Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 141 145 € 827 035 € 804 719 € 796 683 € 835 127 € 789 237 € 465 325 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
249 854 € 274 992 € 278 065 € 308 831 € 306 526 € 301 540 € 296 248 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
249 854 € 274 992 € 278 065 € 308 831 € 306 526 € 301 540 € 296 248 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
223 643€ 231 895€ 240 147€ 248 399€ 256 651€ 264 903€ 281 405€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
26 211€ 43 097€ 37 918€ 60 432€ 49 875€ 36 637€ 14 843€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
886 682 € 547 272 € 520 195 € 481 708 € 523 869 € 482 750 € 165 341 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
200 € 770 € 770 € 770 € 200 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
200€ 770€ 770€ 770€ 200€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
252 175 € 232 234 € 188 013 € 218 416 € 157 260 € 129 025 € 95 288 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
251 875€ 229 292€ 184 639€ 215 413€ 156 952€ 128 568€ 93 425€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7€ 3 374€ 44€ 457€ 1 836€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
300€ 2 935€ 2 959€ 308€ 27€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
634 307 € 314 268 € 331 412 € 262 522 € 366 409 € 353 725 € 70 053 €
056
B.IV.1
Peniaze
583 857€ 274 728€ 261 212€ 216 628€ 298 108€ 147 287€ 48 087€
057
B.IV.2
Účty v bankách
50 450€ 39 540€ 70 200€ 45 894€ 68 301€ 206 438€ 21 966€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
4 609 € 4 771 € 6 459 € 6 144 € 4 732 € 4 947 € 3 736 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 609€ 4 171€ 6 459€ 6 144€ 4 732€ 4 947€ 3 736€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
600€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 141 145 € 827 035 € 804 719 € 796 683 € 835 127 € 789 237 € 465 325 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
820 287 € 504 227 € 494 811 € 455 474 € 451 598 € 256 340 € 115 813 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
7 500 € 7 500 € 7 500 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
7 500€ 7 500€ 7 500€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
750 € 750 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
750€ 750€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
495 977 € 231 844 € 254 717 € 195 257 € 250 841 € 51 039 € 59 274 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
495 977€ 231 844€ 254 717€ 195 257€ 250 841€ 51 039€ 59 274€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
316 060 € 264 133 € 232 094 € 254 717 € 195 257 € 199 801 € 51 039 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
320 858 € 322 808 € 309 908 € 341 209 € 383 529 € 532 897 € 349 512 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
11 212 € 6 592 € 6 765 € 3 803 € 1 947 € 2 388 € 1 884 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
11 212€ 6 592€ 6 765€ 3 803€ 1 947€ 2 388€ 1 884€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
155 406 € 167 139 € 153 437 € 181 626 € 198 728 € 190 956 € 173 304 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
173 000€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 184€ 2 322€ 1 564€ 948€ 748€ 407€ 304€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
152 222€ 164 817€ 151 873€ 180 678€ 197 980€ 190 549€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
140 468 € 115 293 € 96 704 € 84 329 € 93 826 € 234 060 € 53 566 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
40 234€ 23 117€ 46 778€ 19 291€ 30 453€ 9 767€ 36 842€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 147€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
12 365€ 9 777€ 8 406€ 7 462€ 7 931€ 4 605€ 5 175€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 727€ 5 676€ 5 759€ 4 163€ 4 462€ 3 807€ 3 021€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
48 519€ 11 968€ 11 293€ 30 863€ 15 008€ 51 646€ 1 885€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
31 623€ 64 755€ 24 468€ 22 550€ 35 972€ 164 235€ 5 496€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
13 772 € 33 784 € 53 002 € 71 451 € 89 028 € 105 493 € 120 758 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
13 772€ 33 784€ 53 002€ 71 451€ 89 028€ 105 493€ 120 758€