Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 367 823 € 2 499 781 € 2 396 150 € 2 506 832 € 2 533 184 € 2 505 731 € 2 504 030 € 2 641 672 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 306 312 € 1 391 746 € 1 375 423 € 1 302 842 € 1 366 889 € 1 468 338 € 1 535 600 € 1 617 492 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 306 312 € 1 391 746 € 1 375 423 € 1 302 842 € 1 366 889 € 1 468 338 € 1 535 600 € 1 617 492 €
012
A.II.1
Pozemky
192 334€ 192 334€ 192 334€ 192 334€ 192 334€ 192 334€ 192 334€ 192 334€
013
A.II.2
Stavby
1 016 592€ 1 108 718€ 1 110 817€ 1 044 691€ 1 095 348€ 1 184 292€ 1 233 843€ 1 294 922€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
72 271€ 65 579€ 47 157€ 40 702€ 54 092€ 66 597€ 84 308€ 105 121€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
25 115€ 25 115€ 25 115€ 25 115€ 25 115€ 25 115€ 25 115€ 25 115€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
967 812 € 999 902 € 992 543 € 1 189 246 € 1 149 043 € 1 019 620 € 910 784 € 1 009 534 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
99 947 € 87 269 € 59 568 € 68 942 € 93 670 € 75 194 € 83 221 € 78 834 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
72 227 € 87 269 € 59 568 € 68 942 € 93 670 € 74 774 € 83 221 € 78 614 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
72 227€ 87 269€ 59 568€ 68 942€ 93 670€ 74 774€ 83 221€ 78 614€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
27 720€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
420€ 220€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
867 865 € 912 633 € 932 975 € 1 120 304 € 1 055 373 € 944 426 € 827 563 € 930 700 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 043€ 1 337€ 878€ 783€ 872€ 1 116€ 1 423€ 1 873€
073
B.V.2.
Účty v bankách
866 822€ 911 296€ 932 097€ 1 119 521€ 1 054 501€ 943 310€ 826 140€ 928 827€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
93 699 € 108 133 € 28 184 € 14 744 € 17 252 € 17 773 € 57 646 € 14 646 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 690€ 2 028€ 2 104€ 1 345€ 2 305€ 3 219€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 199€ 4 666€ 6 148€ 5 760€ 7 516€ 6 387€ 4 768€ 4 839€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
59 119€ 53 261€ 8 417€ 2 567€ 8 167€ 6 830€ 5 520€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
24 691€ 48 178€ 11 515€ 7 639€ 4 864€ 46 048€ 4 287€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 367 823 € 2 499 781 € 2 396 150 € 2 506 832 € 2 533 184 € 2 505 731 € 2 504 030 € 2 641 672 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 023 181 € 2 178 717 € 2 144 894 € 2 237 210 € 2 281 386 € 2 277 943 € 2 279 939 € 2 427 487 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 144 894 € 2 144 894 € 2 237 211 € 2 277 943 € 2 277 943 € 2 279 939 € 2 427 486 € 2 727 143 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 144 894€ 2 144 894€ 2 237 211€ 2 277 943€ 2 277 943€ 2 279 939€ 2 427 486€ 2 727 143€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 691 € 172 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 691€ 172€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
32 132 € 3 271 € -114 517 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
32 132€ 3 271€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-114 517€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-155 536 € 33 823 € -92 317 € -44 176 € 3 443 € -1 996 € -147 547 € -185 139 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
272 071 € 261 502 € 231 203 € 245 782 € 231 261 € 227 386 € 216 460 € 201 016 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
112 413 € 112 700 € 112 328 € 112 551 € 114 224 € 119 308 € 120 077 € 106 698 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
917€ 1 073€ 1 018€ 1 803€ 2 069€ 1 413€ 1 588€ 1 025€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
111 496€ 111 627€ 111 310€ 110 748€ 112 155€ 117 895€ 118 489€ 105 673€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
149 348 € 131 945 € 100 656 € 116 524 € 103 708 € 96 203 € 86 986 € 77 694 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
52 604 € 38 535 € 23 928 € 12 454 € 21 053 € 21 684 € 13 036 € 9 331 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
52 604€ 38 535€ 23 928€ 12 454€ 21 053€ 21 684€ 13 036€ 9 331€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
41 678€ 36 881€ 33 388€ 32 848€ 33 444€ 31 942€ 29 268€ 27 178€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
25 372€ 21 971€ 20 492€ 19 452€ 18 992€ 18 173€ 17 441€ 16 443€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
23 454€ 28 018€ 17 440€ 23 398€ 23 419€ 19 504€ 21 139€ 18 433€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 240€ 6 540€ 5 408€ 28 372€ 6 800€ 4 900€ 6 102€ 6 309€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
10 310 € 16 857 € 18 219 € 16 707 € 13 329 € 11 875 € 9 397 € 16 624 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
8 410€ 14 957€ 16 319€ 14 807€ 11 429€ 11 875€ 9 397€ 16 624€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€ 1 900€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
72 571 € 59 562 € 20 053 € 23 840 € 20 537 € 402 € 7 631 € 13 169 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
402€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
32 479€ 12 495€ 11 631€ 17 660€ 3 173€ 8 875€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
40 092€ 47 067€ 8 422€ 6 180€ 20 537€ 4 458€ 4 294€