Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
137 896 407 € 90 404 207 € 67 947 227 € 47 540 300 € 24 627 276 € 12 908 165 € 10 977 363 € 7 941 941 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
134 095 065 € 86 320 669 € 65 452 908 € 45 764 841 € 22 999 547 € 12 562 837 € 10 637 911 € 7 077 761 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
20 847 € 16 613 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 677€ 4 773€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
16 170€ 11 840€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
55 738 636 € 48 276 097 € 45 981 895 € 32 508 769 € 19 036 602 € 12 162 484 € 10 160 384 € 4 706 363 €
012
A.II.1
Pozemky
13 307 212€ 12 603 059€ 11 132 122€ 10 409 493€ 6 981 103€ 6 471 600€ 5 572 337€
013
A.II.2
Stavby
28 373 505€ 27 323 395€ 24 570 970€ 4 062 540€ 4 149 033€ 4 277 385€ 4 405 737€ 4 640 451€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 321 192€ 3 346 494€ 3 150 383€ 412 518€ 219 048€ 146 473€ 139 728€ 10 299€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
241 300€ 246 268€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
1 844€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 355 185€ 1 296 185€ 1 130 268€ 19 349€ 19 349€ 10 349€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
8 310 588€ 3 096 997€ 1 625 068€ 15 602 755€ 6 243 753€ 1 082 886€ 42 582€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
827 810€ 363 699€ 4 373 084€ 2 002 114€ 1 424 316€ 173 791€ 55 613€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
78 335 582 € 38 027 959 € 19 471 013 € 13 256 072 € 3 962 945 € 400 353 € 477 527 € 2 371 398 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
38 646 271€ 8 489 772€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
506 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
475 670€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
38 707 562€ 29 458 022€ 19 420 902€ 13 205 899€ 3 557 852€ 400 657€ 933 200€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
79€ 80 165€ 50 111€ 50 173€ 405 093€ 400 353€ 76 870€ 1 438 198€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 758 116 € 4 036 979 € 2 464 622 € 1 766 618 € 1 619 725 € 339 444 € 334 018 € 859 572 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 129 141 € 687 162 € 355 512 € 11 895 €
035
B.I.1
Materiál
1 122€ 1 122€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
998 764€ 548 968€ 226 473€ 9 688€
037
B.I.3
Výrobky
484€ 7 621€ 7 843€ 677€
038
B.I.4
Zvieratá
850€
039
B.I.5
Tovar
127 921€ 129 451€ 121 196€ 1 530€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 446 € 1 446 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 446€ 1 446€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 008 859 € 3 262 237 € 2 036 550 € 1 256 958 € 1 309 478 € 306 899 € 161 707 € 842 559 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
547 578 € 1 817 192 € 446 252 € 219 273 € 414 947 € 115 218 € 159 044 € 153 661 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
547 578€ 1 817 192€ 446 252€ 219 273€ 414 947€ 115 218€ 159 044€ 153 661€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 291€ 54 649€ 272 854€ 221 907€ 75 788€ 88 542€ 9 397€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 449 990€ 1 390 396€ 1 317 444€ 815 778€ 818 743€ 103 139€ 2 663€ 679 501€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
618 670 € 86 134 € 72 560 € 497 765 € 310 247 € 32 545 € 172 311 € 17 013 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 795€ 5 500€ 4 841€ 9 424€ 12 371€ 2 733€ 236€ 6€
073
B.V.2.
Účty v bankách
611 875€ 80 634€ 67 719€ 488 341€ 297 876€ 29 812€ 172 075€ 17 007€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
43 226 € 46 559 € 29 697 € 8 841 € 8 004 € 5 884 € 5 434 € 4 608 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
39 092€ 40 351€ 14 337€ 8 836€ 8 004€ 5 884€ 5 434€ 4 608€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 134€ 6 208€ 15 360€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
137 896 407 € 90 404 207 € 67 947 227 € 47 540 300 € 24 627 276 € 12 908 165 € 10 977 363 € 7 941 941 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
105 230 318 € 83 379 782 € 60 519 055 € 39 926 718 € 18 530 941 € 5 823 347 € 2 152 859 € 39 309 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 € 300 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€ 300 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
104 671 521€ 83 237 412€ 60 654 918€ 40 004 918€ 19 052 338€ 6 225 232€ 2 491 574€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
30 000 € 22 351 € 22 351 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
30 000€ 22 351€ 22 351€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-187 630 € -458 214 € -396 507 € -738 631 € -701 885 € -638 715 € -260 691 € -195 781 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-187 630€ -458 214€ -396 507€ -738 631€ -701 885€ -638 715€ -260 691€ -195 781€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
416 427 € 278 233 € -61 707 € 360 431 € -119 512 € -63 170 € -378 024 € -64 910 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
32 655 268 € 7 013 556 € 7 417 351 € 7 572 562 € 6 055 315 € 7 043 796 € 8 783 484 € 7 861 615 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 987 517 € 5 493 287 € 5 726 796 € 5 879 865 € 213 085 € 22 418 € 4 297 € 2 338 033 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
161 922 € 253 369 € 425 850 € 1 483 282 € 212 952 € 22 381 € 4 294 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
161 922€ 253 369€ 425 850€ 1 483 282€ 212 952€ 22 381€ 4 294€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 338 033€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 757 342€ 5 172 404€ 5 300 546€ 4 396 448€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 881€ 1 142€ 400€ 135€ 133€ 37€ 3€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
66 372€ 66 372€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 186 700€ 3 466 791€ 3 732 746€ 3 986 260€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
29 643 069 € 1 497 202 € 1 681 394 € 1 690 234 € 1 359 815 € 2 187 861 € 3 606 815 € 22 354 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 329 010 € 1 201 530 € 1 469 807 € 1 657 118 € 1 353 707 € 2 144 446 € 3 238 128 € 22 347 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 329 010€ 1 201 530€ 1 469 807€ 1 657 118€ 1 353 707€ 2 144 446€ 3 238 128€ 22 347€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
183 450€ 183 450€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
14 313€ 13 810€ 7 085€ 3 366€ 2 795€ 1 915€ 453€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
9 216€ 9 306€ 4 579€ 2 129€ 1 864€ 1 166€ 243€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 665€ 76 851€ 938€ 23 499€ 1 279€ 40 324€ 5 861€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
26 286 865€ 12 255€ 15 535€ 4 122€ 170€ 10€ 362 130€ 7€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
24 682 € 23 067 € 9 161 € 2 463 € 2 408 € 1 270 € 74 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
24 682€ 23 067€ 9 161€ 2 463€ 2 408€ 1 270€ 74€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 293 307€ 1 365 456€ 1 439 552€ 1 514 968€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
10 821 € 10 869 € 10 821 € 41 020 € 41 020 € 41 022 € 41 020 € 41 017 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
46€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
10 821€ 10 823€ 10 821€ 41 020€ 41 020€ 41 022€ 41 020€ 41 017€