Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
-
-
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 607€ 3 780€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 530€ 3 600€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
77 € 180 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 864 485 € 1 662 339 € 1 340 915 € 640 795 € 559 369 € 554 329 € 532 251 € 506 687 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 421 826€ 1 340 067€ 1 116 849€ 635 507€ 559 369€ 554 329€ 532 251€ 506 687€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
442 659€ 322 272€ 224 066€ 5 288€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 040 787 € 907 351 € 1 105 960 € 212 251 € 220 645 € 99 234 € 120 243 € 56 505 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
307 925€ 135 307€ 572 750€ 49 365€ 77 823€ 42 687€ 48 238€ 16 993€
10
B.2
Služby
732 862€ 772 044€ 533 210€ 162 886€ 142 822€ 56 547€ 72 005€ 39 512€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
823 775 € 754 988 € 234 955 € 428 724 € 338 724 € 455 095 € 412 008 € 450 182 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
362 279 € 318 824 € 133 451 € 53 894 € 54 399 € 25 098 € 2 909 €
13
C.1
Mzdové náklady
261 341€ 233 125€ 96 516€ 38 678€ 39 051€ 17 790€ 2 055€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
91 437€ 79 925€ 33 649€ 13 558€ 13 647€ 6 262€ 723€
16
C.4
Sociálne náklady
9 501€ 5 774€ 3 286€ 1 658€ 1 701€ 1 046€ 131€
17
D
Dane a poplatky
20 059€ 12 698€ 79 497€ 78 078€ 33 366€ 6 067€ 2 531€ 149€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 152 328€ 990 769€ 698 864€ 273 608€ 194 214€ 178 840€ 302 397€ 284 398€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 000€ 714 562€ 271 367€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
32 101€ 688 700€ 592 306€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
938 767€ 818 631€ 387 413€ 108 604€ 5 453€ 4 673€ 147 274€ 2 229€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 009 403€ 859 639€ 407 962€ 36 231€ 8 370€ 8 338€ 8 667€ 3 456€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-806 628 € -608 311 € -697 406 € 95 517 € 53 828 € 267 287 € -78 161 € 164 408 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1 572 197€ 1 208 663€ 816 225€ 489 896€ 59 876€ 18 981€ 41 170€ 86 849€
39
N
Nákladové úroky
218 486€ 129 918€ 129 918€ 174 261€ 234 816€ 308 557€ 334 732€ 314 754€
40
XI.
Kurzové zisky
2 130€ 1 170€ 19 848€ 6 049€ 7 992€ 29€ 10 845€ 46 451€
41
O
Kurzové straty
9 153€ 6 964€ 23 074€ 11 675€ 1 929€ 61€ 10 855€ 46 461€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 405€ 1 349€ 1 200€ 1 058€ 1 583€ 1 363€ 3 411€ 1 403€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
1 344 283 € 1 071 602 € 681 881 € 308 951 € -170 460 € -290 971 € -296 983 € -229 318 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
537 655 € 463 291 € -15 525 € 404 468 € -116 632 € -23 684 € -375 144 € -64 910 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
121 228 € 185 058 € 46 182 € 44 037 € 2 880 € 39 486 € 2 880 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
121 228€ 120 132€ 46 182€ 44 037€ 2 880€ 39 486€ 2 880€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
64 926€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
416 427 € 278 233 € -61 707 € 360 431 € -119 512 € -63 170 € -378 024 € -64 910 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
537 655 € 463 291 € -15 525 € 404 468 € -116 632 € -23 684 € -375 144 € -64 910 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
416 427 € 278 233 € -61 707 € 360 431 € -119 512 € -63 170 € -378 024 € -64 910 €