Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
107 233 623 € 103 988 906 € 108 834 552 € 110 467 629 € 108 885 357 € 106 924 870 € 109 036 001 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
107 233 623€ 103 988 906€ 108 834 552€ 110 467 629€ 108 885 357€ 106 924 870€ 109 036 001€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
13 536 998 € 9 389 647 € 12 650 935 € 12 836 334 € 9 654 926 € 7 238 524 € 8 124 557 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 002 349€ -10 028€ 2 882 055€ 3 913 987€ 3 055 336€ 329 922€ 736 142€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
8 263 298€ 8 426 472€ 8 760 363€ 8 176 592€ 5 781 682€ 5 855 406€ 6 002 459€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
268 491 € 205 742 € 207 069 € 172 698 € 244 752 € 338 675 € 578 760 €
16
E.1.
Mzdové náklady
198 680€ 156 125€ 154 507€ 133 671€ 196 724€ 279 430€ 490 212€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
69 811€ 49 617€ 52 562€ 39 027€ 48 028€ 59 245€ 88 548€
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
896€ 179€ 302€ 1 433€ 606€ 239€ 377€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 370€ 7 855€ 10 220€ 13 862€ 13 976€ 26 640€ 25 214€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
996 594€ 759 427€ 790 926€ 733 901€ 558 574€ 687 642€ 781 605€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
93 696 625 € 94 599 259 € 96 183 617 € 97 631 295 € 99 230 431 € 99 686 346 € 100 911 444 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
94 967 976 € 95 572 462 € 97 192 134 € 98 377 050 € 100 048 339 € 100 739 542 € 102 297 400 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
45 928 € 64 397 € 142 749 € 105 719 € 83 856 € 160 485 € 209 912 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
45 928 € 64 397 € 142 749 € 105 719 € 83 856 € 160 485 € 209 912 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
45 928€ 64 397€ 142 749€ 105 719€ 83 856€ 160 485€ 209 912€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
64 220 766 € 66 050 442 € 68 341 082 € 70 462 346 € 72 605 947 € 74 244 608 € 75 904 997 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
48 721 552 € 49 971 603 € 51 733 627 € 53 414 415 € 55 127 875 € 56 545 401 € 58 556 064 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
58 556 064€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
14 082 197€ 14 627 733€ 15 105 982€ 15 493 238€ 15 792 647€ 16 070 634€ 16 352 507€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 417 017€ 1 451 106€ 1 501 417€ 1 554 693€ 1 685 425€ 1 628 573€ 996 426€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-64 174 838 € -65 986 045 € -68 198 333 € -70 356 627 € -72 522 091 € -74 084 123 € -75 695 085 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
29 521 787 € 28 613 215 € 27 985 284 € 27 274 669 € 26 708 340 € 25 602 223 € 25 216 361 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 228 507 € 6 009 364 € 5 890 343 € 6 380 629 € 4 423 876 € 5 226 739 € 5 602 750 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
9 209 783€ 9 038 635€ 9 087 597€ 2 865 862€ 3 046 689€ 3 067 311€ 3 074 907€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-2 981 276€ -3 029 271€ -3 197 254€ 3 514 767€ 1 377 187€ 2 159 428€ 2 527 843€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
23 293 280 € 22 603 851 € 22 094 941 € 20 894 040 € 22 284 464 € 20 375 484 € 19 613 611 €