Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 456 217 € 1 722 983 € 2 367 137 € 3 010 896 € 2 773 171 € 6 418 489 € 5 377 574 € 1 135 732 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
59 476 € 46 679 € 89 403 € 142 790 € 148 211 € 199 284 € 58 296 € 29 560 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
6 728 € 20 198 € 33 668 € 47 139 € 63 806 € 9 452 € 125 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
6 728€ 20 198€ 33 668€ 47 139€ 63 806€ 9 452€ 125€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
59 476 € 39 951 € 42 921 € 82 838 € 74 788 € 109 194 € 23 283 € 3 874 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
20 345€ 27 843€ 18 556€ 35 444€ 39 693€ 49 788€ 23 187€ 310€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
39 131€ 12 108€ 24 365€ 47 394€ 35 095€ 59 406€ 96€ 3 564€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
26 284 € 26 284 € 26 284 € 26 284 € 25 561 € 25 561 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
26 284€ 26 284€ 26 284€ 26 284€ 25 561€ 25 561€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 174 174 € 1 251 498 € 1 080 871 € 1 466 738 € 1 619 116 € 5 238 712 € 4 014 729 € 689 596 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
179 651 € 237 373 € 8 212 € 32 817 € 1 098 € 1 165 € 2 411 € 2 990 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
179 651€ 237 373€ 8 212€ 32 817€ 1 098€ 1 165€ 2 411€ 2 990€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 184 390 € 938 242 € 108 877 € 1 118 463 € 1 554 466 € 1 217 518 € 418 108 € 490 076 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
635 634 € 895 688 € 38 996 € 1 077 349 € 1 550 602 € 1 141 206 € 412 557 € 464 640 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
635 634€ 895 688€ 38 996€ 1 077 349€ 1 550 602€ 1 141 206€ 412 557€ 464 640€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
500 314€ 6 000€ 41€ 1 949€ 1 026€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
46 684€ 33 851€ 67 701€ 13 973€ 72 634€ 663€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 758€ 2 703€ 2 180€ 27 141€ 3 864€ 3 637€ 3 602€ 23 747€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
810 133 € 75 883 € 963 782 € 315 458 € 63 552 € 4 020 029 € 3 594 210 € 196 530 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 887€ 5 696€ 2 230€ 1 716€ 4 790€ 2 113€ 1 005€ 1 126€
073
B.V.2.
Účty v bankách
806 246€ 70 187€ 961 552€ 313 742€ 58 762€ 4 017 916€ 3 593 205€ 195 404€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
222 567 € 424 806 € 1 196 863 € 1 401 368 € 1 005 844 € 980 493 € 1 304 549 € 416 576 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 304€ 2 105€ 4 359€ 1 822€ 2 421€ 2 507€ 1 860€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
47 395€ 46 238€ 27 923€ 32 466€ 30 023€ 7 986€ 156 582€ 4 348€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
173 868€ 376 463€ 1 164 581€ 1 367 080€ 973 400€ 970 000€ 1 146 107€ 412 228€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 456 217 € 1 722 983 € 2 367 137 € 3 010 896 € 2 773 171 € 6 418 489 € 5 377 574 € 1 135 732 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
884 310 € 888 946 € 1 821 068 € 1 773 325 € 1 648 629 € 1 358 048 € 1 174 819 € 872 709 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
11 634 € 11 634 € 11 634 € 11 634 € 11 634 € 11 634 € 11 634 € 11 634 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
11 634€ 11 634€ 11 634€ 11 634€ 11 634€ 11 634€ 11 634€ 11 634€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
18 552 € 18 552 € 18 552 € 18 552 € 18 552 € 18 551 € 18 551 € 18 551 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
18 552€ 18 552€ 18 552€ 18 552€ 18 552€ 18 551€ 18 551€ 18 551€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-35 285 € -26 285 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-35 285€ -26 285€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
385 044 € 1 290 882 € 1 243 140 € 1 118 443 € 827 862 € 644 634 € 342 524 € 321 718 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 290 882€ 1 290 882€ 1 243 140€ 1 118 443€ 827 862€ 644 634€ 342 524€ 321 718€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-905 838€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 365 € -905 837 € 47 742 € 124 696 € 290 581 € 183 229 € 302 110 € 20 806 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 497 809 € 598 027 € 510 249 € 999 855 € 1 077 876 € 4 997 515 € 3 474 458 € 261 971 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
10 159 € 10 648 € 11 412 € 11 640 € 11 721 € 11 955 € 11 691 € 11 338 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
10 159€ 10 648€ 11 412€ 11 640€ 11 721€ 11 955€ 11 691€ 11 338€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
281 € 215 € 135 € 272 € 176 € 129 € 81 € 105 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
281€ 215€ 135€ 272€ 176€ 129€ 81€ 105€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 454 232 € 556 111 € 468 632 € 955 509 € 1 040 784 € 4 970 803 € 3 447 611 € 77 826 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 392 026 € 479 760 € 235 170 € 699 932 € 348 424 € 4 911 374 € 3 161 809 € 26 301 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 392 026€ 479 760€ 235 170€ 699 932€ 348 424€ 4 911 374€ 3 161 809€ 26 301€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
34 115€ 35 750€ 55 434€ 41 086€ 39 532€ 32 341€ 22 492€ 13 912€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 731€ 14 257€ 22 059€ 22 397€ 16 823€ 18 416€ 15 273€ 9 168€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
9 360€ 26 344€ 154 844€ 191 405€ 636 005€ 6 372€ 248 037€ 7 716€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 125€ 689€ 2 300€ 20 729€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
33 137 € 31 053 € 30 070 € 32 434 € 25 195 € 14 628 € 15 075 € 172 702 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
30 937€ 29 053€ 28 070€ 30 634€ 23 195€ 12 628€ 15 075€ 172 702€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 200€ 2 000€ 2 000€ 1 800€ 2 000€ 2 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
74 098 € 236 010 € 35 820 € 237 716 € 46 666 € 62 926 € 728 297 € 1 052 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
74 098€ 229 704€ 16 891€ 206 163€ 2 489€ 6 526€ 55 186€ 1 050€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
6 306€ 18 929€ 31 553€ 44 177€ 56 400€ 673 111€ 2€