami pôsobiacimi v rezorte pôdohospodárstva, ako aj mimo rezortnými vzdelávacími inštitúciami, agentúrami a organizáciami 12 koordinácia celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti výskumu vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu 13 vyhodnocovanie priebehu a dosiahnutých výsledkov realizovaných vzdelávacích projektov a v rámci štátneho informačného systému spracúvanie štatistických výkazov o ďalšom vzdelávaní 14 spolupráca pri tvorbe a realizácii medzinárodných vzdelávacích projektov 15 zabezpečovanie zberu, spracovania a distribúcie informácií v oblasti vzdelávania pre štátne, verejné a súkromné subjekty, fyzické a právnické osoby v rezorte pôdohospodárstva a mimo rezortné vzdelávacie subjekty prostredníctvom databázového informačného systému 16 realizácia domácich a zahraničných podujatí rezortu pôdohospodárstva 17 realizácia ďalšieho vzdelávania zamestnancov stredných škôl v spolupráci s inštitúciami rezortu Ministerstva školstva Slovenskej republiky 18 organizačné zabezpečenie súťaží odborných zručností a prezentácií žiakov stredných škôl 19 spolupodieľanie sa na príprave zmien v obsahu odborného vzdelávania v učebných plánoch a učebných osnovách odborných predmetov stredných škôl, na príprave a experimentálnom overovaní nových a inovovaných učebných a študijných odborov a návrhoch zmien v sústave študijných a učebných odborov 20 spolupráca so školami a sociálnymi partnermi pri príprave podkladov pre koncepčné materiály v oblasti odborného vzdelávania vo väzbe na požiadavky trhu práce 21 metodická a poradenská činnosť vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu na stredných školách 22 plnenie ďalších úloh v oblasti stredného odborného vzdelávania vyplývajúcich z platnej legislatívy 23 plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v oblasti vedecko - technických informácií vo vzťahu k Organizácii Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO): a) účastnícke stredisko medzinárodných informačných sietí pre poľnohospodársku vedu a techniku AGRIS, CARIS FAO b) činnosť Depozitnej knižnice FAO - získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie oficiálnych dokumentov a informačných zdrojov FAO 24 účasť na tvorbe a prevádzkovaní informačných systémov a programového vybavenia pre Svetové stredisko poľnohospodárskych informácií - Waicent vo FAO a iné partnerské organizácie 25 spolupráca s medzinárodnými organizáciami pri tvorbe a aktualizácii terminologických a prekladateľských nástrojov v oblasti pôdohospodárstva 26 udržiavanie a rozvíjanie medzinárodných kontaktov s poľnohospodárskymi informačnými inštitúciami a poľnohospodárskymi knižnicami v zahraničí 27 zabezpečovanie poradenských služieb v súlade so zákonnými požiadavkami na riadenie a dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky ustanovené v článkoch 4 a 5 a v prílohách III a IV nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001 a normami bezpečnosti pri práci založenými na právnych predpisoch Spoločenstva 28 poradenské služby v súlade s požiadavkami Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, opatrenie 1. 7 Využívanie poradenských služieb 29 poskytovanie poradenstva v oblasti poľnohospodárskej výroby a prevádzkovanie poradenského portálu www.agroporadenstvo.sk 30 získavanie, spracovanie a distribúcia informačných zdrojov pre potreby poradenstva v rezorte pôdohospodárstva, budovanie odborných databáz, informačných databázových systémov a databázy poradcov 31 zabezpečovanie vystavovania informačných materiálov rezortu pôdohospodárstva prostredníctvom tvorby, prevádzky a aktualizácie internetových stránok rezortu 32 zabezpečovanie distribúcie výstupov zo spracovávaných informačných zdrojov na netradičných médiách, vývoj a prevádzkovanie informačných nástrojov, internetových aplikácií, databáz, multimediálnych prezentácií a programového vybavenia 33 metodické usmerňovanie a informačné zabezpečenie šírenia nových informačných technológií v sieti informačných pracovísk, poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti informačných technológií, informačných systémov, programových užívateľských aplikácií, knižničných a informačných zdrojov 34 realizácia projektov v národnom programe Oficiálnej rozvojovej pomoci Slovenskej republiky zameraných na oblasť vedecko - technických informácií a vzdelávania a poľnohospodárstve
   • B) Podnikateľské činnosti: 1 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 2 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 3 tlačiarenské, kopírovacie, rozmnožovacie a kancelárske služby 4 vydavateľská činnosť 5 poradenská služba a dodávanie programového vybavenie počítača (software) 6 spracovanie údajov a poskytovanie dátových služieb 7 vypracovávanie projektov pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ 8 školiaca a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností 9 prenájom výpočtovej techniky 10 vývoj multimediálnych aplikácií na elektronických nosičoch 11 ubytovacie služby 12 parkovacie služby