Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
14 939 921€ 20 557 048€ 19 102 725€ 16 685 986€ 13 756 596€ 9 645 022€ 6 642 050€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
14 942 152 € 20 557 148 € 19 148 028 € 16 691 152 € 13 756 610 € 11 045 072 € 6 692 546 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
14 939 921€ 20 557 048€ 19 102 725€ 16 685 986€ 13 756 596€ 9 637 022€ 6 642 050€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 231€ 100€ 45 303€ 5 166€ 14€ 1 400 050€ 50 496€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
13 860 970 € 15 664 233 € 15 009 743 € 15 248 195 € 12 668 930 € 10 659 749 € 6 644 112 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
26 204€ 40 115€ 8 005€ 18 475€ 22 399€ 17 674€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
7 744 252€ 9 624 494€ 8 998 159€ 11 410 557€ 8 812 034€ 6 678 827€ 4 642 164€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 898 460 € 2 170 985 € 2 126 971 € 49 281 € 37 824 € 32 450 € 25 032 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 365 185€ 1 562 125€ 1 531 450€ 35 904€ 27 307€ 24 257€ 18 162€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
477 283€ 548 478€ 535 235€ 12 049€ 9 611€ 7 598€ 6 392€
19
E.4.
Sociálne náklady
55 992€ 60 382€ 60 286€ 1 328€ 906€ 595€ 478€
20
F.
Dane a poplatky
3 962 286€ 3 704 121€ 3 720 416€ 3 374 199€ 3 382 337€ 2 600 826€ 1 788 130€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
16 641€ 12 432€ 15 752€ 22 418€ 22 440€ 19 330€ 13 480€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 641€ 12 432€ 15 752€ 22 418€ 22 440€ 19 330€ 13 480€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 320€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
6 317€ -10 086€ 9 986€ -2 630€ 2 363€ 85€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
206 810€ 122 172€ 130 454€ 375 895€ 389 533€ 1 302 237€ 175 306€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 081 182 € 4 892 915 € 4 138 285 € 1 442 957 € 1 087 680 € 385 323 € 48 434 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
7 169 465 € 10 892 439 € 10 096 561 € 5 256 954 € 4 922 163 € 2 940 521 € 1 999 886 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
45 869 € 17 722 € 116 962 € 41 870 € 76 151 € 1 212 532 € 28 203 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
28 130 € 14 971 € 35 373 € 41 617 € 76 140 € 108 056 € 27 344 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
28 130€ 12 971€ 33 943€ 43 361€ 42 040€ 74 292€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
0€ 2 000€ 1 430€ -1 744€ 34 100€ 33 764€ 27 344€
42
XII.
Kurzové zisky
17 164€ 623€ 75 645€ 11€ 8 538€ 859€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
575€ 2 128€ 5 944€ 253€ 0€ 1 095 938€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 052 612 € 1 089 545 € 1 088 973 € 1 079 876 € 1 061 922 € 1 833 524 € 5 559 094 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-4 829 947€ 4 829 947€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 032 163 € 1 032 163 € 1 032 163 € 1 032 163 € 1 024 223 € 710 854 € 710 851 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 032 163€ 1 032 163€ 1 032 163€ 1 032 163€ 1 024 223€ 710 854€ 710 851€
52
O.
Kurzové straty
1 022€ 10 224€ 73€ 22€ 27€ 10€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 427€ 47 158€ 56 737€ 47 691€ 37 672€ 5 952 607€ 18 296€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 006 743 € -1 071 823 € -972 011 € -1 038 006 € -985 771 € -620 992 € -5 530 891 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
74 439 € 3 821 092 € 3 166 274 € 404 951 € 101 909 € -235 669 € -5 482 457 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
34 036 € 800 101 € 635 306 € 42 997 € 9 338 € 9 295 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
28 886€ 804 978€ 619 852€ 101 776€ 9 338€ 9 295€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
5 150€ -4 877€ 15 454€ -58 779€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
4 829€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
40 403 € 3 020 991 € 2 530 968 € 361 954 € 92 571 € -244 964 € -5 487 286 €