Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Materská škola, Dionýza Štúra 2116, Sereď

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
209 407€ 215 582€ 236 203€ 228 093€ 252 813€ 189 149€ 135 612€ 104 338€ 80 741€ 43 693€ 47 091€ 50 216€ 50 072€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
144 566€ 154 347€ 171 309€ 163 194€ 184 971€ 131 698€ 96 312€ 72 056€ 45 134€ 9 704€ 15 788€ 21 480€ 26 409€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
144 566€ 154 347€ 171 309€ 163 194€ 184 971€ 131 698€ 96 312€ 72 056€ 45 134€ 9 704€ 15 788€ 21 480€ 26 409€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
49 751€ 49 751€ 49 751€ 49 751€ 49 751€ 49 751€ 36 103€ 36 103€ 36 103€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
86 969€ 103 181€ 117 610€ 105 842€ 119 340€ 67 023€ 52 841€ 25 393€ 4 790€ 7 790€ 13 394€ 18 998€ 24 602€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
7 847€ 1 415€ 3 948€ 7 601€ 15 532€ 14 924€ 7 368€ 10 560€ 4 241€ 1 914€ 2 394€ 2 125€ 923€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 349€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 357€ 884€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
64 840€ 61 235€ 49 065€ 49 070€ 52 012€ 41 621€ 38 491€ 31 254€ 34 106€ 32 425€ 30 365€ 27 579€ 23 663€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 577€ 2 847€ 2 497€ 2 443€ 4 364€ 3 140€ 2 285€ 1 845€ 3 113€ 2 500€ 831€ 673€ 964€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 577€ 2 847€ 2 497€ 2 443€ 4 364€ 3 140€ 2 285€ 1 845€ 3 113€ 2 500€ 831€ 673€ 964€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
0€ 0€ 904€ 0€ 3 942€ 2 237€ 0€ 179€ 120€ 0€ 65€ 93€ 0€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 904€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 3 942€ 1 971€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 65€ 65€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 266€ 0€ 179€ 120€ 0€ 0€ 28€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
62 263€ 58 388€ 45 663€ 46 627€ 43 706€ 36 244€ 36 205€ 29 230€ 30 874€ 29 925€ 29 469€ 26 813€ 22 699€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
62 254€ 58 387€ 45 581€ 46 568€ 43 639€ 36 200€ 36 127€ 29 209€ 30 816€ 29 852€ 29 406€ 26 806€ 22 646€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
10€ 1€ 3€ 17€ 22€ 0€ 49€ 0€ 15€ 43€ 16€ 0€ 7€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 79€ 42€ 46€ 43€ 28€ 21€ 43€ 30€ 47€ 7€ 46€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
0€ 0€ 15 829€ 15 829€ 15 829€ 15 829€ 809€ 1 028€ 1 501€ 1 564€ 938€ 1 157€ 0€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 0€ 15 829€ 15 829€ 15 829€ 15 829€ 809€ 1 028€ 1 501€ 1 564€ 938€ 1 157€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
209 407€ 215 582€ 236 203€ 228 093€ 252 813€ 189 149€ 135 612€ 104 338€ 80 741€ 43 693€ 47 091€ 50 216€ 50 072€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-151 667€ -52 469€ -76 542€ -50 192€ -25 659€ -43 279€ -18 399€ -5 915€ -6 255€ -4 302€ -11 490€ -5 951€ -10 931€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-151 667€ -52 469€ -76 542€ -50 192€ -25 659€ -43 279€ -18 399€ -5 915€ -6 255€ -4 302€ -11 490€ -5 951€ -10 931€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-52 469€ -76 542€ -51 288€ -25 675€ -31 504€ -18 399€ -5 915€ -6 255€ -4 312€ -5 696€ -5 951€ -4€ 386€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-99 197€ 24 073€ -25 254€ -24 516€ 5 845€ -24 880€ -12 484€ 340€ -1 942€ 1 394€ -5 539€ -5 947€ -11 317€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
361 073€ 268 052€ 281 512€ 247 051€ 247 238€ 201 194€ 154 010€ 110 253€ 86 996€ 47 995€ 58 581€ 56 167€ 61 003€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 780€ 17 780€ 6 425€ 6 425€ 6 425€ 6 425€ 6 604€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 780€ 17 780€ 6 425€ 6 425€ 6 425€ 6 425€ 6 604€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
295 786€ 206 612€ 203 828€ 163 253€ 185 039€ 138 407€ 96 390€ 72 077€ 45 192€ 9 777€ 15 851€ 21 514€ 26 516€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
13 841€ 11 266€ 5 192€ 42€ 46€ 0€ 28€ 21€ 43€ 30€ 47€ 34€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
145 220€ 154 348€ 171 313€ 163 210€ 184 993€ 131 698€ 96 361€ 72 056€ 45 149€ 9 747€ 15 804€ 21 480€ 26 516€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
136 724€ 40 997€ 27 324€ 0€ 0€ 6 709€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
8 474€ 6 489€ 4 777€ 3 320€ 2 568€ 556€ 351€ 233€ 261€ 603€ 3 291€ 3 091€ 2 774€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
8 474€ 6 489€ 4 777€ 3 320€ 2 568€ 556€ 351€ 233€ 261€ 603€ 3 291€ 3 091€ 2 774€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
56 814€ 54 951€ 72 907€ 80 478€ 59 631€ 44 451€ 39 490€ 31 518€ 35 118€ 31 190€ 33 014€ 24 958€ 31 713€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
0€ 0€ 1 217€ 1 214€ 2 035€ 2 164€ 835€ 443€ 0€ 122€ 331€ 593€ 7 049€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
7 037€ 6 370€ 1 370€ 1 993€ 4 150€ 5 496€ 2 675€ 3 080€ 3 004€ 1 811€ 996€ 422€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 704€ 704€ 771€ 2 501€ 2 068€ 5 333€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73€ 73€ 66€ 128€ 67€ 76€ 68€ 15 952€
163
12.
Zamestnanci (331)
30 772€ 24 616€ 36 531€ 42 885€ 33 268€ 16 199€ 20 748€ 16 496€ 17 725€ 16 808€ 14 567€ 13 824€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
16 282€ 20 797€ 28 410€ 28 472€ 13 920€ 14 021€ 12 493€ 9 551€ 10 214€ 9 029€ 10 655€ 9 005€ 7 701€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
2 723€ 3 169€ 5 378€ 5 915€ 6 258€ 5 794€ 1 962€ 1 113€ 1 546€ 1 285€ 1 056€ 1 046€ 1 011€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
0€ 0€ 31 234€ 31 234€ 31 234€ 31 234€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 0€ 31 234€ 31 234€ 31 234€ 31 234€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€