Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠTRBÁŇ, s. r. o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
295 222 € 283 880 € 254 017 € 179 092 € 104 854 € 88 513 € 102 221 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
295 222€ 283 880€ 254 017€ 178 606€ 100 095€ 87 289€ 102 221€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
486€ 4 759€ 1 224€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
209 089 € 203 752 € 135 911 € 97 455 € 63 726 € 53 979 € 53 414 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
14 111€ 12 390€ 17 754€ 9 382€ 5 541€ 18 153€ 8 815€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
59 428€ 66 442€ 26 521€ 19 716€ 11 104€ 21 445€ 32 816€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
116 967 € 105 299 € 73 443 € 51 139 € 38 875 € 10 164 € 2 658 €
16
E.1.
Mzdové náklady
82 578€ 75 258€ 52 095€ 36 209€ 27 488€ 7 191€ 1 966€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
28 757€ 26 145€ 18 316€ 12 724€ 9 594€ 2 688€ 634€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 632€ 3 896€ 3 032€ 2 206€ 1 793€ 285€ 58€
20
F.
Dane a poplatky
860€ 2 885€ 2 886€ 2 538€ 4 061€ 2 027€ 1 407€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
12 819€ 12 819€ 12 819€ 12 015€ 2 120€ 1 236€ 6 312€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 819€ 12 819€ 12 819€ 12 015€ 2 120€ 1 236€ 6 312€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 904€ 3 917€ 2 488€ 2 665€ 2 025€ 954€ 1 406€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
86 133 € 80 128 € 118 106 € 81 637 € 41 128 € 34 534 € 48 807 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
221 683 € 205 048 € 209 742 € 149 508 € 83 450 € 47 691 € 60 590 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 € 7 € 6 € 4 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 € 7 € 6 € 4 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€ 7€ 6€ 4€
42
XII.
Kurzové zisky
1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
487 € 293 € 304 € 211 € 267 € 441 € 1 074 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
67 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
67€
52
O.
Kurzové straty
802€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
487€ 293€ 304€ 211€ 267€ 441€ 205€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-487 € -293 € -304 € -206 € -260 € -435 € -1 070 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
85 646 € 79 835 € 117 802 € 81 431 € 40 868 € 34 099 € 47 737 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
17 335 € 17 167 € 25 378 € 18 251 € 9 239 € 7 715 € 11 097 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
17 335€ 17 167€ 25 378€ 18 251€ 9 239€ 7 715€ 11 097€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
68 311 € 62 668 € 92 424 € 63 180 € 31 629 € 26 384 € 36 640 €