Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 114 670 167 € 1 128 124 225 € 1 153 096 229 € 1 169 887 999 € 1 194 448 659 € 1 227 965 237 € 1 258 457 996 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 188 € 9 494 € 17 349 € 27 570 € 39 734 € 25 066 € 51 706 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 528 € 7 834 € 15 689 € 25 910 € 38 074 € 23 406 € 50 046 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 528€ 7 834€ 15 689€ 25 910€ 38 074€ 23 406€ 50 046€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 056 978 760 € 1 070 160 482 € 1 095 377 253 € 1 112 119 255 € 1 136 967 588 € 1 170 227 265 € 1 200 026 846 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 001 914 787 € 1 023 802 059 € 1 044 521 053 € 1 063 089 316 € 1 087 622 042 € 1 109 569 345 € 1 129 193 305 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
1 001 858 658€ 1 023 769 945€ 1 044 446 290€ 1 063 039 648€ 1 080 804 009€ 1 096 151 477€ 1 110 079 096€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
56 129€ 32 114€ 74 763€ 49 668€ 6 818 033€ 13 417 868€ 19 114 209€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 595 683 € 2 055 385 € 1 782 400 € 1 785 275 € 2 012 212 € 9 623 174 € 10 116 874 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 327 939 € 1 397 931 € 1 326 129 € 1 252 780 € 1 187 627 € 1 566 193 € 1 346 731 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
226 834€ 621 004€ 426 604€ 451 364€ 411 305€ 6 863 864€ 7 493 643€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
40 910€ 36 450€ 29 667€ 81 131€ 413 280€ 1 193 117€ 1 276 500€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
53 468 290 € 44 303 038 € 49 073 800 € 47 244 664 € 47 333 334 € 51 034 746 € 60 716 667 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
53 468 290€ 44 303 038€ 49 073 800€ 47 244 664€ 47 333 334€ 51 034 746€ 60 716 667€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
57 685 219 € 57 954 250 € 57 701 627 € 57 741 175 € 57 441 337 € 57 712 906 € 58 379 444 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
13 603€ 16 120€ 22 150€ 103 488€ 109 675€ 143 946€ 39 416€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
57 671 616€ 57 938 130€ 57 679 477€ 57 637 687€ 57 331 662€ 57 568 960€ 58 340 028€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 114 670 167 € 1 128 124 225 € 1 153 096 229 € 1 169 887 999 € 1 194 448 659 € 1 227 965 237 € 1 258 457 996 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
107 511 360 € 100 177 348 € 89 068 680 € 71 905 568 € 63 850 916 € 64 438 862 € 64 151 510 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
162 788 711€ 165 944 856€ 168 897 393€ 171 627 190€ 174 151 010€ 176 447 740€ 178 607 897€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-91 250 458 € -102 375 394 € -113 931 303 € -125 865 029 € -138 104 687 € -148 674 791 € -161 209 885 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-91 250 458€ -102 375 394€ -113 931 303€ -125 865 029€ -138 104 687€ -148 674 791€ -161 209 885€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
35 943 107 € 36 577 886 € 34 072 590 € 26 113 407 € 27 774 593 € 36 635 913 € 46 723 498 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
35 943 107€ 36 577 886€ 34 072 590€ 26 113 407€ 27 774 593€ 36 635 913€ 46 723 498€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 007 158 807 € 1 027 946 877 € 1 064 027 549 € 1 097 982 430 € 1 128 264 806 € 1 161 072 023 € 1 191 822 892 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 994 € 4 362 € 4 474 € 4 444 € 1 080 147 156 € 1 112 537 138 € 1 144 662 872 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
1 080 142 825€ 1 112 532 702€ 1 144 656 687€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
3 994€ 4 362€ 4 377€ 4 444€ 4 313€ 4 313€ 4 417€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 97€ 0€ 18€ 123€ 1 768€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
960 500 545€ 989 735 516€ 1 012 244 311€ 1 046 211 881€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 060 723 € 1 271 654 € 2 505 659 € 2 177 719 € 1 114 685 € 1 693 184 € 1 109 220 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 852 416 € 1 180 102 € 1 859 624 € 2 142 011 € 1 088 192 € 1 590 100 € 1 000 318 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
208 232€ 13 207€ 627 219€ 9 058€ 4 283€ 8 130€ 18 608€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
75€ 78 345€ 18 816€ 26 650€ 22 210€ 94 954€ 90 294€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 252 066 € 2 096 754 € 2 478 634 € 2 400 946 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
41 341 479€ 34 838 590€ 46 794 471€ 47 187 440€ 47 002 965€ 46 841 701€ 46 050 800€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 332 937 € 2 454 352 € 2 483 594 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé