Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Agroinštitút Nitra, štátny podnik

 • Názov Agroinštitút Nitra, štátny podnik
 • IČO 36858749
 • DIČ 2022631512
 • IČ DPH SK2022631512 podľa §4
 • Sídlo Akademická 4, 949 01 Nitra
 • Dátum vzniku 1. júla 2008, Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Pš, vložka č. 10008/N
 • Základné imanie Podľa ORSR: 2 144 894 €
  Podľa účtovnej závierky: 2 144 894 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
B) Podnikateľské činnosti:

1 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných
živností

2 kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

3 kopírovacie, rozmnožovacie a kancelárske služby

4 vydavateľská činnosť

5 poradenská služba a dodávanie programového vybavenie počítača (software)

6 spracovanie údajov a poskytovanie dátových služieb

7 vypracovávanie projektov pre získanie finančných prostriedkov z fondov EÚ

8 školiaca a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností

9 prenájom priestorov a výpočtovej techniky

10 vývoj multimediálnych aplikácií na elektronických nosičoch

11 ubytovacie služby

12 parkovacie služby
27.7.2011
A) Povinný predmet činnosti na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov:
1 zabezpečovanie vedecko-technických a ekonomických informácií pre rezort pôdohospodárstva Slovenskej republiky, zamerané na potreby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, jeho riadiacu a rozhodovaciu činnosť, pre výskumné a vývojové pracoviská rezortu, pre poľnohospodársku prax štátneho a súkromného sektora ako aj pre ostatnú verejnosť
2 vypracovávanie študijných a študijno - rozborových prác podľa objednávok pre riadiacu, rozhodovaciu a prognostickú činnosť ústredných orgánov štátnej správy a výrobnej praxe
3 budovanie odborného špecializovaného knižničného fondu, tvorba odborných databáz a centrálneho katalógu knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva a jeho sprístupnenie v sieti internet
4 získavanie, spracovanie a distribúcia informácií z oblasti Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ
5 tvorba koncepcií, stratégií a metodických pokynov v oblasti ďalšieho vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva
6 rozpracovávanie rezortnej koncepcie a zámerov ďalšieho vzdelávania do konkrétnych vzdelávacích programov, projektov a ich predkladanie na akreditáciu Akreditačnej komisii pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
7 vykonávanie akreditovanej vzdelávacej činnosti
8 vydávanie osvedčení pre špecifické odborné zručnosti a rekvalifikačné kurzy v zmysle pridelených oprávnení
9 realizácia vzdelávacích projektov prostredníctvom konferencií, seminárov, kurzov, tréningov, domácich a zahraničných odborných stáží a exkurzií
10 realizácia jednotlivých druhov celoživotného vzdelávania modulovým systémom štúdia a dištančnými formami vzdelávania
11 spolupráca so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, vedecko - výskumnými a poradenskými organizáciami a profesijnými združeniami pôsobiacimi v rezorte pôdohospodárstva, ako aj mimorezortnými vzdelávacími inštitúciami, agentúrami a organizáciami
12 vyhodnocovanie priebehu a dosiahnutých výsledkov realizovaných vzdelávacích projektov a spracovávanie štatistických výkazov o ďalšom vzdelávaní v rámci štátneho informačného systému
13 spolupráca pri tvorbe a realizácii medzinárodných vzdelávacích projektov
14 zabezpečovanie zberu, spracovania a distribúcie informácií v oblasti vzdelávania pre štátne, verejné a súkromné subjekty, fyzické a právnické osoby v rezorte pôdohospodárstva a mimo rezortné vzdelávacie subjekty prostredníctvom databázového informačného systému
15 realizácia ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov stredných odborných škôl v spolupráci s inštitúciami rezortu Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
16 plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v oblasti vedecko - technických informácií vo vzťahu k Organizácii Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO):
a) účastnícke stredisko medzinárodných informačných systémov pre poľnohospodársku vedu a techniku AGRIS FAO
b) činnosť Depozitnej knižnice FAO - získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie oficiálnych dokumentov a informačných zdrojov FAO
17 spolupráca s medzinárodnými organizáciami pri tvorbe a aktualizácii terminologických a prekladateľských nástrojov v oblasti pôdohospodárstva
18 udržiavanie a rozvíjanie medzinárodných kontaktov s poľnohospodárskymi informačnými inštitúciami a poľnohospodárskymi knižnicami v zahraničí
19 koordinovanie pôdohospodárskeho poradenského systému v súlade s poverením MPSR č. 671/2008-910 z 22.1.2008, Koncepciou pôdohospodárskeho poradenského systému prijatou 25.1.2007 pod č. 817/2007-550 a nariadením Rady č. 73/2009 a ďalších nariadení a následných zmien
20 tvorba vzdelávacích programov a realizácia odborného vzdelávania a prípravy pôdohospodárskych poradcov
21 certifikácia poradcov a vedenie centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR
22 získavanie, spracovanie a distribúcia informačných zdrojov pre potreby poradenstva v rezorte pôdohospodárstva, budovanie odborných databáz, informačných databázových systémov a databázy poradcov
23 zabezpečovanie vystavovania informačných materiálov rezortu pôdohospodárstva prostredníctvom tvorby, prevádzky a aktualizácie internetových stránok rezortu
24 zabezpečovanie distribúcie výstupov zo spracovávaných informačných zdrojov na netradičných médiách, vývoj a prevádzkovanie informačných nástrojov, internetových aplikácií, databáz, multimediálnych prezentácií a programového vybavenia
25 metodické usmerňovanie a informačné zabezpečenie šírenia nových informačných technológií v sieti informačných pracovísk, poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti informačných technológií, informačných systémov, programových užívateľských aplikácií, knižničných a informačných zdrojov
17.9.2014
realizácia celoštátnych a medzinárodných programov v oblasti výskumu vo vzťahu k odbornému vzdelávaniu 17.9.2014
spolupráca so sociálnymi partnermi pri príprave podkladov pre koncepčné materiály v oblasti odborného vzdelávania vo väzbe na požiadavky trhu práce 17.9.2014
plnenie ďalších úloh v oblasti celoživotného vzdelávania vyplývajúcich z poverenia rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a platnej legislatívy 17.9.2014
zabezpečenie úloh v oblasti pôdohospodárskeho poradenského systému v súlade s poverením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 889/2013-100 a požiadavkami Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 17.9.2014
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 17.8.2017
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom 17.8.2017
prenájom hnuteľných vecí 17.8.2017
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 17.8.2017
Iné právne skutočnosti
1. Zánik funkcie riaditeľa prof. Dr. Ing. Imrichovi Okenkovi, PhD. dňom 30.09.2010.