Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 559 325 € 2 357 626 € 2 529 922 € 2 730 170 € 2 665 877 € 4 620 095 € 3 334 171 € 2 922 529 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
216 752 € 250 274 € 176 774 € 124 694 € 142 510 € 177 557 € 233 979 € 373 885 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
28 799 € 35 334 € 46 042 € 6 796 € 7 351 € 0 € 539 € 6 215 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
28 799€ 35 334€ 45 909€ 5 719€ 7 351€ 0€ 539€ 6 215€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
133€ 1 077€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
187 953 € 214 940 € 130 732 € 117 898 € 135 159 € 177 557 € 233 440 € 367 670 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€ 0€ 0€ 36 183€ 80 967€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
187 953€ 214 940€ 130 732€ 117 898€ 135 159€ 177 557€ 197 257€ 286 703€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 296 330 € 2 063 904 € 2 340 271 € 2 469 865 € 2 405 226 € 4 254 595 € 2 907 310 € 2 374 843 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
65 485 € 13 588 € 40 366 € 48 661 € 21 499 € 17 055 € 471 283 € 65 291 €
035
B.I.1
Materiál
0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
65 485€ 13 588€ 40 366€ 48 661€ 21 499€ 17 055€ 471 283€ 65 291€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
51 298 € 48 955 € 48 242 € 34 594 € 28 327 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
51 298€ 48 955€ 48 242€ 34 594€ 28 327€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 211 139 € 1 217 205 € 1 612 586 € 1 704 072 € 1 742 300 € 3 693 745 € 2 208 131 € 2 043 746 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 211 139 € 1 215 298 € 945 343 € 1 038 836 € 1 050 079 € 3 001 180 € 1 522 518 € 1 379 377 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 211 139€ 1 215 298€ 945 343€ 1 038 836€ 1 050 079€ 3 001 180€ 1 522 518€ 1 379 377€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
660 000€ 660 000€ 660 000€ 660 000€ 660 254€ 660 085€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 811€ 7 243€ 5 036€ 32 221€ 30 845€ 23 862€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
96€ 200€ 1 720€ 1 497€ 4 284€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 019 706 € 833 111 € 687 319 € 665 834 € 592 472 € 495 553 € 193 302 € 237 479 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 353€ 4 446€ 6 329€ 6 036€ 5 728€ 4 483€ 5 755€ 4 044€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 013 353€ 828 665€ 680 990€ 659 798€ 586 744€ 491 070€ 187 547€ 233 435€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
46 243 € 43 448 € 12 877 € 135 611 € 118 141 € 187 943 € 192 882 € 173 801 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
40 154€ 34 871€ 12 877€ 35 060€ 7 530€ 41 094€ 33 386€ 35 551€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 089€ 8 577€ 100 551€ 110 611€ 146 849€ 159 496€ 138 250€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 559 325 € 2 357 626 € 2 529 922 € 2 730 170 € 2 665 877 € 4 620 095 € 3 334 171 € 2 922 529 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
14 059 € 50 205 € 323 913 € 618 643 € 811 478 € 801 557 € 716 513 € 500 006 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 € 5 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
100 000€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 € 500 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€ 500€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
44 705 € 318 413 € 613 143 € 805 978 € 796 057 € 711 013 € 494 506 € 182 926 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
44 705€ 318 413€ 613 143€ 805 978€ 796 057€ 711 013€ 494 506€ 182 926€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-136 146 € -273 708 € -294 730 € -192 835 € 9 921 € 85 044 € 216 507 € 311 580 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 544 868 € 2 306 569 € 2 204 641 € 2 111 527 € 1 836 899 € 3 801 038 € 2 617 658 € 2 422 283 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
376 749 € 376 749 € 376 749 € 376 749 € 376 749 € 376 749 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
376 749€ 376 749€ 376 749€ 376 749€ 376 749€ 376 749€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
0€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 472 486 € 2 193 881 € 1 729 178 € 1 690 029 € 1 420 357 € 3 403 501 € 1 625 047 € 1 372 730 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 328 339 € 2 052 107 € 1 643 800 € 1 560 121 € 1 306 704 € 3 204 132 € 1 552 208 € 1 286 487 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 30 105€ 88 254€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 328 339€ 2 052 107€ 1 643 800€ 1 560 121€ 1 306 704€ 3 204 132€ 1 522 103€ 1 198 233€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 952€ 583€ 579€ 3 590€ 3 324€ 1 120€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
30 877€ 34 182€ 30 276€ 35 094€ 38 054€ 20 725€ 19 621€ 17 936€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
19 740€ 21 868€ 19 465€ 22 675€ 14 790€ 11 275€ 10 827€ 10 678€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
92 236€ 84 527€ 31 552€ 70 478€ 59 185€ 163 779€ 39 067€ 56 509€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 294€ 1 197€ 1 133€ 1 078€ 1 045€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
72 382 € 112 688 € 98 714 € 44 749 € 39 793 € 20 788 € 615 862 € 672 804 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
33 652€ 28 163€ 24 284€ 20 909€ 9 667€ 7 303€ 615 862€ 657 175€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
38 730€ 84 525€ 74 430€ 23 840€ 30 126€ 13 485€ 15 629€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
398 € 852 € 1 368 € 17 500 € 17 500 € 240 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
398€ 852€ 1 368€ 17 500€ 17 500€ 240€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€