Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
12 870 953 € 11 584 746 € 8 744 562 € 5 530 679 € 5 500 565 € 4 483 451 € 3 336 247 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 492 215 € 1 450 391 € 1 422 823 € 38 572 € 60 990 € 83 430 € 1 157 263 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
52 212 € 10 388 € 22 820 € 38 572 € 60 990 € 83 430 € 63 450 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
52 212€ 10 388€ 22 820€ 38 572€ 60 990€ 83 430€ 63 450€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 440 003 € 1 440 003 € 1 400 003 € 1 093 813 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
1 440 003€ 1 440 003€ 1 400 003€ 1 093 813€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
9 480 996 € 10 118 227 € 7 320 301 € 5 482 314 € 5 409 020 € 4 377 271 € 2 159 264 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 104 402 € 2 822 702 € 4 086 494 € 3 203 996 € 3 248 775 € 2 750 735 € 1 237 250 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
602 550€ 1 606 326€ 1 498 374€ 1 692 282€ 1 394 742€ 1 094 250€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
777 484€ 1 093 493€ 1 093 493€ 1 093 493€ 1 093 493€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
2 032 000€ 1 365 116€ 1 314 000€ 524 000€ 463 000€ 262 500€ 143 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
72 402€ 77 552€ 72 675€ 88 129€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
6 637 499 € 6 646 792 € 2 817 221 € 46 952 € 367 511 € 153 142 € 103 086 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
64 118 € 50 780 € 31 450 € 40 485 € 366 568 € 139 990 € 45 216 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
8 280€ 8 280€ 336 267€ 108 132€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
55 838€ 42 500€ 31 450€ 40 485€ 30 301€ 31 858€ 45 216€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 369 505€ 2 501 367€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 915 154€ 3 000 000€ 391 619€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
181 799€ 1 341€ 1 467€ 943€ 54 966€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 106 923€ 1 094 645€ 2 392 811€ 5 000€ 13 152€ 2 904€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
739 095 € 648 733 € 416 586 € 2 231 366 € 1 792 734 € 1 473 394 € 818 928 €
072
B.V.1.
Peniaze
51 833€ 2 985€ 10 344€ 6 269€ 295€ 1 996€ 4 611€
073
B.V.2.
Účty v bankách
687 262€ 645 748€ 406 242€ 2 225 097€ 1 792 439€ 1 471 398€ 814 317€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 897 742 € 16 128 € 1 438 € 9 793 € 30 555 € 22 750 € 19 720 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 481 067€ 32€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
416 675€ 15 585€ 1 438€ 7 594€ 10 759€ 2 912€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 543€ 2 199€ 19 796€ 19 838€ 19 688€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
12 870 953 € 11 584 746 € 8 744 562 € 5 530 679 € 5 500 565 € 4 483 451 € 3 336 247 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 388 420 € 1 458 017 € -1 562 974 € -4 093 942 € -4 485 246 € -4 577 816 € -4 360 871 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 700 000 € 810 000 € 810 000 € 810 000 € 810 000 € 810 000 € 810 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 700 000€ 810 000€ 810 000€ 810 000€ 810 000€ 810 000€ 810 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
81 000 € 58 893 € 58 893 € 40 795 € 36 167 € 36 167 € 36 167 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
81 000€ 58 893€ 58 893€ 40 795€ 36 167€ 36 167€ 36 167€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
567 017 € -2 431 867 € -4 962 835 € -5 306 691 € -5 423 984 € -5 179 019 € 280 248 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
567 017€ 280 248€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 431 867€ -4 962 835€ -5 306 691€ -5 423 984€ -5 179 019€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
40 403 € 3 020 991 € 2 530 968 € 361 954 € 92 571 € -244 964 € -5 487 286 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
10 481 487 € 10 124 589 € 10 297 898 € 9 616 644 € 9 982 756 € 9 061 267 € 7 695 338 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
8 613 763 € 8 616 693 € 8 619 183 € 8 602 586 € 8 602 444 € 7 819 715 € 7 390 426 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
699 175€ 389 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
8 601 357€ 8 601 357€ 8 601 357€ 8 601 357€ 8 601 357€ 7 119 595€ 7 000 600€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
12 406€ 15 336€ 17 826€ 1 229€ 1 087€ 945€ 826€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 787 225 € 1 450 890 € 1 616 256 € 1 004 824 € 1 371 734 € 1 231 173 € 290 644 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
735 712 € 1 071 750 € 896 210 € 894 962 € 281 193 € 102 725 € 265 183 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
554 587€ 592 388€ 528 581€ 659 544€ 170 589€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
181 125€ 479 362€ 367 629€ 235 418€ 281 193€ 102 725€ 94 594€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
872 000€ 0€ 4 829€ 4 829€ 4 829€ 4 829€ 4 829€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
77 140€ 99 553€ 99 743€ 1 264€ 5 339€ 1 358€ 1 105€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
50 969€ 66 010€ 61 599€ 796€ 3 232€ 917€ 727€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
44 659€ 207 411€ 536 530€ 98 973€ 3 553€ 5 619€ 8 800€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
6 745€ 6 166€ 17 345€ 4 000€ 1 073 588€ 1 115 725€ 10 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
80 499 € 57 006 € 62 459 € 9 234 € 8 578 € 10 379 € 14 268 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
74 199€ 51 306€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 300€ 5 700€ 62 459€ 9 234€ 8 578€ 10 379€ 14 268€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 046 € 2 140 € 9 638 € 7 977 € 3 055 € 1 780 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 046€ 2 140€ 9 638€ 7 977€ 3 055€ 1 780€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé